Kurumsal Sosyal Sorumluluk Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sosyal sorumluluk kampanyasının en önemli basamağı, kampanyayı en yararlı nasıl kılınabilir sorusuna veri sağlayacak olan bu adımda gizlidir. Bu hazırlık hem kurumu gözden geçirme hem de potansiyel ortağa sunulacak şartları ihtiva etmesinden ötürü önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu adımı özetler?


Temel mesajları gönderilmesi

Hedef Kitlesinin belirlenmesi

Kreatif Brief'in hazırlanması

• Potansiyel Tehditlerin öngörülmesi

Bütçenin sağlanması


2.Soru

Belirli bir zaman diliminde evrensel kabul görmüş ya da belirli bir toplumda geçerliliği olan ahlaki değerler ve normlar çerçevesinde iş yaşamına ait işletme içi ve dışı çevresel faktörlerle etkileşime açık her türlü faaliyet ve davranışa yön verecek ahlaki yargılar geliştirme ve uygulama biçimi olarak tanımlanabilir.

Yukarıda verilen metin aşağıdakilerden hangi kavramı tanımlanmaktadır?


İş ahlakı

Pazarlama

Pazarlamada sosyal sorumluluk

Yeşil pazarlama

Amaca yönelik pazarlama


3.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


1970’li yıllarda Ekonomik Gelişme Komitesinin kalite çemberleri modeli

1980'lerde Carroll kurumsal sosyal sorumluluk modeli

1990'larda kurumsal sosyal sorumluluk alanında bir durağanlaşma 

2000'li yıllardaki en önemli gelişme Küresel İşbirliği Anlaşması

1960'larda Rio Zirvesinin yapılmış olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun dört temel stratejik hedefinden biri değildir?


 Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek.

Sosyal koruma programlarının etkinliğini artırmak.

Kadın ve erkeklere iş hayatında daha fazla fırsat yaratmak.

Üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek.

İşletmenin satış ve pazar paylarını arttırmak.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler sistemi içinde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün  temel stratejik hedeflerinden biri değildir?


Kurumsal sosyal sorumluluk gönüllülük esasına göre işler.

Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak.

Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak.

Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.


6.Soru

Sosyal sorumluluk projelerinin mutlak paydaşları kimlerdir?


Sivil Toplum Kuruluşları

Gazeteler

Rakipler

Üniversiteler

TV kuruluşları


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk kavramı altında yer alan uygulamalardan biri değildir?


İş etiği/ahlakı

Küresel vatandaşlık

Sürdürülebilir kalkınma

Kurumsal yönetişim

Kurumsal iklim


8.Soru

Sanayinin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliğinde artış gözlenmiştir. Bu sorun karşısında işletmelerin gösterdiği davranışlar ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biridir?


Almakta yeniden inşa etme

Kirlenmeyi kontrol altına almayı denemek

İmkansız amaçlar koyma

Bir sistem gibi düşünme

Uygun hale getirme


9.Soru

Kurumsal sorumluluk projelerinde hangi aşamanın yardım kuruluşlarıyla ilgili olduğu söylenebilir?


Ürün bağışı

Uzmanlık desteği

Ortaklık kurma

Kampanya finali

Ortaklık mesajının ifade edilmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun/kuruluşun en temel var olma sebeplerinden biridir? 


İş hedeflerine ulaşmak

Rekabet ortamını deneyimlemek

Kültürel iletişim kurmak

Şeffaf politika barındırmak

Gelenekleri yaymak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması ve gözetilmesi, çocuk işçi çalıştırılmasının ortadan kaldırılması, ayrımcılığa son verilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik ilkeleri içerir?


ECSF Projesi

Küresel Raporlama Girişimi

Küresel Sullivan İlkeleri

Caux İlkeleri

CERES İlkeleri


12.Soru

Üretilen ürünlerde yeşil fiyatlamanın başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenirlilik

Strateji

Uygulanabilirlik

Taşımacılık

Sürdürülebilirlik


13.Soru

  1. Doğrudan yerli sermaye yatırımlarının gelişmiş olması
  2. İşletmeler ve devletler arasında yeni bir iletişimin ortaya çıkması
  3. İşletme yönetimi anlayışı ve yönetici profilinin değişmesi

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri küreselleşmenin temel özelliklerindendir?


I-II

II-III

I-II-III

Yalnız I

I-III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi paydaşlardan biridir?  


Devlet

Müşteriler

Tedarikçiler

Rakipler

Çalışanlar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, iş ahlakı ile ilgili sorunların ortaya çıkmasına sebep olması muhtemel fiyatlama uygulamalarından biridir?


Aşırı düşük fiyatlama

Düzeltici fiyatlama

Yapıcı fiyatlama

Fiyat Sabitleme

Savunmasızlık


16.Soru

- Yaratıcılığı teşvik etmek - Yeni iş alanları yaratmak - Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşterileri tatmin etmek Yukarıdaki maddeler işletmelerin hangi sorumluluk alanına girmektedir ?


Yasal Sorumluluklar
Gönüllü Sorumluluklar
Ahlaki Sorumluluklar
Toplumsal Sorumluluklar
Ekonomik Sorumluluklar

17.Soru

Üretilen ürünlerde yeşil fiyatlamanın başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenirlilik

Strateji

Uygulanabilirlik

Taşımacılık

Sürdürülebilirlik


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayinin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliğinde gözlemlenen artış sonucunda işletmelerin gösterdiği davranışlardan birisi değildir?


Problemi görmezden gelmek
Kirleticiler için önlem almak
Kirlenmeyi kontrol altına almayı denemek
Temiz üretim aracılığıyla kirlenmeye kaynağında engel olmak
Hayır işlerini çevre kirliliğinin önünde tutmak

19.Soru

İşletmelerin ekonomik performansına etki eden ve ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü faaliyetlerinin düzeyini gösteren sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?


Gönüllü sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ekonomik sorumluluk


20.Soru

Faaliyetleri dağıtma eyleminin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli olan eş güdümü sağlayan, gelişen teknoloji sayesinde artık yönetim tek merkezden yapılabilmesini sağlayan faydanın ana başlığı aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezileşme

Maliyetleri Düşürme

Hız

Standartlaşma

Faaliyetleri Dağıtma