İslam Ahlak Esasları Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sevgiyi adaletten üstün gören ahlakçı filozof kimdir?


İbn Miskeveyh

Farabi

Nasiruddin et-Tusi

Kınalızade

Gazali


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk kuramı ile ilgili öne çıkan ilkelerden biridir?


Emanet

Fazilet

Medeniyet

Miras

Gelenek


3.Soru

Nazarî hikmette eksikliği olan kişilere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?


Kurnaz

Dehâ

Hilekâr

Dar kafalı

Ebleh


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir işverende  bulunması gereken bir özellik değildir?


Zekatını ve sadakasını vermek

Mesuliyet

İş hırsıyla ibadetlerini ihmal etmemek

Kardeşlik

İşi akrabalarına vermek


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarafların birbirini daha iyi tanımalarına yönelik, dine, örfe ve ahlaka uygun evliliğe hazırlık dönemidir?


Kız isteme
Nişanlılık
Flört
Sevgililik
Tanışma

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında zulüm erdeminin zıddıdır? 


Adalet 
Gurur 
Kurnazlık 
Ahmaklık 
Korkaklık

7.Soru

“Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.” özlü sözü kime aittir?


Yunus Emre

Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Pir Sultan Abdal


8.Soru

Çevre ahlâkının bağımsız bir disiplin halini almaya başlaması hangi tarihlere rastlar?


18. Yüzyıl
19. Yüzyıl
20. Yüzyılın ilk çeyreği
20. Yüzyılın ikinci yarısı
20. yüzyılın son çeyreği

9.Soru

İslâm ahlâkında cehalet rezileti hangi insanî nefsin emrindedir?


Bilme motivasyonu
Meleki nefs
Temel içgüdü
Ameli nefs
Gazap gücü

10.Soru

Eş seçimi yaparken iyi bir eşte aranması gereken özellikler ele alındığında, aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha çok ön planda bulundurulması gerekmektedir?


Zenginlik

Asalet

Dindarlık

Güzellik

Meslek


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin evlilikte en önemli unsur olduğu söylenebilir?


Nişanlılık dönemi

Evlilik öncesi dini nikah kıyma

Doğru eş seçimi

Zengin ve varlıklı bir eş seçimi

Anne ve babanın tercih ettiği bir eş seçimi


12.Soru

İslam ahlakında korkaklık rezileti aşağıdaki hangi insani nefsin emrindedir?


Meleki nefs

Ameli nefs

Hayvani nefs

Nazari nefs

Saldırgan nefs


13.Soru

“O¨deme gücü bulunan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür” hadisini İslam iş ahlakı esaslarından hangisini anlatırken örnek vermemiz yerinde olur?


Adalet

İhsan

Çalışkan olmak

İyi niyetlilik

Müsamaha


14.Soru

Küresel ısınma tehlikesinden ilk kez ne zaman haberdar olunmuştur?


1987

1988

1989

1990

1991


15.Soru

  1. Mühürlü kalp
  2. Akletmek
  3. Sufli nefs

Yukarıda verilen ifadelerin hangisi yada hangileri Kur’an’da çirkin ahlak sergileyenleri tanımlamak için kullanılır?


Yalnız I

Yalnız II

II, III

I, II

I, III


16.Soru

Gazali iş hayatında yapılmaması gerekenleri dört esasta toplar. Aşağıdakilerden hangisi bu dört esastan biri değildir?


Malda bulunmayan bir özellikle malı övmemek

Malın gizli ve açık bütün kusurlarını açıklayıp, hiçbirini gizlememek

Pazarlık etmekten kaçınmamak

Ölçü ve tartıda hile yapmamak

Alıcı veya satıcıya piyasa fiyatını gizlememek


17.Soru

Kuran'a göre, en tehlikeli çevre felaketlerinin başında hangisi gelmektedir?


Erozyon

Hava kirliliği

Küresel Isınma

Susuzluk

Ormansızlık


18.Soru

Ahlâkta söz konusu olan "meleke" kavramının yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?


Terbiye
Yeti
Akıl
İyi ve kötü davranışları yazan kiramen katibin melekleri
Faziletli fiil

19.Soru

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak ölümlü olması

Soy ağacını olması

Ana/Babalık içgüdüsü

Akıl ve idrak yeteneği

Yaşama çabası


20.Soru

  1. Salt bedenî bir varlık
  2. Salt ruhî bir varlık
  3. Ruh-beden bütünlüğünden oluşan bir varlık

İnsanın varlık yapısı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi veya hangileri doğrudur? 


I - II -III

I - II

I

II

III