Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkilerini karakterize etmek ile alakalı değildir?


Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.

İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı

Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi

Sağlıklı bir çalışma ortamı.

Çekişmesiz çalışma devamlılığı.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde iletişimi engelleyen nedenlerden biri değildir?


Fiziksel dikkat dağıtıcılar

Kültürel farklılıklar

Anlamsal problemler

Geribildirim

Konum etkisi


3.Soru

Göndericinin alıcıya göndermiş olduğu mesajın doğru algılanabilmesi için mesajı alacak olan alıcı ile ortak işaretler kullanılması gerekir. Göndericinin bu durumda bir işaret sistemi kullan alarak mesaj şifrelemesine ne ad verilir?


Kod açıklama

Kanal

Kodlama

Gerin besleme

Alıcı


4.Soru

Hiyerarşiyi temsil eden ve aşağı ya da yukarı yönlü hiyerarşik yolla gerçekleşen iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Tekerlek tipi

Y tipi

Zincir tipi

Daire tipi

Çoklu kanal tipi


5.Soru

Herhangi bir örgüt, işletme ya da toplumu tehdit eden koşullarla mücadele de yetersiz kalma durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kriz

Aktör

Dönüşümcü lider

Eşik bekçileri


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisi geleceğe yönelik olanı ifade etmektedir?


Proaktif

Preaktif

Transaktif

Crossaktif

İnteraktif


7.Soru

I. Kurum çalışanlarının aidiyet duygusunu arttırmak
II. Kurumdaki bilgi akışında temkinli ve dikkatli olmak
III. Yöneticiler ve çalışanlar arasın güven ortamı yaratmak
IV. Kurum ve çalışanların beklentilerini düşük tutmak
V. Çalışanlar kuruma katkılarını maksimize etmek
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin amaçlarındandır?


I, II, III

I, III ve V

III, IV ve V

I, II, IV ve V

II, III ve V


8.Soru

Folger,Poole ve Stutman'a göre çatışmanın en önemli özelliği nedir?


Risk yapısının bulunması

Bilgi yetersizliği

Kurum çalışanlarının beklentileri

Etkileşim şekli olması

Motivasyon eksikliği


9.Soru

Var olan bir ürün imajının farklı bir ürüne yansıması sonucu oluşan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Şemsiye İmajı

Ayna İmajı

Transfer İmajı

Yabancı İmajı

Olumsuz İmaj


10.Soru

Çift yönlü iletişim araç ve ortamları ile gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinde iç hedef kitle ile birebir ya da grup olarak iletişim kurulması mümkün olan ve sonuçta bir yanıt elde edilmesi sağlanan aşağıdakilerden hangisidir?


Afişler

Mektuplar

Duyuru panoları

Kapalı devre radyo

Dilek ve öneri kutuları


11.Soru

İşletmelerde kurum ve çalışanlar arasında müzakere etme ve arabuluculuk görevini aşağıdaki hangi bölüm gerçekleştirmektedir? 


Üretim bölümü

Muhasebe bölümü

Ar-ge bölümü

Hukuk bölümü

Halkla İlişkiler bölümü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ağları ile ilgili günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucunda beş kişilik gruplara tanımlanan ağ tipi değildir?


Daire tipi

Çoklu kanal tipi

Zincir tipi

Z tipi

Tekerlek tipi


13.Soru

Kurumun kendini görsel olarak ifade etmesi, kurumla ilişkili çok sayıda görsel ipucunu içermesidir. Kurumun ismi, sloganı, logo/sembol, renk ve tipografi gibi temel unsurlardan oluşmaktadır. Tanım, Kurum kimliğini oluşturan temel unsurdan hangisini açıklamaktadır?

 

 


Kurumsal Felsefe

Kurumsal Davranış

Kurumsal İmaj

Kurumsal İletişim

Kurumsal Dizayn


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde tek yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamların özelliklerinden değildir?


Mesajın kaynaktan alıcıya doğru iletilmesidir.

Etkileşim amaçlanmakta olup, karşılıklılık önemsenmektedir.

Temel amaç iletmektir.

Geribildirim beklenmemektedir.

İç hedef kitleye sadece belirlenen mesajın iletilmesi planlanmıştır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetiminin yaşam seyri safhalarından biri değildir?


Proaktif safha

Stratejik safha

Koruyucu safha

Reaktif safha

İyileşme safha


16.Soru

Aşağıda verilen yetkinliklere sahip olması gereken aktör hangisidir?
Strateji belirlemek
Medyada planlama yapabilmek
Gerekli iletişim becerilerine sahip olmak
Etik ve ahlak anlayışına sahip olmak


Lider

İnsan kaynakları yöneticisi

Halkla ilişkiler uzmanı

Kurmay boyuttaki yöneticiler

Üst düzey yöneticiler


17.Soru

I. Amaçlarına
II. Sürelerine
III. Yerine
IV. Konularına
V. Katılım sayılarına
Toplantılar neye göre sınıflandırılır?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III, IV ve V

I, II, V

Hepsi


18.Soru

Merkezcilik olan ve iletişim ağında tüm iletişim akışları grup lideri olarak ifade edebileceğimiz merkezde yer alan bir kişi üzerinden gerçekleşen iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Tekerlek tipi

Y tipi

Zincir tipi

Daire tipi

Çoklu kanal tipi


19.Soru

Kurum içerisinde farklı departmanlarda farklı hiyerarşik seviyelerde bulunan bireyler arasındaki mesaj alışverişine ne ad verilir?


Dikey İletişim

Yatay İletişim

Çapraz İletişim

Sözsüz İletişim

Söylenti iletişimi


20.Soru

Var olan bir ürün imajının farklı bir ürüne yansıması sonucu oluşan imaj çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Marka imajı

Şemsiye imajı

Ürün imajı

Ayna imajı

Transfer imajı