İslam Ahlak Esasları Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış haline ne ad verilir?


Ahiret

Yaşam

Süreç

Dünya 

Yerküre


2.Soru

Ahlakın pratik ve manevi yönüne en fazla önem veren düşünce ekolü hangisidir?


Kelam

tasavvuf

felsefe

fıkıh 

batınilik


3.Soru

İslâm dininin tebliğ edilmesi ile ortaya çıkmış olan ve bu dinin mütemmim cüzü/tamamlayıcı parçası olan davranış düzenine ne ad verilir?


İslâm ahlâkı

İslam tefekkürü

İslam felsefesi

İslam doktrini

İslam ülküsü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayesinde insan bilgi ve becerisini arttırabilmektedir? 


Kelam

Fıkıh

Zahiri duyu organları

Teknoloji

Teknik


5.Soru

İslam ahlâk literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir? 


Niyet 
İrade Hürriyeti 
Kader 
Kaza 
Saik 

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Klasik ahlâk eserlerinde" yer alan temel konulardan değildir?


Ahlaki davranışın kuralları dile getirilmiştir

Ahlak kurallarının nasıl uygulanacağı ifade edilmiştir

Ahlak kuralları kişiye göre düzenlemek

Ahlaklı davranmayı bir meleke haline getirmek

Ahlâki kurallara uyma ve iyi fiiller getirmek


7.Soru

“Nakil akla hareket alanı açmış, akıl da nakle etkin olma yollarını geliştirmiştir. Nakil ve aklı buluşturup telif eden ise, tevatür olmuştur” sözü hangi düşünüre aittir?


Gazali

Elmalı

Yunus

Mevlana

Arvasi


8.Soru

Alışkanlıkların belirli ilkelere bağlı olarak ve sistematik bir şekilde kazanılması sonucunda düşünülmeden gerçekleşen davranışlara ne ad verilir? 


Adet 
Sıfat 
Hulk 
Gelenek 
Makam

9.Soru

Mutluluk bilgisinde hangi ilişki öne çıkmaktadır?


Mutluluk - cesaret

Cömertlik - erdem

Cesaret - cömertlik

Cesaret - erdem

Mutluluk - erdem


10.Soru

"Hakiki din insanların uydurduğu birbirine muhalif hayali kurgular değil, hakiki Yaratıcıyı tanımak O'nun kanun ve emirlerine uygun davranmayı görev edinmektir" diyen kimdir?


Ahmed Naim

Farabi

Elmalılı Hamdi Yazır

Nurettin Topçu

Abdullah Draz


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın istemesinin mühim bir unsuru olan bir fiili tercih etmede etkin olan kavramdır?


Kader

Saik

Sebep

Gaye

Mütemmim cüz


12.Soru

Ahlak alanında fıkıh usulü eserlerinde iyi ve kötü terimleri aşağıdakilerden hangi tabirler ile ele alınmıştır?


Mütemmim cüz 

Hüsün ve kubuh

Hüsn-i ihtiyar

Doğru ve yalan 

Hasene ve maruf


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi ve kötü fiillerin neler olduğunu öğrendiğimiz kaynaklardan biri değildir?


Hadis kitapları

Fütüvvetname türü eserler

Adab kitapları

Ruznameler

Menakib kitapları


14.Soru

Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine genel olarak ne ad verilir? 


Kanun
Din
Töre
Ahlak
Gelenek 

15.Soru

Zulüm hangi temel erdemin zıddıdır?


Hikmet

İffet

Cesaret

Adalet

Vefa


16.Soru

Dindarlık ve ahlak ilişkisinde aklın zıddı nedir?


Şer

Günah

İsm

Udvan

Hamakat


17.Soru

Medinetül Fazıla eseri hangi filozofa aittir?


Farabi

İbn Sina

Kınalızade Ali

Nasiruddin et-Tusi

Gazali


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ragıb el-İsfahani'ye göre insanın yaratılış amacıdır?


Yeryüzünü imar etme - Allah'a ibadet etme - Allah'ın halifesi olma

Yeryüzünü ağaçlandırma - Allah'a ibadet etme - Allah'ın halifesi olma

Yeryüzünü imar etme - Allah'ın adını zikretme - Allah'ın halifesi olma

Yeryüzünü imar etme - Allah'a ibadet etme - Hayvanları koruma

Yeryüzünü ağaçlandırma - Allah'a ibadet etme - Hayvanları koruma 


19.Soru

İnsanın kendisine ve başkalarına zulmetmemesi için ilk önce neye ihtiyacı vardır?


Dua etmeye

Günah işlememeye

Ku'an-ı Kerim okumaya

Allah'ın hidayetine

Merhamet duygusuna


20.Soru

İslâm ahlâkında adalet ve tevhid arasında derin bir bağlantı kuran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Molla Sadra
İbn Miskeveyh
İbn Sina
Gazali
Kınalızade Ali Çelebi