İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

… kavramı, … gibi spesifik bir amacı gerçekleştirmek ve kısa vadeli olmak yerine yöneticiyi organizasyonda değişim yapacak bir eleman olarak ele alarak, onun organizasyonun iç yapı ve işleyişini, toplum içindeki yerini, kendi rolünü daha iyi görebilme ve yapabilmesi için yetiştirilme ve eğitilmesini ifade etmektedir. Yukarıda hangi iki terimin karşılaştırlması yapılmıştır?


Eğitim-Yetiştirme
Eğitim-Geliştirme
e-Öğrenme-Geliştirme
Geliştirme-Yetiştirme
Eğitim-e-Öğrenme

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seçme kriterlerinin operasyonel belirleyicilerinden biri değildir?


Deneyim
Fiziksel beceri
Eğitim
Test sonuçları
Geçerlilik

3.Soru

Dönem başı personel sayısı 800 dönen personel sayısı 1200 ise ortalama personel sayısı kaçtır?


1000

200

2000

500

1200


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel işe almanın yararlarından biri değildir?


Terfinin getirdiği moral
Terfilerin sıralandırılması
İyi performans için motivasyon
Yeni bir kan yani bir bakış açısını getirir
Yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan aynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?


Örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması 

İnsan kaynaklarının elde edilmesi

İnsan kaynaklarının elde tutulması

Bireysel ve örgütsel performansın artırılması 

İşletmenin elemanlarının eğitilmesi 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programının temel amaçlarından değildir?


İşletmenin zamanının, parasının ve emeğinin boşa gitmesini önlemek
Verimliliği ve karlılığı arttırmak
İşletme kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak
İşletmede yeni işe başlayan çalışanların, işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olmak
Personel devir hızını arttırmak

7.Soru

I- İşletmede çalışacak olan işgörenleri bulma 

II- İşgörenleri yükseltme 

III- İşgörenleri işe alıştırma

IV- Çalışacak işgörenleri seçme 

Yukarıdakilerden hangisi işe almanın temel işlevlerindendir?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, III ve IV


8.Soru

Aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecine ne ad verilir?


Bulma
Seçme
İşe alma
Rotasyon
Norm kadro

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel kaynaklardan işe almanın yararlarından biridir?


İyi performans için motivasyon
Mesleki açıdan yeni bakış açıları getirebilir
Örgütte hiçbir politik destekleyici var olmaz
Profesyonelleri eğitmekten daha ucuz ve hızlıdır
Yeni bir kan, yeni bir bakış açısı getirir

10.Soru

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerde oluşturulan insan kaynakları bilgi sistemindeki “çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelenmek üzere hazır bulundurulan bir arşiv”dir?


Personel envanteri

Personel beceri envanteri

Çalışma koşulları ve iş zamanlamaları

Esnek çalışma saatleri

Alternatif çalışma düzenlemeleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi için kullanılan kritik olay tekniğini tanımlar?


İşin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içeren bir anket formu kullanılarak yapılır.

İşleri gerektirdikleri personel fonksiyonları cinsinden inceler, personel fonksiyonları işi yapanın bilgilerle insanlarla ve araç gereç ile ilişkilerini belirleyen faaliyetlerdir.

Belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk yöneticinin şahit oldukları ile ilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranışları kaydedilir.
Daha sonra bu davranışlar anlamlı cümleler halinde ifade edilerek iş hakkında bilgi sahibi olan tarafsız bilirkişilerin değerlendirilmesine sunulabilir.

İş tanımında belirli bir sistem altında kısaltılarak Kullanıma hazır hale getirilen işin amacı işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak tanımlayan forumlardır.

Bir alandaki işlere ilişkin tüm görevleri içerdiğinden özellikle iş tanımlarının hazırlanmasında fayda sağlar.


12.Soru

Eğitim yönetiminde işletmeye yeni giren ya da iş değiştiren bir çalışan bilgi, beceri ve tecrübe sahibi başka bir çalışanın yanma verilerek yapılan eğitim aşağıda-kilerden hangisidir?


İşbaşında eğitim

Dinamik sorunlar eğitimi

Yönetici gözetimde eğitim

Yetki göçerimi yoluyla eğitim

Formen aracığıyla eğitim


13.Soru

I- Veri doğruluğunda artış

II- İşlem hızında artış

III- İşletme kârlılığında artış

IV-Verimlilikte artış

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları bölümüne sağladığı faydalardandır?


I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I ve IV

I, II ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışsal işe alımın olumlu katkılarındandır?


Profesyonelleri eğitmekten daha ucuz ve hızlıdır

Terfinin getirdiği moral

Yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesi

İyi performans için motivasyon

Terfilerin sıralandırılması


15.Soru

Bir işletmede finans bölümüne alınacak bir eleman için hazırlanmış olan test insan kaynakları bölümüne alınacak bir elemana uygulanıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Uygulanan testin geçerliliği yoktur
Uygulanan test güvenilir değildir
Uygulanan test tutarlı değildir
Uygulanan test kriterler uygun değildir
Uygulanan test performansı ölçmez

16.Soru

I. Yetenek II. Motivasyon III. Zeka IV. Hizmet süresi V. Geçmiş performans Seçeneklerden hangisi/hangileri aday seçme kriterlerindendir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II-III
IV-V

17.Soru

•Neyi başarmak istiyoruz? •Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler? •İlan mesajı neyi iletmelidir? •Mesaj nasıl sunulmalıdır? •Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?İşletmeler, hangi işe alma yöntemini kullanırken yukarıdaki sorulara cevap vermelidir?


Okullar
İstihdam büroları
İşçi birlikleri
Ticaret ve rekabet kaynakları
Medya kaynakları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetidir?


Seminer
Geliştirme
Eğitim
Konferans
Yetiştirme

19.Soru

Bir işletmede pazarlama departmanında görev yapan Senem' e insan kaynakları departmanınca bir form verilmiştir. Bu formda Senem'den yaptığı işlerle ilgili olarak, işleri yapma sıklığına, yaparken harcadığı süreye, önemlerine, güçlüklerine veya öğrenmek için gerekli süreye göre derecelendirme yapması istenmiştir. Buna göre, iş analizi yapma niyetinde ilan İnsan kaynaklarının kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Fonksiyonel iş analizi tekniği
İş envanteri tekniği
Durum analizi tekniği
Kritik olay tekniği
Gözlem tekniği

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş başı eğitim yöntemlerindendir?
I. Yönetici gözetiminde eğitim
II. İşe alıştırma eğitimi
III. İş rotasyonu
IV. Takım çalışması
V. Yetki göçerimi
VI. Eğitim formeni aracılığıyla eğitim


II – III – IV

I – II – III – IV – V – VI

III – IV – V

V – VI

IV – V – VI