Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?


Kendi faaliyet alanları içinde belli amaçlara sahip olmak.

Hitap ettikleri iç ve dış hedef kitleleri olması

Kendilerine özgü kurum kültürlerinin olması

Varlıklarını sürdürmeleri için sadece kar amacı gütmeleri

Rakip firmalardan ayrılan belli kurallara ve niteliklere sahip olmaları


2.Soru

............................ anlayışına göre, lider izleyicilerin ihtiyaçlarını, inançlarını ve değer yargılarını değiştiren, organizasyonları değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirecek üstün performansa ulaştıran kişidir. 

Yukarıda boş bıraklıan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?


Dönüşümsel Liderlik

Karizmatik Liderlik

Antrenör Tipi Liderlik

Kadın Liderlik

Davranışsal Teori


3.Soru

................................ temel varsayımı, en uygun liderlik davranışının koşullara ve duruma göre değişeceğidir. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? 


Durumsallık yaklaşımının 

Özellikler teorisinin 

Davranışsal teorilerin 

Dönüşümsel liderliğin 

Liderliğe ikame kuramının 


4.Soru

Görüşleriyle, eylemleriyle, davranışlarıyla toplumda saygı gören, itibar sahibi kişileri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine etme

Fikir liderleri


5.Soru

Liderleri lider olmayanlarla kıyaslanarak fiziksel özellik, kişilik ve yetenek olarak ne tür farklılıkların var olduğunu ortaya çıkarmak bu yaklaşım temelinde yapılan çalışmaların ana amacı olan liderlik teorisi hangisidir?


Davranışsal teori

Özellikler teorisi

Durumsal teori

Karizmatik lider teorisi

Dönüşümsel liderlik teorisi


6.Soru

Halka ilişkiler yönetimi açısından oldukça önemli olan ve aşağıda verilen yönetim işlevlerinden hangisi "görev ve yetki dağılımlarının gerçekleştiği" aşamadır?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine Etme

Kontrol Etme


7.Soru

İşyerindeki bölümlerin ne kadar bir arada ve koordineli bir şekilde çalışmaya teşvik edildiklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordine etme

Bütünleşme


8.Soru

Bir grup tarafından paylaşılan tutumlar, inançlar, gelenekler, değerler ve pratikler bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim

Vergilim

Kültür

Ulaşım

Tekelcilik


9.Soru

Kurumların halkla ilişkilerdeki birincil ve ikincil hedef kitleleri nasıl belirlenir?


Stratejiye göre

Güven vermeye göre

Yakınlık sağlamaya göre

Demokratikliğe göre

Sürükleyiciye göre


10.Soru

Kurumların sahip olması gereken özelliklerden biridir?


Kurumlar kendi faaliyet alanı içinde belli amaçlara sahip olmalı

Kurumsal hedefler, kalkınma stratejileri ve üretim süreçleri çalışanlara tanıtılmalı ve benimsetilmeli

Çalışanların kurum ile bütünleşmesi ve kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışması önlenmeli

Kurumsal kalite arttırılmalı ve tüm çalışanlar bir bütün olarak kalite yönetimine dahil edilmeli

Kurum çalışanlarından gelen tepkiler değerlendirilmeli ve takip edilmeli


11.Soru

Yönetici ve liderle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Her güçlü yönetici başarılı bir liderdir.

Lider grup üyeleriyle aynı statüde olabilir.

Yönetici gücünü yetkisinden alır.

Lider gücünü grup üyelerinden alır.

Yönetici, emir-komuta ilişkilerini yönetir.


12.Soru

I. Akrabalar
II. Yaş
III. Bordoluk durumu
IV. Kaç yıl çalıştığı
V. Etnik geçmiş
Hangisi grup içi hedef kitle segmentasyonunda sorulur?


II ve III

I,II ve III

II,III,IV

II,III,IV,V

Hepsi


13.Soru

Belirlenen iş gücünün plana uygun bir şekilde amaca odaklı olarak yöneltilmesini, yani çalışanların amaca yönelik faaliyetleri istenen biçimde yerine getirmesini hangi yönetim süreci içinde ele alabiliriz?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Kontrol etme

Koordine etme


14.Soru

"Kurum kültürü aracılığı ile davranış kalıpları sunulur, davranışlar yönlendirilir." ifadesi kurum kültürünün aşağıda verilen hangi özelliğini ifade eder? 


Ayırt edici özelliğe sahiptir.

Öğrenilmiş ya da sonradan kazanılmış bir olgudur.

Koordinasyon fonksiyonu vardır. 

Bütünleştirici bir yapıya sahiptir.

İletişim çalışmalarını içerir. 


15.Soru

Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin misyonu nedir?


Kurumun üretimini azaltmak

Verimliliği azaltmak

Güvensizliği artırmak

Hedefi dağıtmak

Hedef kitleye güven ortamı yaratmak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin önceden belirlenmesinin sağladığı yararlar arasında yer almaz?


Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır. 

Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir. 

İletişi araç ve teknikleri seçilir. 

Hedef kitleye iletecek mesajlar etkili bir şekilde hazırlanır. 

Tüm insanları kapsayacak mesaj tasarımları gerçekleştirilir. 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denetim fonksiyonu içerisinde kurumların halkla ilişkiler birimlerinin yerine getirdiği etkinliklerden biri değildir?


Mevcut durum ile gelinen durumun yorumlaması yapılır,

Eğer bir hata ve aksaklık varsa, bunların nedenleri araştırılır, 

Kurumun kuralları, normları ve hedefleri yeniden hatırlatılır,

Çalışanlar arasında olumlu rekabeti teşvik edecek etkinlik düzenlenir,

Durum tespiti ve gerekçelerin dinlenmesi için etkinlik toplantıları düzenlenir,


18.Soru

İç hedef kitleler arasında yer alan ve kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin odak noktasında yer alan hedef kitlesini olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim

Vergilim

Çalışanlar

Ulaşım

Tekelcilik


19.Soru

Aşağıdaki kurum kültürü türlerinden hangisi kurumsal başarı ile kurumsal kültür arasındaki ilişkiyi inceleyen bir model olarak geliştirilmiştir?


Toyohiro Kono Sınıflaması

Handy’nin Örgüt Kültürü Sınıflaması

Rakip Değerler Çerçevesi

Gaffe eve Jones’in Örgüt Kültürü Sınıflaması

Birey Kültürü Sınıflaması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Goffee ve Jones’in Örgüt Kültürü Sınıflamasında yer alır?


Birey kültürü

Ağa dayalı kültür

Dinamik kültür

Güç kültürü

Rol kültürü