İslam Ahlak Esasları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Allah'a ve a^hiret gününe i^ma^n edip inanan kişi, komşusuna eza^ etmesin ve Allah'a, ahi^ret gününe i^ma^n eden her kişi misa^firlerine ikram etsin ve Allah'a, a^hiret gününe i^ma^n eden her kişi hayır söylesin, ya^hut sussun.” sözünden hangisi çıkartılamaz?


Komşusuna eza etme

misafirine ikram et

susmak her durumda iyidir.

komşuya eza etmek mümine yakışmaz

konuştuğunda hayır söyle 


2.Soru

Son Peygamber kimdir?


Hz. İsa

Cebrail

Hz. Muhammed

Mikail

Hz. Nuh


3.Soru

"Bir şeyin varlığını aldığı ve varlığını sürdürürken kendisinden beslendiği, kendisine dayandığı nihai ve ilk nesneyi ifade eder" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Felsefe

Fikir

Kaynak

Tutum

Öngörü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Farabi'ye göre ahlak ve siyaset birlikteliğinin amacıdır?


Erdemli toplum ve ruhun ebedi saadetidir.

Açık toplum ve ruhun ebedi saadetidir.

Erdemli toplum ve bedenin  ebedi saadetidir.

Aydın toplum ve ruhun ebedi saadetidir.

Bilgili toplum ve  ebedi saadetidir.


5.Soru

Davranış düzenini fertlerin iç dünyasını dikkate alarak -ve özellikle de insanların biyolojik gelişimini takip ederek ele alan ahlak alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak Felsefesi

Ahlak Sosyolojisi

 Etik

Ahlak Psikolojisi

İslam Ahlakı    


6.Soru

Gazali'nin ilim ve amelin ahirete hazırlık ve mutlu olmasının yegane yolunun iman ve salig amel olduğunu söylediği eseri hangisidir?


Mizan el-amel

Kutadgu bilig

Divan-ı hikmet

Mişkatul-envar

Ahlak-ı alai


7.Soru

Halifetutullah fi'l-arz kimdir?


Melek

Cin

Şeytan

İnsan

Hz. Muhammed


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlak alimlerinden Ragıb el-İsfahani'ye göre “insan niçin yaratılmıştır” sorusuna verilen cevaplardan biridir? 


Vahşi hayvanları evcilleştirmek 
İnsanlara duruş oturuş öğretmek 
Araştırma yapmak 
Ay'a gitmek 
Yeryüzünü imar etmek 

9.Soru

"Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygamber’e bildirdiği ve onun hayatında görünür hale gelen, ondan sahabenin üstlenerek yaşadığı, yaşarken de kendisinden sonraki nesile aktardığı bir davranış düzenidir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Kelam

Vacip

Fıkıh

Sünnet

İslâm ahlâkı


10.Soru

Tasavvuf alanında ahlâkı mevzu edinen İhyâ eseri kime aittir?


Kuşeyri

Ebû Talib el-Mekki

Gazali

Haris el-Muhasibi

Kelelebazi


11.Soru

İslam felsefesinde "nefiste yerleşik olan melekeler" olarak tarif edilen aşağıdakilerden hangisidir?


ahlak

terbiye

istitaat

birr 

akıl


12.Soru

Hz. Peygamber’in gerçekleştirdiği fiillerin (=olan, olgu), diğer insanlar için olması gerekeni (=değer) teşkil ettiğini anlaşılır bir şekilde ortaya koymamız neyi ifade eder?


Soy-değer ilişkisini

Olgu-soy ilişkisini

Amaç-sonuç ilişkisini

Olgu-değer ilişkisini

Neden-sonuç ilişkisini


13.Soru

Bedenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan şeyleri sağlama, gereksiz olanlara da ilgisiz kalma erdemi hangisidir?


Hikmet

Adalet

Cesaret

İffet

Tevazu


14.Soru

Aşağıdaki yazarlardan hangisi islam ahlakı üzerine eser vermemiştir?


Farabi

Gazali

İbn Sina

Elmalılı Hamdi Yazır

Nasiruddin Et-Tusi


15.Soru

Yusuf Has Hacib'in dört kavramı temsil eden sembolik dört karakteri konuşturarak oluşturduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?


Divan-ı Lügati't-Türk

Divan-ı Hikmet

Mizan el-amel

Kutadgu bilig

Ahlak-ı Alai


16.Soru

İnsanın halife olmasının en önemli ön şartı nedir?


Ahlaki bir varlık olması

Aklını kullanabilmesi

Eşref-i mahlukat olması

Ahlaki otonomiye sahip olması

Sahip olduğu irade ve ihtiyar


17.Soru

Her insanın başına gelecek olan ölüm ile insanın bir tür yeni bir boyutu veya boyutta yaşamaya başlayacağı, öteki hayata ne ad verilir?


Hayatü’l-ahire

Beşer

İtopya

Hayatü’l-dünya

Hayatü’l-fani


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının temel kavramı , insani varoluşun ön şartıdır?


Hayat

Tesmiye

Müsemma

İbadet

Cihet


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meşru bir davranış değildir?


başkalarının malını izinsiz almak

nimetlerden istifade etmek

herkes için yararlı olanı tercih etmek

nimetlerin tadını çıkarmak

ahlaki kuralları kayıtsız şartsız uygulamak


20.Soru

İslâm, kim tarafından tebliğ edilmiştir


Hz. Muhammed

Hz.İsa


Cebrail


Mikail

Hz.Nuh