Kurumsal İletişim Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Paydaşların stratejik yönetiminde aşağıdakilerden hangisi stratejik iletişim yaklaşımlarının belirlenmesindeki adımlarından biri değildir?


Sorunların sonuçlandırılması

Sorunların tanımlanması

Sorunların sınıflandırılması

Sorunların önceliklendirilmesi

Paydaşların kurumsal camiaya uyum sağlaması


2.Soru

İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanması şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Görsel tasarım

Stratejik tasarım

Grafik tasarım

Bigisayar tasarım

Görsel kimlik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğerlerinden ayıran hangi özellikleri içermektedir?

  1. Uzun vadelidir
  2. Diğer planların anayasasıdır
  3. Daha kapsamlıdır
  4. Çok sayıda verir içerir
  5. Proaktif bir yapısı vardır


i-ii-iii-iv-v

ii-iii-iv-v

i-iii-iv-v

i-ii-iv-v

i-ii-iii-iv


4.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi kurum kültürü sınıflandırmasındaki görev kültürüne girmektedir?


İletişim yapısı merkezi bir özellik göstermektedir.

Bu kültür, daha çok bir projenin ve bir işin tamamlanmasıyla ilgilenmektedir.

Bu tür kurumlarda birey kuruma değil kurum bireye hizmet etmektedir.

Bu kültür, mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun bir diğer adıdır.

Kararlar, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alınır.


5.Soru

• Amblem, logo (logotyp) çalışmaları

• Farklı boyutlarda antetli kâğıt ve zarf çalışmaları

• Fatura, irsaliye, sipariş formu vs çalışmaları

• Evrak dosyası, bloknot, çanta çalışmaları

• CD, DVD kutu ve etiket çalışmaları

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi normal şartlarda bir kurum dikkate alınırsa, yapılması gereken temel görsel kimlik çalışmalarına girmektedir?


1

2

3

4

5


6.Soru

Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, bir yandan kurumu
oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlarken diğer yandan ise dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim sürecine ne ad verilir?


Kurumsal iletişim

Yönetişim

Bireylerarası iletişim

Bireylerarası yönetişim

Postmodern yönetişim


7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletme kimliği; işletme, üretim ve pazarlama faaliyetlerini içermektedir.

Kurumsal kimlik, başarılı bir görsel kimlik yapısıyla başarılı bir şekilde yansıtılabilir.

Etkin ve doğru bir kurumsal kimlik faaliyetlerin devamlılığını sağlar.

Grafik tasarımcılar kurumsal kimliği tek başlarına oluşturamazlar.

Grafik tasarımcıların hazırladığı çalışmalar görsel kimlik çalışmasıdır.


8.Soru

Bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Kurumsal görünüm

Kurum içi iletişim

Kurumsal kalite


9.Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümünün ortaya çıkmasına yol açtığı kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Güç Kültürü

Kişi Kültürü

Görev Kültürü

Rol Kültürü

İş Kültürü


10.Soru

Piktogram için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştırır.

Herkeste aynı çağrışımı uyandırır.

Çok detaylı bir biçimde tasarlanırlar.

Dolaysız şekilde algılanırlar.

Okuma yazma bilmeyenler bile hızla algılayabilir.


11.Soru

Bir afiş baskısı için hangi renk modeli daha uygundur?


CMYK

YKCG

RGB

Pantone

RYB


12.Soru

I. Merkezleşme derecesi azdır II. Haberleşme kanalı ve grup tatmini orta düzeydedir III. Önderlik tatmini düşüktür IV. Hız ve doğruluk derecesi yüksektir Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal iletişim ağ modellerinden Dairesel Model'in özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II ve III


13.Soru

Grunig ve Reper (1992)'a göre aşağıdaki ifadede yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Paydaşlar genellikle ....... konumdadır. Ancak organizasyonla ilişkilerindeki potansiyel sorunların farkına vardıklarında ....... olarak adlandırılır.


aktif/kamu

pasif/kamu

paydaş/aktif kamu

paydaş/kamu

aktif paydaş/pasif paydaş


14.Soru

Yansıtıcılar, TV., bilgisayar, akıllı telefon ekranlarında kullanılan ve ışık tabanlı on altı milyon renkten oluşan renk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


CMYK

Pantone

PMS

RGB

CYAN


15.Soru

Özel veya resmi kurumların ya da markaların ürün, hizmet, faaliyet alanları ve özelliklerinin görsel veya düşünsel olarak hedef kitlede yarattığı imaj, etki veya farkındalık olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme Kimliği

Tanıtım Kimliği

Davranış Kimliği 

Görsel Kimlik

Kurumsal Kimlik


16.Soru

İşletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, gerek işletmeyi oluşturan çeşitli bölüm ve ögeler gerekse çevresi arasında girişilen devamlı bilgi ve düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal sürece ne ad verilir?


Kurumsal görünüm

Kurumsal iletişim

Kurumsal felsefe

Kurumsal imaj

Kurumsal kalite


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paydaş, kamu ve sorunlar evrelerinden oluşan stratejik yönetim modelidir?


Moss ve Warnaby’ın Kavramsal Modeli

Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Grunig ve Repper Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli

Steyn’in (Eğitimsel) Modeli


18.Soru

Kurumun psikolojik ortamına ne ad verilir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal iklim

Kurumsal davranış

Kurumsal imaj

Kurumsal felsefe


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan unsurlardan biri değildir?


Kurum Felsefesi

Kurumsal Davranış

Kurumsal İletişim

Kurumsal Kalite

Kurumsal Finans


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kuruma ait kurum kimliğinin yansıttığı noktalardan biridir?


Güvenilirliğini

Değişimini ve Gelişimini

İletişim şeklini

Nerede olduğunu

Kim olduğunu