Kurum Kültürü Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Stuart’ın kurumsal kimlik yönetimi modelinde kurum kültürünün doğrudan etkilediği olgulardandır?


Çevresel güçler

Paydaşlar

Müşteriler

Kurumsal kimlik

Kimlik imaj arayüzü


2.Soru

Kurumsal imajla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


  İmaj,kişiden kişiye göre değişir.

Bir nesne tek bir imaja sahiptir.

İmaj,kişinin kendi geçmişinden kaynaklanır.

İnsanlar, kuruma dair imajları barındırırlar.

İmaj,nesnenin nasıl bilindiğine dair anlamlar setidir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kurum kültürü tanımının içinde yer almaz? 


İç ve dış dinamikler 

Yazılı kurallar 

Gelenekler 

Temsiliyet 

Değerler 


4.Soru

Bir kurumun iç ve dış dinamiklerini, geleneklerini, temsiliyetini, çalışanlar arasındaki uyumu, bireyin işe karşı sorumluluğunu, kuruma karşı bağlılığını, ortaya çıkan sonuçları, ödülleri ve değerlerine ne ad verilir?


Kurumsallaşma

Kurum kültürü

Kurum iklimi

Kurumsal felsefe

Kurumsal vizyon


5.Soru

Müşteri, tüketici ve tüm paydaşların zihninde belirli ve arzu edilen bir izlenim yaratma amacına aşağıdakilerden hangisi sahiptir?


Kurumsal imaj yönetimi

Kurumsal finans yönetimi

Kurumsal kimlik yönetimi

Kurumsal satış yönetimi

Kurumsal tedarikçi yönetimi


6.Soru

Chang ve Lin Yaklaşımı’na göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

I- İşbirliği kültürü- Rekabet, hedef başarımı, üretim, etkinlik, kar odaklı ölçüler

II- Tutarlılık kültür- Düzen kurallar ve düzenlemeler, tekdüzelik, verimlilik

III- Yenilikçi kültür- Yaratıcılık, girişimcilik, uyum yeteneği, dinamizm


I, II, III

II, III

I, II

I, III

Yalnız II


7.Soru

İşletmelerin rakiplerine göre daha fazla pazar payı veya daha yüksek kârlılık elde edebilmeleri için ürünlerinde, hizmetlerinde farklılık yaratacak gerekli organizasyonel yapının gelişmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangsidir?


Kültürel bilgi

Promosyon

Rekabet avantajı

Motivasyon

Koordinasyon


8.Soru

I. İletişim imkanları

II. Sosyal alan

III. Personel geliştirme imkanları

IV. Üretim biçimi

Yukarıda verilenlerden hangileri kurum ikliminin niteliğini belirleyen faktörler arasındadır ?


I, II

I, III

II, IV

I, II, III

II, III, IV


9.Soru

Nakliye, bankacılık ve finans, kamu sektörü, sosyal yardım kuruluşları gibi kurumlar aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Klan Kültürü

Adokrasi Kültürü

Hiyerarşi Kültürü

Pazar Kültürü

Birey Kültürü


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme-müşteri ilişkisini etkileyen değişim olgusunun biçimlerinden biri değildir?


Yerel pazarlardaki küresel markalar

Sektör dışı rakipler

Yeni kalite konseptleri

Tüketici güven kaybı

Rakip işletme çalışanları


11.Soru

Hangisi A tipi kişiliğin karakteristik özelliklerindendir?


Aceleci ve sabırsız davranmaz

Takım çalışmasına yatkındır

Çabuk karar verir

Özel ve iş yaşamı arasına kolaylıkla sınır koyar

Çok fazla endişe duymaz


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dowling Modeli ’nin temel varsayımıdır?


Kurumların tek bir imajının olmadığı, her bireyin zihninde ilgili kuruma dair imaj vardır.

Kurumun ürün, hizmetleri ya da kurumla ilgili herhangi bir konuda yaşadıkları kişisel tecrübe kurum imajı oluşturur.

Çalışanlar ve kurum hakkında tecrübesi olan diğer insanlarla yaşanan iletişim bireylerde kuruma dair imaj yaratır.

Kurumun reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarını kitle iletişim kanalları ile muhataplara ulaştırması ile yaşanan iletişim kuruma hakkında imaj oluşturur.

Kurum kültürü, kurum içerisindeki tüm süreçleri etkilediği gibi kurumsal imajı da etkilemektedir.


13.Soru

I.Ürünlerin satıldığı mağazalar

II.Kurumsal isim ve logo

III.Medya raporları

IV.Kurumun bulunduğu konum

Yukarıdakilerden hangileri, kurumsal imajın somut bileşenlerindendir?


I ve II

I, II ve III

II ve III

II,III ve IV

I ve III


14.Soru

Kurum kültürü ile kurumsal imaj arasındaki ilişkilerden hangisi daha doğru olabilir?


Kurum kültürü kurumsal imajı doğrudan etkiler.

Kurum kültürü kurumsal imajın oluşumunu etkilemez.

Kurumsal imaj kurum kültürüne geri dönüt vermez.

Kurum kültürü ve kurumsal imaj tamamen birbirinden bağımsızdır.

Kurum kültürü kurumsal imajı etkileyen tek faktördür.


15.Soru

İşletme imajı ya da kurumsal imaj olarak adlandırılan içerik hangi yıllarda doğmuştur?


1950

1930

1890

1960

1870


16.Soru

"Bireyin belirli düzeyde iş başarımı elde etmek için gerekli eylemleri yapabilme yeteneğine sahip olduğuna dair beslediği inançtır." tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Öz saygı

Kontrol odağı

Makyavelizm

Öz yeterlik

A tipi kişilik


17.Soru

Abratt Modelinde aşağıdaki hangi kavram, kurumsal felsefe öz değerleri oluşturur ve bu değerler de kurum kültürünün temelini oluşturmaktadır?


Kurumsal kişilik

Kurumsal felsefe

Kurumsal misyon

Kurumsal vizyon

Kurumsal reklam


18.Soru

Bireyin ruhsal, duygusal ve düşünsel yapısını bir bütün olarak inceleyen disipline ne ad verilir?


Kurumsal siyasa

Kurumsal düşünce

Kurumsal davranış

Kurumsal iklim

Kurumsal iklim


19.Soru

Hatch ve Shultz’un model-inde kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişki,nasıl açıklanmaktadır?


Kültür, imaj ve kimliik

arasındaki ilişki, karşılıklı birbirine bağlılığın söz konusu olduğu dairesel süreçler ile açıklanmaktadır.

Kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişki bir değişken olarak ele alınmaktadır.

Kurumsal imajın sonucunda oluşan bir

    kurumsal itibar ve onun aracılığıyla gerçekleşen performans ve kurumun          hayatta kalmasının sağlanması yer alınmaktadır.

Özdeğerler ve kurumsal kültürü, kurumsal felsefen bir sonucu ve kurumsal

kişiliğin bir katmanı olarak ele alınmaktadır.

Kurumların tek bir imajı yoktur, her bireyin zihninde o kuruma dair kendi imajının bulunduğu düşüncesidir. 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici için doğru bir kurumsal imajın yararlarındandır?


Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır

Daha yüksek bir fiyat talep edebilir

Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar

Dağıtım kanalı gücü sağlar

En iyi çalışanların kurumu tercih etmesini sağlar