Pazarlama İletişimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İletişimin olumlu biçimde gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktör olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Mesaj

Geri bildirim

Kodlama

Gürültü

Çözümleme


2.Soru

Yeni üretilen bir otomobil için gazetecileri test sürüşüne davet etmek hangi tip halkla ilişkiler faaliyetidir?


İmaj amaçlı halkla ilişkiler
Sonuç amaçlı hakla ilişkiler
Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
Tüketim amaçlı hakla ilişkiler
Reklam amaçlı halkla ilişkiler

3.Soru

Tüketicilere gönderilen çeşitli mesajları içeren ve bu yolla onlarını etkilemeye çalışan reklam biçimine ne ad verilir?


İkn süreci
Kamuoyu oluşturma süreci
Etkileyici iletişim süreci
İmaj yayılım süreci
Pazarlama stratejisi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "proaktif stratejiler" arasında yer alır?


Kriz yönetimi
Özür Stratejileri
Hak verme
Olumsuz duyuruma cevap verme
ceza / tazminat ödeme

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi elemanlarından birisidir?


Ürün
Fiyat
Kişisel Satış
Personel
Fiziksel Alanlar

6.Soru

I. Örnek ürün dağıtımı II. Hediye pulları III. Fuar ve sergiler IV. Para iadeleri V. Satış noktası malzemeleri Diğer iletişim çabalarını desteklemek üzere ya da onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç almayı hedefleyen faaliyetler olarak tanımlanabilecek olan satış tutundurma hem tüketicilere hem de aracılara yönelik yapılmaktadır. Yukarıdaki maddelerden hangileri tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetlerindendir?


I, II, III
II, III, IV
III, IV, V
I, II, IV
I, II, III, IV

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın gerekli olduğu durumlardan biri değildir?


Potansiyel müşteri sayısının çok az olduğu durumlar

Satın alma kararını birden çok kişinin verdiği durumlar

Özel iletişim yöntemlerinin kullanılamaz olduğu ya da etkisiz kaldığı durumlar

Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmadığı ve haberdar olmalarının kişisel satıştan başka türlü gerçekleşemediği durumlar

Ürünlerin kalite kontrolünün yapılmadığı durumlar


8.Soru

Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürütmeyi gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin basamaklarından biridir?


Halkla ilişkilerin gerçekten nasıl işlediğini anlamak

Suçluluğun, mahçubiyetin ya da pişmanlığın ifade edilişi

İlk kötü haberin sürüye öncülük ettiğini bilmek

Acı eşiğini ölçmek

Ön Hazırlık yapmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin insanlarda etki edebileceği noktalardan değildir?


İnsanların markaya ilişkin bilgileri

İnsanların markaya ilişkin duyguları

İnsanların oluşturduğu hedef pazarın belirlenmesi

İnsanların markamızla ilgili kanıları

İnsanların markamızla rekabet eden unsurlara ilişkin bilgi ve kanıları


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecinde müşterinin algıladığı değeri artıran hizmetlerden biri değildir?


Değerli bir uzmanlık sağlayan bire bir satış ziyaretleri

Müşteri eğitimi

Ürünün kurulması satış sonrası destek hizmetleri

Firmanın ürünü ile müşterinin ürünlerinin bütünleştirilmesine yardımcı olmak

Ürünü görmeden alınmasını talep etmek


11.Soru

Günümüzde satış görevlilerinden beklentiler çok artmıştır ve pazarlama içindeki rolleri önemli oranda genişlemiştir. Satışçılardan sadece satış yapmaları değil müşteri için bir danışman olmaları, onların yaşam kalitelerini, karlılıklarını geliştirici önerilerde bulunmaları istenmektedir. Araştırmalar satışçıların zamanlarının %10’unun satışla geçtiğini göstermektedir. Aday müşteri bulma, müşteri ile görüşme ayarlama, mektup yazma, seyahat, eğitimin yanı sıra pek çok satışçı müşteri ile ilgilenme, satış sonrası hizmet, istihbarat toplama, satış tahmini yapma, müşteriyi anlama, müşteriye özel çözümler geliştirme ve takım olarak satış yapmaktan da sorumludur (Smith ve Taylor, 2004).Smith ve Taylor, satışçıların, satış yapma sürecinin dışında da çeşitli sorumlulukları olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi satışçıların söz konusu görevlerinden biri değildir?


Aday müşteri bulmak
İstihbarat toplamak
Müşteriyi anlayarak ona özel çözümler geliştirmek
Müşteriyi ikna için kişisel indirimler yapmak
Satış sonrası hizmette bulunmak

12.Soru

Belirli bir tür ürün grubuna karşı talep uyandır­maya çalışan reklamlar aşağıdaki reklam sınıfladırmalarından hangisinin kapsamına girer?


Reklamı yapanlar açısından

Hedef Pazar açısından

Talep açısından

Mesaj açısından

Mesajın dayanağı açısından


13.Soru

Kodler ( 2000 ) 'e göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kitle iletişim araçları aracılığı ile bedeli ödenerek yapılan kişisel olmayan, sponsoru belli olan tanıtım ve tutundurma çabalarıdır.Arens ( 2002 ) ise reklamı, genelikle belli bir bedel karşılığında, kimin yaptığı belli olacak şekilde, çeşitli medyalarda yer alan ve genellikle ürünler, hizmetler, fikirler hakkında ikna amacı güden, yapılandırılmış ve kişisel olmayan iletişime ilişkin bilgiler olarak tanımlar.Kodler ve Arens'in reklamı tanımlarken farklılaştığı nokta hangisidir?


İletişim iki yönlü işlemeye başlar.
Propagandayı amaçlar.
İkna etmeyi amaçlar.
Olumsuz tutum geliştirmeyi amaçlar.
Kimin tarafından yapıldığının bilinmemesini amaçlar.

14.Soru

Reklamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Reklamın kaynağı belli değildir.

Reklam tümüyle kişisel iletişim biçimidir.

Reklamda ücret söz konusu söz konusu değildir.

Reklamda ikna söz konusudur.

Reklam tümüyle geçmişteki tüketicilere yöneliktir.