Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine” göre güvenlik gereksiniminin bir üst kategorisinde bulunan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?


Kendini gerçekleştirme gereksinimi

Fizyolojik gereksinim

Beslenme gereksinimi

Saygınlık gereksinimi

Ait olma ve sevgi gereksinimi


2.Soru

Etkileşim merkezli görüşte diğer görüşlerden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?


Kullanıcı deneyimleri zamanla değişebilmektedir

Kullanıcıların davranışları ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır

Kullanıcı duygusal düzeyde etkilenmeye çalışılmaktadır

Ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilenmektedir

Alışkanlıklara uygun deneyimler tasarımlara yansıtılmaktadır


3.Soru

Yaptığı araştırma sonucu kullanıcıların açken daha çok alışveriş yaptığı sonucuna ulaşan bir alışveriş sitesi sahibi, yemek saatlerinden hemen önce kullanıcılara reklam mailleri göndermeye başlamıştır. Bu, ne türde bir kullanıcı deneyimi tasarımına örnek gösterilebilir?


Kullanılabilirlik odaklı tasarım

Ürün merkezli kullanıcı deneyimi tasarımı

Etkileşim merkezli kullanıcı deneyimi tasarımı

Sosyal kullanıcı deneyimi tasarımı

Kullanıcı merkezli kullanıcı deneyimi tasarımı


4.Soru

Aşağıdaki verilen ve kullanıcı deneyimi tasarımının beslendiği disiplenlerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?


Makine Mühendisliği-Elektrik Mühendisliği-Endüstriyel Tasarım

Bilgi mimarisi-İletişim tasarımı-Etkileşim tasarımı

Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji

Mimarlık-Pazarlama-Ses tasarımı

Yazılım geliştirme- Bilgisayar Bilimi-Veri ve bilgi görselleştirme


5.Soru

Kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisinde ürün veya hizmeti kullanma/etkileşime girme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


İlk kritik an öncesi

İlk kritik an

İkinci kritik an öncesi

İkinci kritik an

İkinci kritik an sonrası


6.Soru

Bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güce ne denir?


Motivasyon

Hırs

Misyon

Algı

Ego


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan psikolojik değişkenlerden biridir?


Aile

Sosyal Sınıf

Finansal Durum

Öğrenme

Gelir


8.Soru

Bir kullanıcının kullandığı teknoloji ve o teknoloji üzerine temellenen yazılımdan kolay kolay vazgeçememesi kullanıcı deneyiminin temelde hangi boyutunu ilgilendirmektedir?


Estetik deneyim

Davranışsal deneyim

Duygusal deneyim

Ekonomik deneyim

Yansıtıcı deneyim


9.Soru

I. Yaş

II. Çevre

III. Eğitim Düzeyi

IV. Cinsiyet

Yukarıdaki etmenlerden hangileri kullanıcı deneyimini biçimlendirmektedir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III, IV


10.Soru

Bilginin bulunabilirlik seviyesini arttırmak için bilgiyi organize etmek ve etiketlemek olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Etkileşim tasarımı

İletişim tasarımı

Bilgi mimarisi

Etkileşimli çevre

Uygulama Tasarımı


11.Soru

Etkileşim tasarımının “giderek karmaşıklaşan sayısal teknolojilerle insan etkileşimine” yoğunlaştığı gözlemlenir. Bu bağlamda etkileşim tasarımının tanımında üç ana akımdan bahsedilir. Aşağıdakilerden hangisi bu akımlardan biridir?


Rekabetçi görüş

Davranışçı görüş

Faydacı görüş

Güvenlikçi görüş

Tekçi görüş


12.Soru

Etkileşim kavramına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


İnsanlar arası etkileşim yalnızca sözlü olarak gerçekleşebilir.

İletişim etkileşimin bir parçasıdır.

Etkileşim düzeyi karşılık verebilme durumuna göre etkileşimli ve etkileşimsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Teknolojinin gelişimi insanlar arası etkileşimi etkilememiştir.

Etkileşimin en temel özelliği karşılıklılıktır.


13.Soru

Kullanıcılarla yapılan mülakatlar ve anketlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Anketler etkileşime olanak verir mülakatlar etkileşime kapalıdır

Anketler daha kısa sürede tamamlanır

Mülakatlarda anketlere kıyasla fazla sayıda soru sorulabilir

Anketler tek kullanıcıyla yapıldığı için etkileşime olanak tanımaz

Mülakatlarda kullanıcılara ait bilgiler anketlere göre daha kolay toplanabilir.


14.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarım sürecinde hangi adım etkileşim tasarımı adımından önce gerçekleştirilmelidir?


Görsel tasarım

Gezinim tasarımı

Bilgi tasarımı

Bilgi mimarisinin yapılandırılması

Arayüz tasarımı


15.Soru

Kullanıcıların duyusal algı ve kavrama üzerine temellenen ve kullanıcının dikkatini çekerek etkileşime girmeyi amaçlayan deneyim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik deneyim

 

Davranışsal deneyim

 

Yansıtıcı deneyim

 

Duygusal deneyim

Hiçbiri


16.Soru

I. Etkileşimli

II. Yarı- Etkileşimli

III. İnsan- İçerik Etkileşimli

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkileşim düzeyi ile ilgilidir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


17.Soru

Yaş, cinsiyet, ilgi alanları, teknoloji kullanım alışkanlıkları, harcama alışkanlıkları ve benzeri ölçütleri temel alarak kullanıcıları gruplara ayırma işine ne denir?


Kullanıcı bölümleme

Demografik bilgi

Psikografik bilgi

Kullanıcı analizi

Görsel kimlik oluşturma


18.Soru

Kullanıcı deneyimi tasarlamanın amacı nedir?


Maliyet düşürmek

Kullanıcının davranışlarını kontrol etmek

Uygulama geliştirme hızını artırmak

Teknik spesifikasyonları optimize etmek

Kullanıcı deneyimini kısaltmak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya ait durumsal bir değişken olarak kabul edilebilir?


Cinsiyet

Toplumsal statü

Kültür

Algılama

Fiziksel ortam


20.Soru

İnsan-bilgisayar etkileşimi kavramı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?


Elektrikli sistemlerin ortaya çıkışıyla

Bilgisayarın ortaya çıkışıyla

Bilgisayar ağlarının ve kullanıcı arabirimlerinin ortaya çıkışı

Bilgisayarın günlük hayatın parçası ha^line gelmeye başlamasıyla

İnternetin yaygınlaşması ve ilk web sayfalarının ortaya çıkışıyla