Kurum Kültürü Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel açıdan kurumsal davranışa örnektir? 


Ekonomik davranış

Toplumsal davranış

Makyavelizm

Siyasi davranış

Bilgilendirme davranışı


2.Soru

Bireyin kendi davranışlarını çevresel ve durumsal koşullara uyarlayabilme yeteneğine ne ad verilir?


Öz sevgi

Öz düşünce

Öz bilinç

Öz saygı

Ön izleme


3.Soru

Kurumların tek bir imajı olmadığı, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu düşüncesi hangi modelin ana düşüncesini oluşturur?


Abratt modeli

Shultz Modeli

Stuart Modeli

Dowling Modeli

Hatch Modeli


4.Soru

Kurum kültürünü güç, rol, görev ve birey kültürü olmak üzere dört ana grupta inceleyen araştırmacılar aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Charles Handy ve Roger Harrison 

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımı

Deal ve Kennedy Yaklaşımı

Chang ve Lin Yaklaşımı

Miles ve Snow Yaklaşımı


5.Soru

Amaca ulaşmak için her türlü yolu ve aracı kullanmak mubahtır düşüncesi hangi hangi davranış türüne girmektedir ?


Kontrol odağı

Öz saygı

Öz yeterlilik

Öz izleme

Makyavelizm


6.Soru

Tüketicinin kullandığı ürünün, kendi yakın çevresi tarafından kullanıldığını bilmesin de, kurum imajı nasıl etkili olur?


Tanıdık ürünleri satın alma kararını sağlamaz,

İlk kullandığı üründe sigorta güvencesi sağlamaz,

Araştırma sürecini uzatır,

Güven ve kabul duygusu sağlar,

Satın alımların psikolojik pekiştirmeceni sağlamaz,


7.Soru

Aşağıdaki işletmelerin hangisinde  yetki kültürünün görülmesi pek olası değildir?


Otomobil sektörü

Ağır makine sanayi

Finansal kurumlar

İleri teknoloji temelli işletmeler

Kurumların araştırma geliştirme bölümleri


8.Soru

Harrison ve Handy Yaklaşımına göre, aşağıdaki kurumlardan hangisi kurum kültürü olarak Güç Kültürünü benimsemiştir?


Danışmanlık kurumları

Meslek odaları

Üniversiteler

Aile firmaları

Kamu kurumları


9.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi kurum kültürünün başlıca yapı taşları arasında yer almaktadır ?


Kurum felsefesi hakkında temel görüş birliği

Yönetici ve çalışanlar arasında statü farkı

Kapalı enformasyon temeli üzerine, kapalı bir iletişim olması

Yönetimde erkek liderlerin karar alma sürecinde etkili olması

Yetki ve sorumluluğun merkeziyetçiğinin istikrarlı olması


10.Soru

Kurum kültürü çerçevesinde kurum çalışanlarının oryantasyon örneklerini
benimseyip onlara uyum sağlamaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur? 


Yetersiz uyum sorunu 

Etkili bir iletişim ağı 

Düşük kontrol gerekliliği 

Yüksek motivasyon ve sadakat 

Hızlı plan ve proje uygulaması 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün elemanlarından değildir?


Araç ve gereç

Makine

Köprü 

Bina

Sosyal organizasyon


12.Soru

Araç ve gereç, makine, köprü gibi tesisler hangi kültür kapsamında değerlendirilmektedir?


Manevi kültür

Maddi kültür

Kurum kültürü

Alt kültür

Örgüt kültürü


13.Soru

Tüketici için doğru bir kurumsal imajın pek çok yararlı işlevi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır

Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar

Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar

En iyi çalışanların kurumu tercih etmesini sağlar

Dağıtım kanalı gücü sağlar


14.Soru

Deshpandé, Farley ve Webster yaklaşımına göre temel hedefleri büyüme ve kaynak yaratmak olan,  uyum yeteneği, atiklik, dinamizm, yaratıcılık, esneklik ve girişimcilik gibi temel özellikleri olan kültüre ne ad verilir?


Güç kültürü

Hiyerarşi kültürü

Klan kültürü

Adokrasi kültürü

Pazar kültürü


15.Soru

  1. Eğitim seviyesi
  2. Ücret ve ödül
  3. Çalışanların yükselme fırsatı
  4. Kurumiçi iletişim
  5. İşin niteliği ve çalışma koşulları

Yukarıda verilenlerden hangileri kurumsal davranışı yönlendirdiği kabul edilen üç temel unsurdur?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

II, III, V

III, IV, V


16.Soru

I - Kişisel kabiliyet ve değerlere çok fazla  güvenilir

II- İç yapılarında atalet vardır.

III - Kişisel tatmin kişiden kişiye değişmektedir.  

IV - Öncelik bireye verilir

V -Esnektir

Aşağıdakilerden hangi seçenek  Handy sınıflandırmasına göre Kurum Kültürünün dezavantajlarını doğru olarak sıralayan dizgidir? 


I, II ve III 

I, III ve IV 

I, IV ve V 

II, III ve V 

III, IV ve V 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal davranışın başlıca özelliklerinden biri değildir?


Kurumsal davranış bir düşünme biçimidir.

Kurumsal davranış performansla ilgilidir; performans ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. 

Kurumsal davranış; psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi birçok bilim dalının teorilerinden, prensiplerinden ve yöntemlerinden yararlanmaktadır.

Bireylerin tutumları, algıları, hedefleri ve duyguları kurum için önem taşımaktadır.

Kurumsal davranış yalnızca kurumsal seviyelerde incelenebilir.


18.Soru

I. İş birliği kültürü içsel ve esneklik odaklıdır.

II. Kurum içinde bilgi paylaşımı, takım çalışması ile sağlanmaktadır. 

III. Belirli bir iş bölümü sayesinde her bireyin görev tanımı bellidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş birliği kültürü kapsamında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar kültürünün özelliklerinden biridir?


Girişimcilik

Rekabet

Tek düzelik

Aile olma hissi

Uyum sağlama


20.Soru

"İki veya daha fazla kişi arasında veya gruplar arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık" olarak tanımlanan sınıflandırma, kurum kültürünün fonksiyonlarından hangisidir? 


Koordinasyon ve Kontrol

Belirsizliği Azaltma

Motivasyon

Çatışma Azaltma

Rekabet Avantajı