Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumlarda herhangi bir hiyerarşik düzen zincirine bağlı olmayan, çalışanlar arasında gayriresmî dolaşan enformasyonlar sonucu meydana gelen iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz iletişim

İnformel iletişim

Yatay iletişim

Dikey iletişim

Resmi iletişim


2.Soru

Hangisi halkla ilişkiler kapsamında dış hedef kitle örnek olabilir?


Hissedarlar

Çalışanların aileleri

Kardeş firmalar

Tüketiciler

Danışmanlar


3.Soru

Robbins'e göre, "çalışanların girişkenliğe ve yeniliklere ne kadar teşvik edildiklerini" ortaya koyan kurum kültürü boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünleşme

Yönetim desteği

Risk Toleransı

Kontrol

Bireysel İnisiyatif


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişim türlerinden biridir?


Karmaşık iletişim

Uzaktan iletişim

Çarpık iletişim

İnformel iletişim

Çapraz iletişim


5.Soru

Temelinde ast üst ilişkisi bulunan iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Yatay iletişim

Çapraz iletişim

Dikey iletişim

İnformel iletişim

Çift yönlü iletişim


6.Soru

“Bir kurumun onaylanan ya da onaylanmayan davranış kalıplarını işaret eder”. Bu ifade, kurum kültürünün hangi ögesini anlatmaktadır?


Kahramanlar

Seremoniler, törenler ve ayinler

Normlar

Temel değerler

Mitler ve hikayeler


7.Soru

Temelinde ast üst ilişkisi bulunduğu, ast üst ilişkisinin kurumsal disipline bağlı olarak ve kademe atlanmadan gerçekleştiği iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Yatay iletişim

Çapraz iletişim

Dikey iletişim

Simetrik iletişim

Çift yönlü iletişim


8.Soru

Edgar Schein'in idealler, hedefler ve istekler gibi gözlenebilir davranışlarını içeren  kültür düzeyi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Yorumlamalar

Benimsenen İnanç ve Değerler

Eserler

Temel Varsayımlar

Hikaye ve Mitler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar üzerinde güven oluşturmak için Grunig’nin savunduğu çift taraflı simetrik iletişimin özelliklerinden değildir?


Açık ve güvenilir ilişkiler gelişir.

Çalışanlarla stratejik açıdan iş birliğine olanak sağlar.

Karşılıklı anlayış hakimdir.

Yöneticinin kararı önemlidir.

Güvenilirlik önemlidir.


10.Soru

Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Kurum kültürü

Kontrol etme


11.Soru

Hangisi kurum kültürünün temel ögelerinden değildir?


Semboller ve dil

Kurum gelenekleri

Kurluluşta rol oynayan liderler

Kurumun adı

Kuruluş hikayesi


12.Soru

Kurum kültürü bağının kurulabilmesi için kurumun yönetim stratejileri doğrultusunda amaç ve hedeflerinin belirlenmesi gereksinimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine etme

Kurum içi iletişim


13.Soru

AGIL modeline göre "Sosyal sistemin içinde yaşadığı çevrede devamlılığını sürdürebilmesi için toplumun onu kabul etmesi ve uygun görmesi gerekir. " ifadesi hangi fonksiyonla ilgilidir? 


Meşruluk 

Adaptasyon 

Amaç edinme ve ulaşma 

Bütünleşme 

Değerlendirme 


14.Soru

Dış hedef kitleler arasında yer alan ve kurumun halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında yer alanları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Tüketiciler ve kullanıcılar

Kontrol etme


15.Soru

Jay Mac Gregor Burns'un ortaya koyduğu kavramıyla dönüştürücü liderlik olarak ortaya konan liderlik özelliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


Örgüt yapısını canlandırıcı, harekete geçirici ve esneklik kazandırıcıdır.

Çalışanların bilinçaltında bulunanları, bilinç düzeyine çıkarır.

Manevi bir özellik taşır. İnanırlık ve coşku izleyicileri ile bütünleşmesinin iki özelliğidir.

Anlamları oluşturucu, düzenleyici ve etkileyicidir.

Simge, ideoloji, efsane, özel bir kurum dili, inanç ve törenlerin yaratıcısıdır.


16.Soru

Asağıdakilerden hangisi kurumların kültürel açıdan farklılığını ortaya koyan boyutlardan “Çalışanların girişkenliğe, yeniliklere açık olmaya ve risk almaya ne kadar teşvik edildikleri”ni tanımlar?


Kimlik

Fikir ayrılıklarına verilen tolerans

Bütünleşme

Risk toleransı

Ödül sistemi


17.Soru

Yönetim bilimin gelişmesi ve kurumlarda kurumsallaşma sürecinin başlamasıyla ortaya çıkan kavramlardan biri olan .........................., çalışanların davranışlarını ve kurumun görünüm şeklini etkileyen değer yargıları ve davranış tarzı sistemini ifade eder. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? 


Halkla İlişkiler 

Kurum Felsefesi 

Kurum İmajı

Kurum Kültürü 

Kurum Kimliği


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürün temel ögelerinden değildir? 


Normlar 

Sosyal projeler 

Semboller 

Dil 

Seremoniler 


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarında temel olarak bulunan tüm hedef kitleleri kapsamaktadır?


Çalışan, yatırımcı, dağıtıcı

Çalışan, mal ve hizmet sağlayıcılar, yatırımcılar

Çalışan, mal ve hizmet sağlayıcı, tüketici ve kullanıcılar

Çalışan, tedarikçi, hissedar, dağıtıcı, tüketici ve kullanıcılar, fikir liderleri

Çalışan, fikir liderleri, tedarikçi


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum ­içine yönelik gerçekleştirilen bi­lgi­lend­irme fonksiyonunun, çalışan üzerinde yarattığı etkilerden biri değildir?­


Yönetim fonksiyonunu benimsemek

Kuruma güven duymak

Kuruma olan bağlılığı arttırmak

Kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmak

Karşılıklı anlayış ve iş birliğini sağlamak