İşletme Fonksiyonları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmelerde çalışma sermayesi düzeyi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


İşletmenin faliyet konusu
İşletmenin büyüklüğü
Üretim miktarı
Satışlarsa artış, ya da azalış oranı
Satışlarda düzenlilik

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, başta çalışanlar olmak üzere üretim faktörlerinin amaçlar doğrultusunda verimli, etkin ve iktisadi kullanılması sürecini ifade eden kavramdır?


İşletme
Ekonomik birimler
Yönetim
Pazarlama
Halkla ilişkiler

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ileri üretim sistemlerinden tam zamanında üretimin özelliğidir?


Bilgisayarların ve sayısal kontrollü makinelerin kullanılması

Üretilebilen parça çeşitliliğinin fazla olması

Üretim sürecinin her aşamasında israfı engelleyecek önlemlerin alınması

Bir ürünün tasarımından müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçlerin bilgisayar teknolojisi yolu ile bütünleştirilmesi

İşletmenin tüm faaliyetleri ile beraber ele alınması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecini farklılaştıran elemanlardan değildir?


Verimlilik
Etkinlik
Sahiplik
Kapasite
Esneklik

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanallarının yapısına ilişkin bir boyutu ifade eder?


Zaman faydası
Yer faydası
Doğrudan kanallar
Sahiplik faydası
Şekil faydası

6.Soru

İşletmelerin değişen talebe cevap verebilme yeteneğine ya da yeni ürün üretimini hızla gerçekleştirebilme yeteneğine, bununla birlikte günümüzde rekabetçi olabilmelerine ne ad verilmektedir?


Verimlilik
Etkinlik
Kapasite
Esneklik
Girişimcilik

7.Soru

Maliyete göre fiyatlama yapan bir otel işletmesinin fiyatlama kararında dikkate alacağı öncelikli kriterler aşağıdakilerden hangileridir?I. Temizlik giderleriII. Yönetim giderleriIII. Reklam giderleriIV. Rakip oteller


I. ve II.
I. II. ve III.
II. ve III.
II. III. ve IV.
I. III. ve IV.

8.Soru

Bir işletme hem akış tipi üretim sisteminin verimliliğini hem de atölye tipi üretimin esnekliğini bir araya getirerek verimliliği artırmak istemektedir. Buna göre aşağıda yer alan hangi üretim sisteminin uygulanması söz konusudur?


Esnek üretim
Tam zamanında üretim
Yalın üretim
Bilgisayarla bütünleşik üretim
Grup teknolojisi/hücresel üretim sistemi

9.Soru

İşletmeler nasıl ve hangi yönde büyüyeceklerine ürünler ve pazarlar açısındankarar verebilirler. Aşağıdakilerden hangileri işletmenin büyüme stratejileri arasında yer almaktadır?I. Pazara derinlemesine girmeII. Pazar geliştirmeIII. Pazar bölümlemeIV. Ürün geliştirme


I. ve II.
II. ve III.
I. II. ve IV.
I. II. ve III.
II. III. ve IV.

10.Soru

Hangi stok kontrol yöntemi aşağıda sıralan varsayımlardan hareket etmektedir?I. Stokların sürekli kontrol edilen tek bir kalemden oluşmasıII. Tedarik süresi kontrol edilen tek bir kalemden oluşmasıIII. Sipariş miktarının aynı olmasıIV. Talebin kesin olarak bilinmesi


Ekonomik sipariş miktarı tekniği
ABC yöntemi
Çift kutu kontrol yöntemi
İhtiyaca göre sipariş yöntemi
Yol gösterici sipariş yöntemi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç ve istekler, satın alma gücü ve satın alma davranışları açısından birbirine benzemeyen bir pazarın, bu özellikler açısından daha türdeş alt bölümlere ayrılması kavramını ifade etmektedir?


Pazarlama karması

 

Tutundurma

 

Pazar bölümleme

 

Pazarlama stratejisi

 

Pazara nüfuz etme


12.Soru

I. Birincil üretimII. Analitik üretimIII: Fabrikasyon üretimIV. Montaj üretimiYukarıda sıralanan üretim sistemleri hangi sınıflandırma türüne girmektedir?


Üretim yöntemine göre
Tarihsel gelişime göre
Talebe göre
Üretim miktarına göre
Üretim akışına göre

13.Soru

İşletmenin finansal riski aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz?


İşletmenin tamamen öz sermaye ile finanse edilmesi
Sermaye yapısının oluşumunda borç kullanılması
Sabit gider niteliğinde faiz yükü getiren işletme dışı kaynakların kullanılması
İşletmenin kısmen öz sermaye ile finanse edilmesi
İşletmenin öz sermaye oranının düşük olması

14.Soru

Tedarik Zinciri Yönetimi anlayışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Bir firma birden çok tedarik zincirinin parçası olabilir.
Zincirdeki her firma hem tedarikçi hem de müşteridir.
Tedarik zinciri mal ve hizmetlerin üretiminden müşteriye kadar ulaşmasında birbirini izleyen tüm zincirin halkalarını kapsar.
Tedarik zincirindeki faaliyetler arasında satış, üretim, stok yönetimi, hammadde ve malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alan sayılabilmektedir.
Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve müşterilerden oluşan şebekede bilgi, malzeme ve finansal akışın yönetimidir.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dikkatlice seçilmiş müşterilere hem anında bir tepki elde etmek hem de süregelen müşteri ilişkileri oluşturmak için doğrudan bağlantı kurmaya dayalı tutundurma faaliyetidir?


Reklam

Satış tutundurma

Kişisel satış

Halkla ilişkiler

Doğrudan pazarlama


16.Soru

İşletmenin dönem sonunda elde ettiği net gelirin öz devlet, ortaklar ve işletme ne şekilde dağıtılacağı ile ilgili kararlar finans yöneticisinin hangi karar alanıyla ilgilidir?


Yatırım kararları

 

Kâr dağıtım kararları

 

Sermaye yapısı kararları

 

Çalışma sermayesi kararları

 

Finansman kararları


17.Soru

Bir yatırımın faydalı üretimde bulunabildiği süreyi tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırımın teknik ömrü
Yatırımın etkin ömrü
Yatırımın verimli ömrü
Yatırımın fiziki ömrü
Yatırımın ekonomik ömrü

18.Soru

İşletmelerin yoğun bir biçimde promosyon, reklam ve satış çabalarına yöneldiği pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Üretime yönelik pazarlama
Ürüne yönelik pazarlama
Satışa yönelik pazarlama
Pazara yönelik pazarlama
Topluma yönelik pazarlama

19.Soru

Basit olarak, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme ne ad verilmektedir?


Pazarlama sitemi
Üretim sistemi
Tüketim sistemi
Dönüşüm sistemi
Yönetim sistemi

20.Soru

Tüm ortam ve koşullarda geçerli olabilecek ve en doğru ya da en iyi olarak önerilebilecek bir yönetim uygulaması ve örgüt yapısı olmadığını ifade eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Sistem Yaklaşımı
Durumsallık Yaklaşımı
Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı
Vekalet Yaklaşımı