Kurum Kültürü Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde çalışan bakış açısından kurum kültürünün işlevleri doğru olarak verilmiştir?


Üyeliğe kabul- Motivasyon- Dış çevreye adaptasyon

Kararların basitleştirilmesi -Üyeliğe kabul- Motivasyon

Dış çevreye adaptasyon-Harekete geçirme-Ödül sistemleri

Ödül sistemleri- Üyeliğe kabul- Kararların basitleştirilmesi

Harekete geçirme-Ödül sistemleri-Motivasyon


2.Soru

  1. Kurullar 
  2. Pazar mekanizması 
  3. Kurum kültürü 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Edgar Schein'in ortaya koyduğu çalışanların eylemlerini bütünleştirmenin araçları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


3.Soru

Homojen ve kurumun tamamına hakim bir kurum kültürünün olmadığı durumlarda, bu alt kültürlerden birinin kurumun tamamına etki etmesi sonucu oluşan kültüre ne ad verilir?


Baskın kültür

 

Alt kültür

 

Güçlü kültür

 

Zayıf kültür

Heterojen kültür


4.Soru

Hangisi kültürün iki düzeyinden biri olan görünür düzey arasına yer almaz?


Davranış modelleri

Sosyal çevre

Psikolojik çevre

Grup tarafından kullanılan yazılı dil

 Grubun değerleri


5.Soru

Aşağıdaki ögelerden hangisi kültürün derin düzeyi ile ilişkilidir?


Grup davranışı

 

Grubun kullandığı yazılı dil

 

Sosyal çevre

 

Paylaşılan değerler

Psikolojik çevre


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenlerden birisi değildir?


Takımların ve grupların informel eğitimi

Baskın gruplara formel eğitim 

Olumlu rol modeller

Formel eğitim 

Destek grupları oluşturma


7.Soru

1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan br araştırmada insanların %72’sinin reklamları inanılır bulduğu ancak sadece iki yıl içinde aynı oranın %62’ye düştüğü ortaya konmuştur. Verilen örnekte, reklamların imajında yaşanan değişimi sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir? 


Yerel pazarlardaki küresel markalar

Sektör dışı rakipler

Yeni kalite konseptleri

Tüketici güveninin kaybı

Markalamanın gücündeki gerileme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlik ve yöneticilik kavramlarını birbirinden ayıran unsurlar arasında yer almaktadır?


Güç

Açıklık 

Güvenilirlik 

Profesyonel ahlak 

Bilgi paylaşımı 


9.Soru

"Onaylanan davranışlar olup davranışın yazılı olmayan kuralları ve standartlarıdır. Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bulunur" şeklinde tanımlanan kavram kurum kültürünü oluşturan faktörlerden hangisidir? 


Değerler 

Normlar 

Varsayımlar 

İnançlar 

Semboller 


10.Soru

Anadolu Üniversitesi'nin "Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak" şeklinde belirlenmiş olan vizyonu kurum kimliğinin aşağıda verilen bileşenlerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?


Düşünce

Davranış

Ruh

Ses

Duygu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin özelliklerindendir?


Gücünü, etkileme ve iletişimden alır.

U¨st kademede yer almayabilir. 

Grubunda yer almak isteyenler vardır.

Başarısı üyelere bağlıdır.

Kısa vadeli düşünür.


12.Soru

Hangisi güçlü kültüre sahip bir kurumda gerçekleşir?


Çalışanların işe-giriş hızı çok yüksektir.

Yıkıcı liderleri olur.

İnanç ve değerler net değildir.

Çalışanları özverili çalışmaya yatkın hale getirir

Gelenksel eylemlerde süreklilik olmaz.


13.Soru

Kurumsal marka ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kurumsal marka, örgütü farklılaştıran fark edilebilir değerler ve semboller çerçevesinde ilgili çevreleri etkiler ve o çevreye uyum sağlar.

Kurumsal markalama sadece farklılaştırmayla değil ait olmayla da ilgilidir.

Kurum markaları marka değerinin gücünü yaygınlaştırmada bir “şemsiye” görevini üstlenmektedir.

Kurum markası, ­içer­dek­i ve dışarıdaki­ bütün paydaşlarını hedef alır.

Kurumla ­ilgili­ tüm faaliyetler­ etkiler ve kurumun oluşturduğu, söylediği­ ve yaptığı her şey­ kaynaştırır.


14.Soru

Artık rakip eskisi gibi yalnızca aynı caddedeki diğer mağaza değildir. Asıl merkezi dünyanın öbür ucunda olan bir marka da rakipler arasına girmektedir. 

Yukarıda açıklanan durum aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilmektedir?


Markalamanın gücündeki gerileme

Tüketici güveninin kaybı

Yeni kalite konseptleri

Sektör dışı rakipler

Yerel pazarlardaki küresel markalar


15.Soru

Bir kurumda kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen, değerler, inançlar ve bunların iş yapış biçimini ve çalışan davranışlarını yönlendirmesi ile oluşan sosyal yapı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Alt kültür

Baskın kültür

Kurum kültürü

Kültür oluşumu

Güçlü kültür


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Deshpande ve arkadaşlarının kurum kültürü sınıflaması içinde yer almamaktadır?


Klan kültürü

Adokrasi kültürü

Hiyerarşi kültürü

Pazar kültürü

Güç kültürü


17.Soru

Çalışanlarını dinleyen, onların fikirlerine ve beklentilerine değer veren, hedef gösterip hedefe nasıl ulaşacağı konusundaki kararı kendilerine bırakan, çalışanlarına yol gösteren liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?


Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik

Koç Stili Liderlik

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik

Hümanist Liderlik

Liberal (Serbestçi) Liderlik


18.Soru

Koyduğu hedeflere kararlı bir şekilde ilerleyen, bu hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zekâ, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipi hangisidir?


Narsist kişilik

A tipi kişilik

Dogmatik-yetkeci kişilik

Proaktif kişilik

B tipi kişilik


19.Soru

Kurumsal kültürle ilgili tanımlar yorumlanarak kaç anahtar özellik belirlenmiştir?


2

3

4

5

6


20.Soru

  1. Dış çevreye adaptasyon
  2. Kararların basitleştirilmesi
  3. Üyeliğe kabul
  4. Krize müdahale aracı

Yukarıdakilerden hangileri çalışanların bakış açısıyla kurum kültürünün işlevleri arasında yer almaktadır?


I ve II

 

I ve III

 

II ve III

 

II ve IV

III ve IV