Kurum Kültürü Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürüyle eş anlamlı değildir?


İşletme kültürü

Örgüt kültürü

Şirket kültürü

Firma kültürü

Alt kültür


2.Soru

Hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerindendir?


Ürün ve hizmetler

İletişim biçimleri

Kurumsal isim ve logo

Medya raporları

Çalışanlar


3.Soru

Tüketicinin sınırlı olduğu buna karşın üretim pazarının ve ürün yelpazesinin çeşitli ve bol olması sonucunda kurumlar hangi alanda etkili olmaya çalışmaktadır?


Kurumsal İmaj,

Üretim Pazarı,

Global Pazarlar,

Tüketici İhtiyaçları,

Dağıtım Kanalları,


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür ögesinin Simgeler Düzeni'ne bir örnektir?


Yasalar

Örgütler

Sloganlar

İnançlar

Davranış kuralları


5.Soru

Kişinin kendisini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan, kendini beğenip beğenmeme derecesi ne olarak tanımlanır?


Kontrol odağı

Öz yeterlik

Öz saygı

Öz izleme

Narsisizm


6.Soru

Kurum kültürünü iş birliği, tutarlılık, etkinlik kültürleri ve yenilikçi kültür olmak üzere dört grupta inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Deshpandé, Farley ve Webster yaklaşımı

Deal ve Kennedy yaklaşımı

Chang ve Lin yaklaşımı

Charles Handy ve Roger Harrison

Denison ve Spreitzer


7.Soru

Deal ve Kennedy yaklaşımına göre sabırlı, bilimsel ve teknik yeterliliğe sahip, yenilik ve keşiflerden büyük haz ve heyecan duyan, iddialı yöneticiler gerekli olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Atılgan kültür

Aktivite kültürü 

Yetki kültürü 

Kapalı hiyerarşi kültürü 

Pazar kültürü 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kurumsal imajın yararlı işlevlerinden biri değildir?


ab   Yabancı olan ortamlarda tanıdık olan ürünleri satın alma kararını oluşturur.

Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır.

Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakatı sunar.

Dağıtım kanalı süreci sağlar.

 Daha düşük bir fiyat talep edebilir.


9.Soru

Aşağıda kurum kültürü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kurum kültürü yönetime rehberlik eder

Kurum kültürü her zaman olumludur

Kurum kültürü kurumların birbirine benzemesine katkı sağlar

Kurum kültürü her çalışana göre farklı olmalıdır

Kurum kültürü somut ve yazılı kurallar bütünüdür


10.Soru

"Dar anlamda kültür “Toplumsal etkinliklerin özgüllük taşıyan dil gibi, sanat üslupları
gibi, entelektüel çalışma şekilleri gibi bütün kültürel etkinlik katmanlarının üzerinde yer
alan, bütün bir yasam biçimini içeren şeylerdir." ifadesi kime aittir?


Bronislaw Malinowski

François Marie Arouet

Volteir

Karl Marx

Raymond Williams


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün ortak özelliklerinden biri sayılamaz?


Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin paylaştığı değerlerdir

Örgüt kültürü, örgütteki iş yapma ve işi yürütme biçimidir

Örgüt kültürü örgütlere kişilik kazandırarak bir örgütü diğerinden ayırır

Örgüt kültürü üzerinde üst yönetim ve liderlerin minimum etkileri vardır

Örgüt kültürü örgütsel başarıyı doğrudan etkiler


12.Soru

“........... açısından bakılınca kültür, kişiye özgüdür. ............. açıdan ise tarihin damgasını taşıyan, kuşaktan kuşağa aktarılan, insanlar arası ortak birçok şeyin paylaşımı olarak görünür.”                 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?


Bireysel-Toplumsal

Toplumsal-Bireysel

Maddi-Manevi

Manevi-Maddi

Davranışsal-Duygusal


13.Soru

Hofstede'nin tanımladığı kültürel farklılık boyutlarından hangisi, 'bir toplumda geçerli ve baskın değerlerin ne oranda kadına ve erkeğe özgü olduğunu ifade eder?


Zihinsel programlama

Güç mesafesi

Belirsizlikten kaçınma

Bireycilik ve ortaklaşa davranış

Erillik ve dişillik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi LEGO’nun karakteristik özelliklerinden biri değildir?


  

Eller ve zihni kullandıran tasarımları olması
 
 
 
 
    Meydan okuyan oyun tasarımları kapsamaması
 

Bağlantıları oynayan tasarımları olması

Yaratıcılığı destekleyen tasarımları olması

Sökülüp takılabilen tasarımı olması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü kavramının tanımlarından biri değildir?


Kurum tarafından benimsenen temel değerler

Kurum üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımlar

Kurumdaki işler konusunda bir grup insanın sürekli biçimde paylaştığı duygular

Bir kuruluşun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışları

Bir kuruluşun dayatılan kurallara çalışanlar tarafından uyum sağlanması


16.Soru

Kişisel tecrübe, kişiler arası iletişim ve kitle iletişiminin kurumsal imajın oluşmasındaki faktörler olduğunu belirten model hangisidir?


Abratt modeli

Dowling modeli

Stuart modeli

Hatch ve Shultz modeli

Swanson modeli


17.Soru

Ekonomik davranışların arasında ürünün benzerlerinden ayrılması ayırt edilmesi, rakiplerinden farklılaştırılması için hazırlanan tasarıma yönelik çabaları hangi davranış biçimi şekillendirmektedir ?


Ürünün kullanım türü

Ürünün servis koşulları

Ürün teçhizatı

Ürün dizaynı

Ürünün pazarda konumlandırılması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birey kültürünün avantajlarından biridir?


Fırsat veya değişimlere çabuk reaksiyon verir.

Hem uzmanlar hem çalışanlar kurum içinde her şeyi önceden bilir.

Uzun ömürlü olan ve programı çalışan kurumlara uygundur.

Öncelik bireye verildiği için çalışanların motivasyonu yüksektir.

Ürünler çok çabuk değiştiği için pazarda rekabetçi avantajlar sağlayabilir.


19.Soru

Hangisi imaja dair bir çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?


Yansıtılacak olan imaj, kurumu tam olarak resmetmeli ve sunulan ürün ve hizmetlerle örtüşmelidir

Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı pekiştirmek ya da gençleştirmek,
iyice anlaşılmış bir imajı değiştirmeye çalışmaktan daha kolaydır

Sürekli yapılacak imaj değişikliği tüketicinin ilgisini her zaman olumlu yönde değiştirecektir

Tüketicilerin zihnine yerleşmiş bir imajı değiştirmek çok zordur. Bazı durumlarda mevcut imajı şekillendirmek ya da tamamen yeni bir imaj yaratmak neredeyse
imkânsızdır

Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir


20.Soru

Kamu kurumları ne tür kültüre örnek  verilebilir?


Görev kültürü

Birey kültürü

Rol kültürü

Güç kültürü

Grup kültürü