Para ve Banka Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ters Seçim II. Bedavacılık III. Ahlaki Tehlike IV. Bekleyiş Kuramı Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi finansal piyasalarda eksik bilgi türlerini ifade etmektedir?


I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV

2.Soru

Borç anlaşmalarınıntaraflarının sahip oldukları bilginin aynı olmamasına.......adı verilir.


Piyasa bilgisi

Finansal bilgi

Bilgi asimetrisi

Enformasyon

Genel ekonomi bilgisi


3.Soru

Bir iktisadi aktörün (yatırımcının) sahip olduğu finansal varlıkların tümü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Sepet
İktisadi aktif
Menkul kıymet
Yatırım
Portföy

4.Soru

Reel döviz kuru ile aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. Reel döviz kuru artıyorken yerli para reel olarak değer yitirir.
  2. Reel döviz kuru artıyorken ihracat artar.
  3. Reel döviz kuru artıyorken ithalat azalır.
  4. Reel döviz kuru düşüyorken yerli para reel olarak değer kazanır.
  5.  Reel döviz kuru düşüyorken ihracat artar ve ithalat artar.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


5.Soru

Bankaların merkez bankasından aldığı krediye ne ad verilir?


Açık pozisyon

Repo

Reeskont

Ters repo

Vadeli mevduat


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından değildir?


Buğday karşılığında şeker almak
Mısır ile yumurtayı takas etmek
Buğdayın kilosuna 5 tl vermek
Hazine bonosu elinde bulundurmak
Araç kiralamak

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mali varlığın satın alma fiyatını, vadesi boyunca mali varlığın sahibine yapılacak tüm ödemelerin bugünkü değerine eşitlemek için kullanılan bir kavramdır?


Vadeye Kadar Verim
Getiri Oranı
Reel Faiz Haddi
Denge Faiz Haddi
İndirim Faktörü

8.Soru

I-Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
II-Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir.
III-Gelişmiş ekonomilerde menkul kıymetler borsaları da daha büyük ve daha etkindir.
IV-Tüm dünyada bankalar en önemli finansal aracı kurumlardır.
V-Şirketler dış finansman kaynağı olarak banka kredisinden daha çok ticari kredi kullanırlar
Demirgüç-Kunt ve Levine (1999)'in finansal sistemi karakterize ettikleri çalışmalarında yukarıdaki bulgulardan hangilerine rastlanmıştır?


I,II,III

II,III,IV

I,II,III,V

I,II,III,IV

I,II,III,IV,V


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisi tahvil fiyatının temel belirleyicileri arasında yer almaz?


Servet
Enflasyon
Risk
Alıcı Sayısı
Firma Kârlılığı

10.Soru

Faiz haddi %8 olan ve bir yıl sonra 216 tl'nin bugünkü değeri nedir?


200
232
100
208
204

11.Soru

Mevduat bankaları özünde ticari işletmelerdir ve her ticari işletmede olduğu gibi ticari faaliyetleri gösteren mali tabloları oluşturmakla yükümlüdürler. Bu mali tablolar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?


Bilanço
Kar /Zarar Analizi
Gelir tablosu
Alacak /Borç Oranı
Özkaynak Tablosu

12.Soru

Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde finansal sektörün en önemli aktörlerinden biri bankalardır.Bankaların bu kadar önem taşımalarının ana nedeni ne olabilir?


Para akışına aracılık etmeleri
Sadece mevduat toplamaları
Anonim şirket olmaları
Kalkınma ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaları
Kâr amacı gütmeleri

13.Soru

Türkiye’de bankaların toplam varlıklarına oranla en az kredi yarattıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1988-1992

1986-1990

1998-2002

2004-2008

2011-2016


14.Soru

Reel faiz haddi %5, beklenen enflasyon %20 ise nominal faiz haddi yüzde kaçtır?


15

25

20

5

10


15.Soru

Türkiye’de faaliyet gösteren SPK, BDDK, TCMB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu gibi kuruluşların finansal piyasalarla ilgili raporlarını kamuyla paylaşmaları aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümüne yardımcı olur?


Finansal Tuzak

Ters Seçim

Azalan Verimler

İşsizlik

Deflasyon


16.Soru

Uzun vadeli faizin, o vade boyunca gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faizlerin yaklaşık olarak ortalamasına eşit olduğunu ifade eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


Bekleyişler kuramı

Likidite tercihi teorisi

Portföy tercih teorisi

Modern miktar kuramı

İşlem tipi miktar kuramı


17.Soru

ABD’de yaşanmış olan ENRON skandalı aşağıdaki problemlerden hangisine örnek gösterilebilir?


Hedge-Fon Tuzağı

Menkul Değerleme Problemi

Üçlü Açmaz Problemi

King Paradoksu

Asil-Vekil Problemi


18.Soru

Bir şirketin ya da kişinin belirli bir zamandaki mali durumunun özetine ne ad verilir?


Öz Kaynaklar

Bilanço

Varlıklar

Yükümlülükler

Zorunlu Karşılıklar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?


Vadeli mevduat
Vadesiz mevduat
Serbest rezervler
Repodan sağlanan fonlar
Yurtdışı bankalardan kullanılan krediler

20.Soru

Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması olarak tanımlanan yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Say Yasası
Mahreçler Yasası
Gresham Yasası
King Yasası
Büyük Sayılar Yasası