İnsan Kaynakları Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- İşten ÇıkarmaII- UyarmaIII- Geçici işten uzaklaştırmaIV- Kınamaİşletmelerin uyguladıkları ceza türlerinin doğru kademelendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III-IV
I-III-IV-II
II-IV-III-I
IV-III-II-I
III-I-II-IV

2.Soru

Çalışanın pozisyon olarak aynı düzeyde kalarak başka bir yerdeki göreve veya mevcut işyerinde aynı iş ailesinden benzer nitelikteki bir göreve atanmasına ne ad verilir?


Transfer veya yer değiştirme
İç işe alım
Terfi
Eğitim
Geliştirme

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seçim için değerlendirilecek mevcut çalışanlar, önceki çalışanlar ve önceki adayları ifade etmektedir?


Potansiyel personel
Aday havuzu
İç kaynaklar
Personel ihtiyacı
Terfi edecek personel

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikalara üye olmaları nedenleri arasında değildir?


ekonomik yararlar

iş güvencesi

sosyal ihtiyaçları karşılama

sendikaların sunduğu hizmetlerden yararlanma

mecburi üyelik isteği


5.Soru


Tablodaki işe alma ile ilgili kavramlar ile aşağıdaki ifadeler nasıl eşleştirilir?
a) Yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır.
b) Örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. 
c) Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır.


Bulma: a, seçme: b, işe alıştırma: c

Bulma :b, seçme: c, işe alıştırma: a

Bulma :b, seçme: a, işe alıştırma: c

Bulma :c, seçme: b, işe alıştırma: a

Bulma :a, seçme: c, işe alıştırma: b


6.Soru

Aşağıda sıralanan performans değerleme unsurlardan hangileri hizmet çalışanlarının performanslarının değerlemesinde kullanılması uygundur?1– Güler yüz2- Nezaket3- İnsiyatif sahibi olma4-Hizmet edilen müşteri sayısı5-Dış görünüm


1-2 -3
1-2-4
1-2-5
2-5
1-5

7.Soru

Doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikler hangi tür performans unsurlarına örnektir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Aynı çalışanlarla devam etmek
Davranışlara dayalı kriterler
Yetkinliklere dayalı kriterler
Çıktılara dayalı kriterler

8.Soru

Düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve-veya nakdi değere ne ad verilir?


Nakit
Prim
Değer
Ücret
İkramiye

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilik özelliklerine dayalı performans kriterlerinden biridir?


Dış görünüm
İnisiyatif sahibi olma
Ortak çalışma
Takım ruhunu hissetme
İşbirliği yapma

10.Soru

"Personelin istenen performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsayan özellikleri" performans unsurlarından hangisinin tanımıdır?


Davranışlara dayalı kriterler
Yetkinliklere dayalı kriterler
Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Çıktılara dayalı kriterler
Fiziğine dayalı kriterler

11.Soru

Organizasyonun iş amaçlarıyla bu amaçları gerçekleştirmeyi sağlayacak stratejiler, stratejileri destekleyecek kültür ve istenen davranışları ortaya çıkaracak ve sürdürecek ödül sistemleri arasındaki ilişkiler tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Ücret politikaları
Ücret stratejileri
Toplu pazarlıklar
Ücret sistemi
Ücret oranı

12.Soru

Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalama aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Ücret düzeyi
Nominal ücret
Reel ücret
Bürüt ücret
Net ücret

13.Soru

İçsel insan kaynakları arzının belirlenmesinde başvurulan araçlardan personel beceri envanterini karşılayan ifade hangisidir?


Çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelenmek üzere hazır bulundurulduğu bir arşivdir.
Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş,cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir.
Mevcut personelin yetenek, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan bir çalışmadır.
Çalışanların günlük saatleri belirlenmiş şekilde çalışması ancak başlangıç ve bitiş saatlerinde esneklik sağlama faaliyetidir.
Belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş,cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir.

14.Soru

Performansın en önemli unsurlarından biri olan "yetkinliklere dayalı kriterler"in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsar.
İyi ya da kötü olarak görülen inisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb. unsurlarla ilgilidir.
Gerçekleşen etkinliklerin genellikle miktarı ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çıktı üretildiği üzerinde durur.
Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar.
Hizmet edilen müşteri sayısı, yapılan satışın miktarı ya da parasal tutarı, üretilen ürün sayısı gibi kriterler çıktı miktarına bağlıdır.

15.Soru

Önceden belirlenmiş bir puanın personel arasında dağıtılmasına ve en iyi puandan en kötü puan alana doğru sıralanmasına dayalı performans değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Basit sıralama
Alternatif sıralama
Puan verme
İkili karşılaştıma
Zorunlu dağılım

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli böbrek hastalıkları, merkezi sinir sistemi bozuklukları ve kısırlık gibi meslek hastalıklarına sebep olan maddedir?


Arsenik

Vinil Klorit

Kurşun

Kömür tozu

Benzen


17.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kariyerdeki ortak noktalardandır?
I. Sadece üst düzeyde, yüksek statülü işler için değil, her meslek için kariyer vardır. Bir genel müdürün, bir işçinin ya da bir akademisyenin kendilerine özgü birer kariyer yaşantıları vardır.
II. Dikey hareketlilik yanında, aynı örgütsel kademede kalarak çeşitli bilgi, beceri ve yetenekler elde edinilerek de kariyer kazanılabilir.
III. Bireyin kariyerinde söz sahibi olan sadece yöne-tim değildir. Birey kendi kariyerini kendisi planlayabilmektedir.
IV. Kariyeri bir örgüte üye olmakla kazanılan bir edinim şeklinde sınırlamamak gerekir. Birey iş dışındaki faaliyet ve yaşantıları ile kariyerine katkı yapabilmekte hatta hızla değişen dünyada birden fazla kariyere sahip olan kişilerin sayısı hızla artmaktadır.


Yanlız I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

İşgücüne ödenen ücretin ülkede o an geçerli olan fiyatlar düzeyi dikkate alınarak hesaplanan satın alma gücü temel alınarak belirlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çıplak ücret
Kök ücret
Nominal ücret
Reel ücret
Giydirilmiş ücret

19.Soru

I. Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi
II. Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi
III. Delphi Yöntemi
Yukarıda bulunan İnsan kaynakları talep tahmin yöntemlerinden olan sezgisel yöntemlerin hangisinde/hangilerinde “üst düzey yöneticiler, tahminleri en iyi ve en kötü durum senaryoları oluşturarak en yakın biçimde belirlemeye çalışırlar”?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III


20.Soru

İşe alıştırma eğitimi aşağıdaki konulardan hangisi ya da hangilerini kapsar?I. İşletmen geçmişi
II. İşletme kültürü
III. İşlerdeki davranış biçimlerine
IV. Fiziki ve sosyal alt yapı


Yalnız I

Yalnız II

II – III

I – II – III – IV

I – IV