Para ve Banka Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kişi 1800 TL'ye satın aldığı bir tahvili vadesinin gelmesini beklemeden 1500 TL'ye satmıştır. Bu işlemden elde edilen getiri oranı yüzde kaçtır?


12,5

-16.66

-12,5

16.66

10


2.Soru

I. 1994 Krizi II. 1998 Krizi III. 2001 Krizi IV. 2008 Krizi Yukarıda verilen krizlerden hangileri Türkiye kaynaklı ve finansal kriz bulaşma etkisinin görülmediği finansal krizleri göstermektedir?


I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV

3.Soru

Enron skandalı aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?


Ters seçim sorunu
Asil-vekil sorunu
Limon piyasası
Bedavacılık sorunu
Ajan-vekil sorunu

4.Soru

Uzun vadeli bir tahvilin yıllık veriminin, yaklaşık olarak mevcut  dönemdeki kısa vadeli faiz haddi ile o tahvilin vadesi boyunca gerçekleşmesi beklenen kısa vadeli faizlerin aritmetik ortalamasına eşit olacağını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Bölünmüş piyasalar 

Bekleyişler 

Likidite tercihi 

Etkin piyasalar 

Gelecek değer 


5.Soru

Bir bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?


Menkul kıymetler

Rezervler

Krediler

Özkaynaklar

Mevduat


6.Soru

I. Devletin para basması ve bastığı kadar gelir elde etmesi II. Devletin yasal olarak parayı değişim aracı olarak ilan etmesi III. İtibari paranın kolay taşınabilir ve miktarının sınırlı olması IV. İtibari paranın değerli maden cinsinden karşılığının olması Yukarıdakilerden hangisi bir ekonomide itibari paranın herkes tarafından kabul edilmesinin temel nedenidir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız I ve III
Yalnız IV
Yalnız III

7.Soru

Bankadan beklenmedik ve yüksek oranlarda mevduatın çıkma olasılığı riski aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite riski
Kredi riski
Faiz riski
Piyasa riski
Kur riski

8.Soru

I. Tahvil piyasaları

II. Hisse senedi piyasaları

III. Emtia piyasaları

IV. Döviz piyasaları 

Yukrıdakilerden hangileri finansal piyasalardır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV


9.Soru

Nominal döviz kurundaki artışın, yurtiçi enflasyon ile yurtdışı enflasyon arasındaki fark kadar olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak satın alma gücü paritesi yaklaşımı

Göreli alma gücü paritesi yaklaşımı

Faiz paritesi yaklaşımı

Bekleyişler kuramı

Dönemler arası yaklaşım


10.Soru

Reel döviz kurunu (Q), nominal döviz kurunu (E), yurtiçi fiyat endeksini (P) ve yurtdışı fiyat endeksini de (P*) simgelediği durumda reel döviz kuru nasıl hesaplanmaktadır?


Q= EP*/P

Q= EP/P*

Q= PP*/E

Q= E/P

Q= E/P*


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin en önemli fonksiyonudur?


Piyasadaki likiditeyi artırma

Piyasadaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan riski azaltma

Fon fazlası olan ile fon açığı olan arasıdaki fon akımını sağlama

Piyasadaki mesafeden kaynaklı erişememezliği azaltma

Ülkenin ihtiyacı olan uluslararası fonları ülkeye çekme


12.Soru

I. Repo
II. M2
III. B tipi likit fonlar
IV. İthal edilen menkul kıymetler
Yukarıdakilerden hangileri M3 para tanımına dahildir?


Yalnız I

Yanlız III

I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


13.Soru

Tüm dünyaya baktığımızda şirketler finansman kaynağı olarak kendi özsermayelerini kullanırlar. Fakat herhangi bir dış kaynağa ihtiyacı olduklarında yatırımlarını finanse etmek için bankacılık sektörüne banka kredisi için başvururlar.Yukarıda şirketlerin yatırım finansmanlarında bankacılık sektörüne olan eğiliminden bahsetmektedir. Neden şirketler tarafından bankacılık sektörü daha çok tercih edilmektedir?


Bankalardan borç alındığında borç alan açısından bilgi eksikliği sorunu yaşanmaz.
Bankalardan kredi almak, kredi faiz oranları düşük olduğu için hisse senedi satışından daha kârlıdır.
Bankalar, kendilerinden kredi çeken şirketlere promosyon ürünleri sundukları için daha caziplerdir.
Tahvil ve bono satışından elde edilen gelir uzun vadede bankalardan alınan kredilere oranla daha az olur.
Hisse senedi, tahvil ve bono gibi yatırım araçlarından yararlanmak daha çok bürokrasi gerektirir.

14.Soru

Tarihsel süreçte para olarak kabul edilen nesnelerin temel özellikleri aşağıdakilerden hangileridir?
I. Değişim aracı olmaları
II. Hesap birimi olmaları
III. Değer saklama aracı olmaları
IV. Borç verme aracı olmaları


I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


15.Soru

  1. Düşük riskli
  2. Yüksek getirili
  3. Yüksek likiditeye sahip

Kar etmeyi amaçlayan bir banka yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangilerine sahip varlıkları tercih ederler?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi asil-vekil probleminin çözüm yollarından biri değildir?


Bilgi eksikliği giderilerek

Firma sık sık denetlenerek

Hisse senedi yerine borç senedi tercih edilerek

Yöneticilerin yakından gözetim altında tutulması

Fon fazlası olan yatırımcının hisse senedi almasıyla


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'mal para' türlerinden biridir?


Fildişi

Banknot

İtibari para

Bono

Tahvil


18.Soru

I. Döviz krizleri 

II. Mevduat krizleri

III. Bankacılık krizleri 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansal krizin türlerindir?  


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


19.Soru

  1. Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir.
  2. Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
  3. Gelişmiş ekonomilerde bankalar ve diğer finansal aracı kurumların yanı sıra menkul kıymetler borsaları da daha büyük ve daha etkindir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tüm dünyada finansal sistemi karakterize eden olgulardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yanlız III

I ve III

I, II ve III


20.Soru

Bekleyişler kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Verim eğrisi aşağıya doğru eğimli ise, kısa dönemli faizlerin ileride sabit kalacağı beklenmektedir

Verim eğrisi yukarıya doğru eğimli ise, kısa dönemli faizlerin ileride sabit kalacağı beklenmektedir.

Verim eğrisi aşağıya doğru eğimli ise, kısa dönemli faizlerin ileride yükseleceği beklenmektedir

Beklenen enflasyon arttıkça reel faiz artar

Verim eğrisi aşağıya doğru eğimli ise, kısa dönemli faizlerin ileride yükseleceği beklenmektedir