İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş analizi sonucu belirlenen iş gereklerinin ve istenen standart performansın çalışanda var olup olmadığının tespit edilmesi hangi analiz kapsamında yapılır?


Örgüt
Kişi 
İş
İşletme
Tarama

2.Soru

İK biriminde uzun süredir çalışan Aliye Hanım, işe yeni başlayan personele hizmet içi eğitim vermekteydi. Sözlerini şöyle devam ettirdi:

Bu işi yaparken biz personel ne yapıyor, işi nasıl yapıyor, iş hangi koşullarda yapılıyor tarzında sorular sorarız."  

Size göre Aliye Hanım hangi işten bahsetmektedir?


İş tanımları

İş gerekleri

Kritik olay tekniği

Personel devir hızı

İş analizi


3.Soru

"Katılımcıların, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümü için oynadıkları drama edilmiş bir yöntemdir. Küçük ekipler halinde, katılımcılar belirlenmiş rolleri oynar." Yukarıdaki ifadede bahsedilen iş dışı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme oyunu yöntemi
Rol oynama yöntemi
Beklenen sorunlar eğitimi
Eşbenzetim eğitimleri
Örnek olay yöntemi

4.Soru

I- Piyasa koşulları hakkında bilgilendirme

II- İşletmenin Tanıtımı

III- Personel Haklarının Açıklanması

IV- Tanıştırma

V- İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması ?

Yukardakilerden hangileri başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular arasındadır?


I, II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün işe alma sorumluluklarındandır?


Boşalan pozisyonlardaki çalışan ihtiyacını tahmin eder

İş ilanları ve kampanyaları için örnekler hazırlar

Adaylarda ihtiyaç duyulan yetenekleri belirler

İş gerekleri hakkında bilgi vererek işe alma çabalarına yardımda bulunur

İşe alım faaliyetlerini gözden geçirir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel kaynaklardan işe almanın yararlarından değildir?


Terfinin getirdiği moral
Yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesi
Yeni bir kan, yeni bir bakış açısı getirmesi
İyi performans için motivasyon
Terfilerin sıralandırılması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici yasal işlemlerin kolaylaştırılması ile verimlilikte artışı sağlayabilir?


Daha uygun kişilerin işe alınmasıyla istekli personelin elde tutulmasıyla

İşçi sağlığı ve iş güvenliği raporlarının hazırlanmasıyla

Daha uygun eğitim ve geliştirme yöntemlerinin uygulanmasıyla

İsteğe bağlı olarak hazırlanan raporlar yardımıyla tüm soruların cevaplanabilmesiyle

İstekli personelin elde tutulmasıyla


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi referans türlerinin sağladığı kaynaklardan biri değildir?


Akademik referanslar
Önceki iş yerinden referanslar
Finansal referanslar
Sağlık kayıtları
Kişisel referanslar              

9.Soru

Belirli bir faaliyet döneminde işletmeye giren ve işletmelerden çıkan personel sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Personel devir hızı
İş değerlemesi 
İş tanımları
İş gerekleri
Devamsızlık oranı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanlarından Bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılmasının işlevlerindendir?


İş tasarımı

Stratejik ortaklık

Personel bulma

Örgütsel bağlılığı artırma

Kariyer planlama ve geliştirme


11.Soru

Dönem başı personel sayısı:200, dönem sonu personel sayısı:300 dönemde işten çıkarılanların toplam sayısı:15 ise personel devir oranı kaçtır?


% 3

% 6

% 5

% 4

% 2


12.Soru

İnsan kaynakları talep ve içsel arzı belirlemek için pek çok yöntem kullanabilir. Tahmin yöntemini belirlerken aşağıda yer alan faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?
I. Durağanlık ve kesinlik
II. Verilerin uygunluğu
III. Personel sayısı ve kaynakların uygunluğu
IV. Zaman
V. Yönetimin güveni


I, II, III, IV ve V

III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, ve IV

I, III, IV ve V


13.Soru

Çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanan personel ihtiyacı hangisidir?


Ek personel ihtiyacı
Gerçek personel ihtiyacı
Yedek personel ihtiyacı
Yeni personel ihtiyacı
Gerçek ve yedek personel ihtiyacı

14.Soru

Bir işletmede çalışanları ifade etmek için kullanılan terimler in tarihsel süreç içerisinde izlemiş olduğu sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


personel > insan gücü > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek

insan gücü > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek > personel 

insan gücü > personel > insan kaynakları > insan sermayesi > yetenek

yetenek > insan gücü > insan kaynakları > insan sermayesi > personel

personel > insan sermayesi > insan kaynakları > insan gücü > yetenek


15.Soru

Senkron e-Öğrenme eğitim yönteminin faydaları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
I. Yüz yüze sınıf eğitimi
II. İnternet üzerinden canlı yayın ( eş zamanlı )
III. Öğretim elemanı ile anlık etkileşim
IV. Ders sırasında yoklama yapabilme


Yalnız I

Yalnız II

I – II

I – II – III – IV

III – IV


16.Soru

Personelin işletmede farklı birimlerde çalıştırılarak eğitilmesine ne ad verilir?


Oryantasyon
Turnover
Rotasyon
Terfi
İşe Alıştırma

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içse işe alımın olumlu katkılarındandır? 


Yeni bir kan yeni bir bakış açısını getirir

Profesyonelleri eğitmekten daha ucuz ve hızlıdır

Örgütte hiçbir politik destekleyici var olmaz

Mesleki açıdan yeni bakış açıları getirebilir

Sadece giriş seviyesindeki işler için istihdam etme zorunluluğu


18.Soru

I- İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini

II- Çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını

III-İşletmede insan odaklı bir kültürün geliştirilmesi 

IV- İşletmenin diğer bölümlerine danışmanlık yapmalı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında değerlendirilebilir? 


I ve II

I ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


19.Soru

I- İşletmenin saygınlığının artması

II- Motivasyonun artması

III- Maliyetlerin düşürülmesi ile değer yaratımı

IV- Bürokrasinin azaltılması

 

Dünya çapındaki işletmelerin faaliyetlerinin önemli bir kısmını web ortamına taşımalarının hangisi ya da hangileri bunun sebepleri arasındadır?


III ve IV

I ve II

II ve III

Yalnızca III

Yalnızca IV


20.Soru

Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


İş envanteri tekniği

Personel beceri envanteri

Personel genel envanteri

İş tasarımı

Kritik olay tekniği