Pazarlama İletişimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reaktif halkla ilişkiler stratejisidir?


İnternet müdahalesi
Kriz yönetimi
Hak verme
Güçlendirme
İmaj yönetimi

2.Soru

Günümüzde satışçıların farklı görev ve rolleri söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi satışçıların pazarlama çevresindeki değişimleri izlemesiyle ilgili görevdir?


Müşteri Ortağı

Pazarı analiz etme ve planlama

Alıcı-satıcı ekip koordinatörü

Müşteri hizmeti sağlama

Fırsat yakalayıcı


3.Soru

Perakende satışın en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Dükkân ve mağazalarda satış

Kişisel satış ve hizmetler

Tele pazarlama

Diğer satış faaliyetleri

İşletmeden işletmeye satış


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın temel amaçlarından değildir?


Bilgi vermek

İkna etmek

Hatırlatmak

Para toplamak

Pekiştirmek


5.Soru

Her bir ileti­şim faaliyetinin stratejik bir role sahip olduğunu kabul eden ve bunların bir araya getirilerek organizasyonların iletişim çabalarının açık, tutarlı ve maksimum so­nuç getirecek şekilde planlamasının ve yürütülmesinin gerekli olduğunu savunan pazarlama iletişimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Kişisel satış

Bütünleşik pazarlama iletişimi

Dijital iletişim

Halkla ilişkiler

Satış tutundurma


6.Soru

"Üçüncü şahsın onayı gibi algılanır, yansız olarak algılanır, güven ve güvenilirliği ortaya çıkarır. Kurumsal imaj ve itibar kadar ürün üzerine de odaklanabilir. Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım eder. Olumlu fikirler yaratmak ve bunları güçlendirmek, düşmanca ya da eleştirel fikirleri sınırlamak, etkisiz hâle getirmek satışlar üzerinde olumlu faydalara sahiptir ve satış liderliği yaratmaya yardım edebilir." Yukarıdaki ibare pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin hangi avantaj ve sınırlılık alanına işaret etmektedir?


Görünürlük
Güvenilirlik
Erişim
Maliyet
Kontrol

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AIDA modelinde yer alır


Bilgi
Düşünce
Akıl
Dikkat
Rekabet

8.Soru

Kotler ( 2000 )'e göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kitle iletişim araçları aracılığı ile bedeli ödenerek yapılan kişisel olmayan, sponsoru belli olan tanıtım ve tutundurma çabalarıdır.Arens ( 2002 ) ise reklamı; genellikle belli bir bedel karşılığında, kimin yaptığı belli olacak şekilde, çeşitli medyalarda yer alan ve genellikle ürünler, hizmetler, fikirler hakkında ikna amacı güden, yapılandırılmış ve kişisel olmayan iletişime ilişkin bilgiler olarak tanımlar."Kodler ve Arens'in reklamı tanımlarken farklılaştığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?


İletişimi iki yönlü işlemesinin amaçlaması
Tanıtım ve bilgilendirmeyi amaçlaması
Tüketiciyi ikna etmeyi amaçlaması
Olumlu bir tutum geliştirmeyi amaçlaması
Kimin tarafından yapıldığının bilinmesini amaçlaması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki zayıf yönlerinden biridir?


Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi

Kişiler arası iletişime ve etkileşime dayalı olduğu için kişileri gözleyebilme ve böylelikle mesajları kişilerin ihtiyaçlarına uyarlayabilme olanağı sağlaması

Müşterinin yani alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması

Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması

Müşterilere ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler verebilme kolay algılanamayan ürünleri açıklayabilme olanağının sağlanması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duyuruma cevap vermede iyileştirici taktiklerden birisidir?


Suçsuzluğun İfade Edilmesi

Tüketiciden Saklanması

İtiraf Etmektan Kaçınma

Sorumluluktan Kaçınma

İletişimden Kaçınma


11.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde ulusal reklamın tanımı doğru olarak yapılmıştır?


Ülke bazında hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklamdır.

Belli bölgelerdeki hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklamlardır.

Yerel tüketiciler için yapılan genellikle bir şehir ya da ilçe için sınırlı olan reklamdır.

Çok uluslu şirketler tarafından değişik ülkelerdeki pazarlar hedeflenerek yapılan reklamlardır.

Markanın pazarda bulunduğu tüm ülkeler için tek bir reklam yapmasıdır.


12.Soru

Finansal halkla ilişkiler çalışanları bir dizi iletişim etkinliğinden sorumludurlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?


Yıllık Rapor

Haftalık Sunum

Günlük Arşiv

Günlük Veri Aktarma

Aylık Arşiv Kontrolü


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin adımlarından bir değildir?


Fırsatlar

Tehditler

Kapsamlı İncelemeler

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesajın dayanağı açısından yapılan sınıflandırmaya göre ortaya çıkan ürün türüdür?


Bilgisel reklam

Siyasal reklam

Tüketici tarafından oluşturulan reklam

Endüstriyel reklam

Kurumsal reklam


15.Soru

Perakende satışın en yaygın şekli, dükkân ve mağazalarda yapılan satıştır. Kıyafet, ayakkabı, otomobil, mobilya, beyaz eşya gibi pahalı ürünlerin satışı tek seferde bir satış işlemi oluşturmaya yöneliktir. Perakende satışta satışçı bir müşteriyle mağaza ortamında karşılaşır ve satış sona erene kadar ya da müşteri başka bir yerde alışveriş etmeye karar verene kadar bu müşteri ile iletişim kurmaya devam eder. Bu kapsamda, aşağıda sıralanan görevlerden hangisi perakende satışta satışçının görevlerinden biri değildir?


Siparişi almak
Müşteriye yeni çıkan bir ürünü önermek
Müşteriye kişisel kararıyla indirim yapmak
Kampanyalı bir ürün hakkında bilgi vermek
Siparişle ilgili ortaya çıkabilecek sorunları çözmek

16.Soru

Halkla ilişkiler aracılığıyla bir markanın pazarlama hedeflerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?


İnternet ve sosyal medyadan markayla ilgili reklamların yayınlanması
Markanın yer aldığı bir internet sitesi üzerinden faydalı bilgiler paylaşılması
Halka açık alanlarda ürün tanıtımlarının yapılması
İşletmenin sosyal sorumluluk projelerinin basına tanıtılması
Markanın diğerlerinden farklı yönlerinin halka duyurulması

17.Soru

“İki yönlü bir süreçtir. Etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlenin fikirlerini dinlemesi gerekir”.
Verilen ifade halkla ilişkilerin hangi özelliğine işaret eder?


Organizasyon

İlgili çevre

Anlayış

Farkındalık

Empati


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesajın dayanağı açısından yapılan reklam sınıflarındandır?


Kurumsal reklam

Bilgisel reklam

Ürün reklamı

Ticari reklam

Seçici talep reklamı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özelliklerden biridir?


İnandırıcılık

Farklı yaş gruplarının bulunduğu reklam

Ön Deneme

Ön Eleme

Ön Değerlendirme


20.Soru

Halkla ilişkiler uygulamaları içinde değerlendirilebilecek finansal halkla ilişkilerin hedefi, bilgi, inanılırlık ve güven yaratmaktır. Bu hedefler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bir finansal halka ilişkiler etkinliği değildir?


Yıllık rapor
Medya ile ilişkiler ve medya izleme
Görüşme çağrıları
Şirketin prestijini artırmak
Üç yıllık rapor