İnsan Kaynakları Yönetimi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Japonya'nın en ünlü çay ustası Sen no Rikyu'ya bir öğrencisi çay seremonisinin inceliklerini sormuş. Büyük usta: "Ateşi yakarsın, suyu kaynatır, çayı çırparsın." deyince öğrenci "Ama Usta bu çok basit bir iş." diye yakınmış. Rikyu, "Öyle mi diyorsun? Sen bunu, her seferinde hakkını vererek aynı disiplinle yap, ben senin öğrencin olayım." demiş.Yukarıdaki diyalogda geçen "disiplinden" kasıt aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır?


Kişinin öz disiplinini sağlaması
Kural dışı davranışların cezalandırılması
Aynı kural ihlalinin tekrarı
Ceza yoluyla istenmeyen davranışın düzeltilmesi
Kendi isteğini zor kullanarak yaptırması

2.Soru

"Sürekli değişen, küresel ve teknolojik talepleri olan dünyada küresel ticareti yönlendirmek için uygun becerileri, bakış açıları ve deneyimleri olan insanların cezbedilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması geleceğin rekabet alanında önemli bir yetenektir."

Şirket CEO'su Erman Bey, İK yöneticilerine başarılı olmanın anahtarı bağlamında yukarıdaki cümleyi kurmuştu. Size göre bu ifadeler İnsan Kaynakları Yönetimindeki hangi aşamaya/yaklaşıma işaret etmektedir?


Personel Yönetimi 

Entelektüel Sermaye Yönetimi 

Yetenek Yönetimi 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan Kaynakları Yönetimi 


3.Soru

İşletmelerin personel ihtiyacını farklı biçimleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu biçimlerden değildir?


Gerçek personel ihtiyacı
Yedek personel ihtiyacı
Ek personel ihtiyacı
Yeni personel ihtiyacı
İnsan kaynağı talebi

4.Soru

Bir işletmede iş değerlemesi tamamen yönetimin inisiyatifinde ya da katılımcı bir yaklaşımla yürütülebilmektedir. Her iki yaklaşımın da avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Aşağıda verilen durumların hangisinde gerekçe ve yaklaşım yanlış eşleştirilmiştir?


Yönetimin kendi kontrolü - yönetim inisiyatifi
İşin kısa sürede tamamlanması, az maliyet - yönetim inisiyatifi
Personelin örgütsel bağlılığı - katılımcı yaklaşım
İş değerlemesinin sürekliliğin sağlanması - yönetici inisiyatifi
İşletmenin yetişmiş personeli ve dışardan uzman iş birliği - katılımcı yaklaşım

5.Soru

‘Bana göre kadın olması zaten, performansını düşüren başlı başına bir sebeptir.’ diyen bir değerlemeci hangi hatayı yapmış olur?


Merkezi eğilim Hatası
Peşin Hükümlülük
Müsamaha ve Katılık
Kontrast Hataları
Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sendika türü değildir?


Meslek sendikaları

Dernekler

İşyeri sendikaları

İşkolu sendikaları

Federasyonlar


7.Soru

İkramiyeyi kapsam içine alan ücret bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ana kök ücret
Ek olanaklar
Sosyal yardımlar
Performans ücreti
İkramiye

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 3. grup suçlardandır?


Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme
İş yerinde kavga etme
Yöneticiden izin almadan işletmeyi terketme
Her türlü hırsızlık
İş esnasında uyuma

9.Soru

Ücretin o ülkede geçerli olan fiyatların genel düzeyine bağlı olarak satın alma gücünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Çıplak ücret
Nominal ücret
Reel ücret
Brüt ücret
Cari ücret

10.Soru

Bir personelin işletmeye çeşitli katkılarda bulunduğu çalışma süresini tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş tanımı
İş analizi
Deneyim
Performans
Kıdem

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde ya da dışında, formal programlar yolu ile ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla kişinin bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetini ifade eder?


Geliştirme 

Yetiştirme

Odaklanma

Eğitim

Uzaktan eğitim


12.Soru

Sendikalar işçi sınıfı adına örgütlenirler ve işçi sınıfının yeni haklarını elde etmek için ve güvenceler elde etmek için çaba harcarlar buna göre aşağıdakilerden hangisi sendikalar için yanlıştır?


Sendikalar sınıfsal bir nitelik taşır.

Sendikalar sayesinde devletin tüm müdahaleleri geçersiz kılınır.

Sendikacılık hareketi endüstri devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır.

Sendikalar tüm ülkelerde çalışma yaşamının temel unsurudur.

Sendikalar tüm dünya ülkelerinde yaşamın temel unsuru olan toplum üzerinde rol oynarlar.


13.Soru

Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş haline ne denir?


Nominal ücret
Reel ücret
Ücret düzeyi
Giydirilmiş ücret
Ücret yapısı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymamasının nedenlerden biri değildir?


Kurallardan habersiz olma
Dikkatsizlik
Sorumsuzluk
Stres
Sağlık

15.Soru

Disiplin sisteminin personele tanıtılması için aşağıdakilerden hangisi hakkında açıklama yapılmasına gerek yoktur?


İş yerinin tanıtımı

Örgüte ve personele ne tür yararlar sağladığı

Kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği

Kuralların niçin konulduğu

Personelin hakkını nasıl arayacağı


16.Soru

İyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içeren performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Davranışlara dayalı kriterler
Aynı çalışanlarla devam etmek
Yetkinliklere dayalı kriterler
Çıktılara dayalı kriterler

17.Soru

Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisinde ücretin ölçüsü olarak işin bütünü dikkate alınır? 


Götürü 
Parça başı 
Performansa dayalı 
Bilgiye-beceriye dayalı 
Yetkinliğe dayalı 

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücretin bileşenleri içinde yer almaz?


Kök ücret
Ek olanaklar
Sosyal yardımlar
Performans ücreti
Tazminatlar

19.Soru

Ceza yerine rehberlik yönteminin kullanıldığı disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Düzeltici
Yapıcı
Yaptırıcı
Kuralcı
Önleyici

20.Soru

I. Performans değerlemesi II. İş Analizi III. İş DeğerlemesiI V. İş TanımıBir ücret yönetimi sisteminde kurulan ücret yapısının adil olmasını sağlamak için yukarıdaki seçeneklerin hangi sırayla hazırlanması gerekir?


I-II-III-IV
II-IV-III-I
III-I-II-IV
IV-I-III-II
I-III-IV-II