İstatistik 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örneklem hacminin seçiminde nitel değerlendirmede esas olan faktörler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I- Evreninin homojenliği II- Araştırmada verilecek kararın önemiIII- Araştırmanın yapısı


Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I ve II
I, II ve III

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemeyi gerek kılan nedenlerden biri değildir?


Doğru veri elde edilebilmesi
Zaman tasarrufu sağlaması
Maliyet tasarrufunun sağlanması
Birimlerin fiziksel zarara uğrama ihtimali
Evrenin sonlu ve küçük olması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki evren ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testinde kurulabilecek hipotezler arasında yer almaz?


H0 : μ1- μ2 = 0, H1 : μ1 – μ2 ≠ 0
H0 : μ1- μ2 = 0, H1 : μ1 – μ2 > 0
H0 : μ1- μ2 = 0, H1 : μ1 – μ2 < 0
H0 : μ1 = μ2, H1: μ1 > μ2
H0 : μ1 ≠ μ2, H1: μ1 < μ2

4.Soru

İlgili gözenin yer aldığı satır toplamıyla sütün toplamı çarpılarak genel toplama bölünmek sureti ile elde edilen tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?


Serbestlik derecesi
İstatistiksel Hipotez
Örneklem
Kuramsal frekans
Ki-Kare Testi

5.Soru

Tahminleyici ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yansız tahminleyicilerde önemli olan tahmin hatalarının cebirsel toplamının bire eşit olmasıdır.
Yansız tahminleyicinin etkinliği, bu tahminleyicinin örnekleme dağılımının standart hatası ile ölçülür.
Tahminleyicinin etkinliği iki yansız tahminleyici arasında tercih yaparken kullanılan bir kriterdir.
Yansız tahminleyicinin tahmin hatalarının ortalamasının sıfır olması beklenir.
Bir tahminleyicinin yansız tahminleyici olabilmesi için, örneklemin rassal örneklem olması gerekir. 

6.Soru

n birimlik örneklemin çekildiği evreni iyi temsil edip edemeyeceğini araştıran teste ne ad verilir?


Ki-Kare uygunluk Testi
Ki-Kare bağımsızlık Testi
F-Testi
Ki-Kare homojenlik Testi
İstatistiksel Test

7.Soru

İki ya da daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlık olup olmadığını incelemek için hangi test kullanılır?


ki-kare bağımsızlık testi
ki-kare farklılık testi
ki-kare sınıf testi
ki-kare değişken testi
ki-kare nitel testi

8.Soru

I. Anlamlılık düzeyinin belirlenmesiII. Probleme ilişkin karar verilmesiIII. Örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi ve test istatistiğinin belirlenmesiIV. Hipotezlerin ifade edilmesiV. İstatistiksel kararın verilmesiYukarıda verilen hipotez testi sürecinin adımlarını ilk adımdan son adıma sıralayınız.


IV – I – III – V - II
IV – III – II – V - I
V – I – II – IV - III
IV – II – V – I - III
II – III – V – IV - I

9.Soru

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 225 birimlik örneklemin ortalaması 16 ve standart sapması 4 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, evren ortalaması %99 güvenle hangi aralıkta yer alır?


14,20 – 16,72
14,28 – 17,72
15,28 – 17,76
15,31 – 16,69
15,36 – 16,74

10.Soru

Bir spor okulunun giriş sınavına katılan kız ve erkek adayların başarı durumları hakkında bir araştırma yapılıyor. Bu amaçla sınava katılan kızlardan rasgele seçilen 64 kişilik örneklemin ortalaması 120 puan, standart sapması 16 puan, erkeklerden rasgele seçilen 100 kişilik örneklemin ortalaması ise 126 puan, standart sapması 20 puandır. Buna göre kız ve erkek öğrencilerin başarısı arasında fark olup olmadığı %95 güven düzeyi ile test edilmek istenmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu hipotez testi için belirlenecek red bölgesini ifade etmektedir?


Sağ uçta %2.5'lik alan
Sol uçta %2.5'lik alan
Hem sağ hem de sol uçta %2.5'lik alanlar
Sağ uçta %5'lik alan
Sol uçta %5'lik alan

11.Soru

Örneklem oluşturulurken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilen birim seçme yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Rassal seçim
Kura seçimi
Sistematik seçim
Keyfi seçim
Kartopu seçim

12.Soru

Dağılımı normal olan bir evrenin aritmetik ortalamasının sınırlarını %99 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak normal dağılım tablo değeri (kritik değer) kaçtır?


2.57
2.68
2.70
2.72
2.74

13.Soru

N birimlik örneklemin çekildiği evreni iyi temsil edip edemeyeceğini araştıra test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare Uygunluk Testi
Ki-Kare Homojenlik Testi
Ki-Kare Bağımsızlık Testi
F Testi
Kontenjans Katsayısı

14.Soru

Hipotez testleri hipotezlerin ifade ediliş şekline göre kaç şekilde ifade edilebilir?


1
3
2
5
4

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü varyans çözümlemesi - F testi sürecinin aşamalarından değildir?


Hipotezlerin ifade edilmesi
Modelin tanıtılması
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
Test istatistiğinin hesaplanması
İstatistiksel kararın verilmesi

16.Soru

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleriüzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derlenerek işlem yapılmaktadır. Yapılan bu işlem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?


Örnekleme
Tamsayım
Tahminleme
Değerlendirme
Planlama

17.Soru

Beklenen frekansların diğer adı nedir?


kurumsal frekanslar
gözlenen frekanslar
kuramsal frekanslar
gözüken frekanslar
ortalama frekanslar

18.Soru

Ki-kare bağımsızlık testinde serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır?


(r-1) (c-1)
(r+1) (c+1)
r/(c-1)
(r-1)+(c-1)
r/c

19.Soru

n hacimli bir örneklemin evreni iyi temsil edip etmediği aşağıdaki testlerden hangisi ile araştırılır?


Regresyon analizi
Ki-kare uygunluk testi
Bir-yönlü ANOVA
Küçük örneklem testi
Büyük örneklem testi

20.Soru

Evren ortalamasına ilişkin hipotez testinde, örneklem hacmi 30'dan büyük veya eşit ise aşağıdaki testlerden hangisi kullanılır?


Evren ortalamasına ilişkin büyük örneklem testi
Evren ortalamasına ilişkin küçük örneklem testi
I.Tip hata
Alt kuyruk testi
Red bölgesi