Medya İlişkileri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İçerikleri baz alındığında etkinlik türleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi politik etkinlikler arasında sayılamaz?


Açılış töreni

Miting

Resmi atama töreni

VIP ziyaretleri

Bağış toplama etkinlikleri


2.Soru

Planlanan etkinliklerin alt grubu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Orta – Büyük

Büyük - Mega

Sıradan – Özellikli

Küçük – Mega

Sıradan – Özel


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarafların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için peşinden koştukları bağlantılarla oluşur?


Temas

Özveri

İlişkiler

Arkadaşlık

Beklenti


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilere ilişkin yanlış bir bilgidir?


Medya ile ilişkiler halkla ilişkilerin en temel konularından biridir. 

Medya ile ilişkiler çok geniş kapsamlı bir çalışma alanıdır

medya kurum ve kuruluşları milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma imkânı sunar.  

Halkla ilişkiler uzmanları, çalıştıkları kurumun medya ile ilişkilerini başarılı bir biçimde
yürütebilmek için, gazetecilerle iyi ilişkiler kurmalı, her zaman kurumun lehine haberleri aktarmalıdır

Halkla ilişkilerin rolü, hizmet verilen kurum veya şirket ile medya arasında bir köprü vazifesi
görerek, hem kamuoyunun, hem de ürün ve hizmetlerden yararlanan kişilerin zamanında
ve doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı iletişim çözümlerinden biri değildir?


Konu ve gündem yönetimi

Pazarlama iletişimi

Medya ilişkileri

Online iletişim

Kişilerarası iletişim


6.Soru

“Mevcut durum analizi, amaç, hedef, hedef kitle, mesaj, strateji, taktik, zaman planı, bütçe, değerlendirme” başlıklarını içeren iletişim mühendisliği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal sosyal sorumluluğun yönetimi

Stratejik planlama ve ölçümleme

Liderlik iletişimi ve planlaması

Yatırımcı ilişkileri yönetimi

Uluslararası projeler danışmanlığı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerini yönetirken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biridir?


Dürüstlük

Opaklık

Kapalılık

Eşitsizlik

Zamanlamada serbestlik


8.Soru

Birçok fonksiyonu olan halkla ilişkilerin, temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


İlişkilerin inşası ve sürdürülmesi

Taraflara ekonomik yararlar sağlaması

Taraflara karşılıklı olumlu bakış sağlaması

Pozitif ilişki inşa etmesi

Taraflara kültürel yararalar sağlaması


9.Soru

İyi bir halkla ilişkiler uzmanı kurumu aleyhinde bir habere zamanında müdahale ederek neyi sağlamış olur?


Yasaklanmasını

Toplumun gözünden düşmesini

 Medyaya düşmemesini

Medyada yalanlanmasını

Haber verenin suçlanmasını


10.Soru

Bi­r k­işinin, bir işletmenin, bir kurumun belirli bir alandaki eylem, faaliyeti aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Sosyalleşme

Etkinlik

Performans

Yönetim

Organizasyon


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Postman’ın belirttiği gibi br göle salınan timsah gibidir?


Yeni medya

Her yeni teknoloji

Halkla ilişkiler

Sosyal medya

Kontrol kaybı


12.Soru

Halkla ilişkiler uygulayıcısının müdahale edebildiği, kurumun ücret ödeyerek yayımlattığı reklam,
ilan, advertorial gibi biçimler hangi kategori altında ele alınabilir?


Kurumsal kontrol

Kitle iletişim araçları

Basın ve medya

Kontrollü yayın

Kontrolsüz yayın


13.Soru

I. Sadece bir konuya odaklanmıştır; bir durumdan, gelişmeden, yenilikten, açıklamadan, hizmetten ya da üründen haberdar etmeye yöneliktir.

II. Haber niteliği taşıyan, haber dili ve formatında yazılmıştır.

III. Basın kuruluşundaki ilgili editöre gönderilen, genel olarak kamuoyunu ya da ilgili çevreleri bilgilendirmeye yönelik metinlerdir.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan, medya ilişkilerde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Röportaj

Bilgilendirici not

Basın bülteni

Basın toplantısı

Kurumsal yayın


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Brown’a göre bir sosyal medya bülteninin sahip olması gereken unsurlarından biri değildir?


Alıntılar

Bookmarklar

Multimedia

İletişim bilgileri

Başlık


15.Soru

'Ticaret mantığı içinde çalışan haber alan, üreten ve yayan birer ticari kuruluş' şeklinde tanımlanabilecek olan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Medya Kuruluşları

Yazılı Basın Kuruluşları

Görsel Medya Kuruluşları

Medya Kuruluşları

Kişisel Bloglar


16.Soru

Bilgisayarlar kaçlı kod sistemi ile çalışırlar?


Birli

İkili

Beşli

Onlu

Yüzlü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medyanın haber kaynaklarından biri değildir?


Muhabirler

Haber ajansları

Halkla ilişkiler ajansları

Kurumların halkla ilişkiler birimleri

Kurumların asıl sahipleri


18.Soru

Medya ilişkilerinde en etkili ve güçlü araç aşağıdakilerden hangisidir?


Etkinlikler

Bilgilendirici notlar

Basın toplantısı

Basın bültenleri

Rapor ve araştırmalar


19.Soru

Grunig ve Hunt’a göre halkla ilişkiler kaç farklı yaklaşımla ele alınmaktadır?


2

3

4

5

6


20.Soru

Çalışma arkadaşları ile birlikte, ortaya koydukları yaklaşımda, ilişki boyutlarını, karşılıklı kontrol, güven, bağlılık ve memnuniyet şeklinde sıralayan, halkla ilişkiler bilimcisi, aşağıdakilerden hangisidir?


Hunt

Vercic

Bernays

França

Grunig