Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Etkileşim tasarımcıları teknolojik araçları, özellikle de dijital olanları, daha kullanışlı, daha hoşlanılan ve kullanımı key­ifli­ bir hâle getirirler.

II. Etkileşim tasarımı sistemlerin, çevrenin ve

ürünlerin davranışlarını tasarlamakla ilgilidir.

III. ­Etkileşim tasarımı konusunda en geniş perspektif­ sunan görüştür.

Etkileşim tasarımı konusunda teknoloji merkezli görüşle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


2.Soru

Eğer kullanıcı özelliklerini tanımlamada öğrenme, güdüleme, algılama, kişilik, tutum gibi öğeler kullanılıyorsa aşağıdaki değişkenlerden hangisi kullanılmıştır?


Etnografik

Demografik

Toplumsal-Kültürel

Durumsal

Psikolojik


3.Soru

Kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisinde ürün veya hizmeti kullanma/etkileşime girme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kritik an öncesi

İlk kritik an

İkinci kritik an öncesi

İkinci kritik an

İkinci kritik an sonrası


4.Soru

Segmentasyon kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


İnsan gruplarını yapısal özelliklerini araştırma işidir

Kullanıcıların dünyaya bakış açılarını, tutum ve algılarını inceleme işidir

İnsanların grup halinde yaşamalarını inceleme işidir

Kullanıcıların birbiriyle örtüşen ve çelişen özelliklerini inceleme işidir.

Kullanıcıları yaş, cinsiyet, ilgi alanları vb. ölçütler dikkate alınarak gruplara ayırma işidir


5.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarımında “Neden?” sorusuna yanıt arandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Yapıyı oluşturma

Kapsamı belirleme

Strateji geliştirme

Görsel tasarımı oluşturma

İskeleti oluşturma


6.Soru

Grafiksel kullanıcı arayüzü kullanan ilk bilgisayar olan Xerox Alto hangi yılda geliştirilmiştir?


1973

1946

1977

1983

1964


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya ait demografik özelliklerden biridir?


Öğrenme düzeyi

Güdülenme biçimi

Algılama kapasitesi

Kişilik özellikleri

Cinsiyeti


8.Soru

I. Kullanıcı deneyimi ifadesi ilk olarak 1976 yılında Donald Norman ve Stephen Draper tarafından kullanılmıştır.

II. İlk olarak 1993 yılında Donald Norman’ın kendisini Apple firmasında “Kullanıcı Deneyimi Mimarı” unvanı ile nitelemeye başlamasıyla birlikte popüler hâle gelmiştir.

III.  Kullanıcı deneyimi kavram olarak 1995 yılında “İnsan-Bilgisayar Etkileşimi” konferansında Donald Norman ve arkadaşları tarafından uygulama arayüzleri ile ilgili olarak kullanılmıştır.

IV. 2000’li yıllara kadar etkileşim tasarımının konusu içinde yer alan kullanıcı deneyimi kavramı ürün tasarımında ve ürün geliştirmede sınırlı bir şekilde kullanılmıştır.

V. Kullanıcı deneyimi ifadesi ilk olarak “Kullanıcı Odaklı Sistem Tasarımı: İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde Yeni Yaklaşımlar” adlı kitapta kullanılmıştır.

VI. Kullanıcı deneyimi kavramına yönelik en kapsayıcı tanım 2010 yılında ISO tarafından yapılmıştır.

Kullanıcı deneyimi kavramının tarihsel gelişimine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I-II-III-IV

II-III-V-VI

II-IV-IV

I-III-V-VI

III-IV-V-IV


9.Soru

Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından belirli bir kullanım bağlamı içinde amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilme derecesine ne denir?


Müşteri Deneyimi

Etkileşim

Kullanılabilirlik

Marka Deneyimi

Kullanıcı Deneyimi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir marka yaratılırken dikkat edilmesi gereken kurumsal kimlik ögesi ile ilgili değildir?


Logo

Simgeler

Vaatler

Renkler

Yazı karakteri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanıcı arayüz tasarımında doğru bir etkileşim sağlamak için dikkat edilmesi gereken rehber ilkelerden değildir?


Kontrolu elde tutma

 

Benzeşik ögeleri kullanma

 

Önceden sezilir olma

 

Kullanıcı dilini kullanma

Alternatifler sunma


12.Soru

Eğer kullanıcı özelliklerini tanımlamada öğrenme, güdüleme, algılama, kişilik, tutum gibi öğeler kullanılıyorsa aşağıdaki değişkenlerden hangisi kullanılmıştır?


Etnografik

Demografik

Toplumsal-Kültürel

Durumsal

Psikolojik


13.Soru

Grafiksel kullanıcı arayüzü kullanan ilk bilgisayar olan Xerox Alto hangi yılda geliştirilmiştir?


1973

1946

1977

1983

1964


14.Soru

İlk bilgisayar faresini kim icat etmiştir?


Bill Moggridge

Samuel Morse

Douglas Engelbart

Bill Verplank

Thomas Edison


15.Soru

I. İçten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale getirilmesidir.

II. Bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güçtür.

III.  Bireyin bir durum, olay veya olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimidir.

IV. Organizmayı harekete geçiren, yönlendiren ve organizmanın hareketinin devam ettiren güçtür.

V. Uyarıcıların duyu organlarımız tarafından alınıp beyne iletilmesidir.

Yukarıda verilen tanımlara ait psikolojik değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?


Duyum-güdü-tutum-motivasyon-algı

Duyum-güdü-motivasyon-tutum-algı

Güdü- tutum-algı-motivasyon-duyum

Algı-motivasyon-tutum-güdü-duyum

Algı-güdü-tutum-motivasyon-duyum


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımının çıktıları arasında yer almaz?


Öğrenilebilirliği artırma

Hatırlanabilirliği artırma

Hata yönetimini kolaylaştırma

Kullanıcı memnuniyetini artırma

Maliyeti düşürme


17.Soru

I. İçten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale getirilmesidir.

II. Bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güçtür.

III.  Bireyin bir durum, olay veya olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimidir.

IV. Organizmayı harekete geçiren, yönlendiren ve organizmanın hareketinin devam ettiren güçtür.

V. Uyarıcıların duyu organlarımız tarafından alınıp beyne iletilmesidir.

Yukarıda verilen tanımlara ait psikolojik değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?


Duyum-güdü-tutum-motivasyon-algı

Duyum-güdü-motivasyon-tutum-algı

Güdü- tutum-algı-motivasyon-duyum

Algı-motivasyon-tutum-güdü-duyum

Algı-güdü-tutum-motivasyon-duyum


18.Soru

Aşağıdaki kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerden hangisi kullanıcı deneyimini geçmişte olanla gelecekte olması beklenenler arasında zaman ve bağlam faktörlerine göre değerlendirmektedir?


Davranış merkezli görüşler

Estetik merkezli görüşler

Ürün merkezli görüşler

Etkileşim merkezli görüşler

Kullanıcı merkezli görüşler


19.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi etkileşim tasarımının tanımıdır?


Belirli bir sistem, hizmet ya da ürün için kullanıcıların beklenen algılarını ve deneyimlerini gerçekleştirebilecekleri arayüzün tasarlanmasıdır.

Bilginin bulunabilirlik seviyesini arttırmak için bilgiyi organize etmek ve etiketlemektir.

İletişim problemlerine yönelik olarak görsel bir iletinin tasarlanmasıdır.

Kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi istenen arayüzün belirlenen hedef kitlede belirlenen görevlerin yaptırılması ve bu süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet değerlerinin alınmasıdır.

Kullanıcılarına cevap veren sistemlerin davranışlarının tasarlanmasıdır.


20.Soru

Etkileşim tasarımının tanımını yapan bir kişi bu konuda geniş bir perspektif sunuyorsa hangi akımından etkilenmiş olabilir?


Teknoloji merkezli görüş

Sosyal etkileşim tasarımı görüşü

Bilişsel görüş

Davranışçı görüş

Hümanistik görüş