Pazarlama İletişimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi karması oluşturulurken dikkate alınması gereken stratejilerden biridir?


Reaktif

Proaktif

Çekme

Sponsporluk

İlgi


2.Soru

Tek yönlü iletişim modelinde, iletişim sürecini oluşturan temel öğelerden hangisi iletişimin hangi iletişim ortamında gerçekleştiği ile ilgilidir?


Gönderen

Mesaj

Kanal

Alıcı

Etkinlik


3.Soru

I- Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmadığı durumlarII- Potansiyel müşterilerin satın alma kararlarından önce ürün hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duydukları durumlarIII- Potansiyel müşteri sayısının çok olduğu durumlarIV- Potansiyel müşterilerin her birinin amacının genelleştirilemediği durumlar.Kişisel satışın gerekli olduğu durumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yanlızca I I ve III
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV

4.Soru

Mesajın sadece sağdan sola doğru aktığı, static yapıdaki tek yönlü iletişim modelinde eksik olan kısım nedir?


Gönderen

Kanal

Mesaj

Alıcı ve etkinlik

Geribildirim ve tepki bağlantıları


5.Soru

Halkla ilişkiler genellikle, dış hedef kitle ile iletişim şeklinde görülür. Ancak, dış hedef kitlelerin yanı sıra, iç hedef kitle olan çalışanlar, bir organizasyonun en önemli hedef kitlesidir. İç iletişim, üç ana amacı gerçekleştirir. Bunlardan ilki, çalışanların kültürlenmesi ya da organizasyonun kültür ve değerlerini içselleştirmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. İkincisi, kurumsal gelişmeler, haberler ve kurumda ne olup bittiği konusunda bilgilendirmeye hizmet etmesidir. Son olarak ise kurum çalışanlarının kaygı ve sorunlarını dinleme, öğrenme yoludurBu amaçlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla ilişkilere yani iç iletişime örnek olarak verilebilir?


Çalışanlar arasındaki iletişimi sınırlandırmak
Çalışanların şirket ürünlerini satın almaya ve kullanmaya teşvik etmek
İş ve dinlenme saatleri ile ilgili mail yoluyla çalışanları bilgilendirmek
Çalışanlara şirket değerleri ve hedefleri ile ilgili üst yöneticilerin de katıldığı toplantılar düzenlemek.
Çalışanlar arasındaki ücret eşitsizlikleri gizlemek

6.Soru

Reklamları yapanlar açısından reklamı sınıflandırdığımızda; hizmet işletmesi reklamına en uygun ifade hangisidir?


Kendini tanıtmak amacıyla vakıf ve dernek gibi kuruluşlar tarafından yapılır.
Banka, sigorta ve telekominikasyon operatörleri tarafından yapılır.
Toptancılar, perakendeciler ve dağıtıcılar tarafından yapılır.
Ürünü üreten firma tarafından ve bedeli ödenen reklamlardır.
Siyasi bir parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılır.

7.Soru

Halkla İlişkiler ve Pazarlama sınırları sık sık çakışsa da hangi noktada keskin şekilde ayrılır?


Organizasyon işleri ile uğraşmak.
Hedef kitleye ulaşmak için benzer iletişim araçları kullanmak.
Temel amacın organizasyon başarısı olması.
Talep eğrisinin eğimini arttırarak organizasyonda para kazanılmasını sağlamak.
Organizasyonun ekonomik olarak hayatta kalması.

8.Soru

Hizmet sektöründeki ürünlerin pazarlanmasında kişisel satışı en etkili araç hâline getiren nedenlerden biri, ürünü satın almadan önce bilgi ihtiyacının çok yoğun olmasıdır. Hizmetlerin soyut yapısı satın almadan önce denemeyi mümkün kılmadığı ve pek çok hizmetin anlaşılmasının zorluğu nedeniyle kişisel satış müşterilere ayrıntılı bilgi sunmanın tek yolu hâline gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi, bu açıklamaya uygun örneklerden biridir?


Bireysel emeklilik gibi bir sigorta ürünü satın alacak bir kişinin ya da çalışanlarına sağlık sigortası yaptıracak bir işletmenin karar verebilmek için ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyması
Mobilya takımı alacak kişinin mağazadaki teşhir ürününü denemesi
Kişisel bakım ürünü satın almadan önce işe yararlığını test etmek üzere sample ürünleri kullanmak
Teknolojik ürünlerde tercih edilecek üründen önce bir alt modelini kullanmak
Vizyonda olan ve gitmekte kararsız kalınan bir sinema filminden önce aynı yönetmenin filmlerini izlemek

9.Soru

Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılan reklama ne ad verilir?


Aracı reklamı
Endüstiyel reklam
Tüketici tarafından oluşturulan reklam
Sosyal sorumluluk reklamı
Üretici reklamı

10.Soru

Reklam iletişim sürecinde mesajın oluşturulmasında kullanılacak sorular aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Ne, nasıl, ne şekilde
ne, nasıl, ne zaman
Ne, Nasıl, neden
Ne, nasıl, niçin
ne, nasıl, nerede

11.Soru

 Eğer bu kriz ya da sıkıntı engellene­mez ya da ortadan kaldırılamazsa kişiler iyileştirici etkinliklerle potansiyel zararı azaltırlar. Aşağıdakilerden hangisi iyileştirici stratejilerden biridir?


Suçluluğun, mahçubiyetin ya da pişmanlığın ifade edilişi

Yanlış davranış yüzünden gereken yaptırımların kabul edilmesi ve uygun davranışın itiraf edilmesi

Uygun olmayan davranışın kabul edilmemesi

Uygun olmayan davranışın bir daha tekrarlanmayacağı sözünün verilmesi

Suçsuzluğun ifade edilmesi


12.Soru

“Bir reklam, tanımlanmış bir hedef kitlede belirli bir düzeyde ve belirli bir sürede yerine getirilecek somut bir iletişim görevidir”. Bu bilgiler reklamın aşağıdaki hangi özelliğini tanımlar?


Reklamın Hedefi

Reklamın Amacı

Reklamın Maliyeti

Reklamın Hedef Kitlesi

Reklamın Oluşturan Unsurları


13.Soru

Aşağıdakilerin hangisi kriz yönetiminin basamakları arasında yer almaz?


Herhangi bir kriz için ön hazırlık

Krizin gerçekliğini anlamak

Krizi reddedmek

Krizi çözümlemek

Krizi kontrol altına almak


14.Soru

Mesajların anlaşılması, kolay algılanıp hatırlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kullanılması en fazla etkiyi yaratmaktadır?


Mesajın sözel olarak aktarılması
Mesajda tonlama yapılması
Mesajın görsellerle iletilmesi
Mesajda sözel vurguya yer verilmesi
Mesajın müzikle verilmesi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler araçlarından bir tanesidir?


Sponsorluk ve bağışlar

Dernekler

Sivil toplum kuruluşları

Gazeteler

Anket firmaları


16.Soru

Özür stratejisini kullanmak, hasar kontrolü ve kriz yönetiminin reaktif formlarından biridir. Tam bir özür 5 ögeyi içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden biri değildir?


Suçluluğun, mahçubiyetin ya da pişmanlığın ifade edilişi

Yanlış davranış yüzünden gereken yaptırımların kabul edilmesi ve uygun davranışın itiraf edilmesi

Yapaylığın saçmalık olduğunun farkına varmak

Uygun olmayan davranışın kabul edilmemesi

Yanlışı düzeltmek için ceza ya da tazminat ödenmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam iletişim süreci unsurlarından birisidir?


Rekabet

Mesaj

Tüm Pazar

İnovasyon

Artırıcı


18.Soru

Bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken; iletişim hedefleri bağlamında bu alanda çalışan tüm reklamcıların ortak noktada buluştuğu iletişime etkisi olan reklam hedefi hangisidir?


Rakip ürünleri karşılaştırmak.
Hedef kitleye ürün hakkında bilgi vermek.
Marka farkındalığı.
Satın alma.
İşletmenin saygınlığını arttırmak.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin insanlarda etki edebileceği noktalardan biri değildir?


İnsanların konuya ilişkin bilgileri

Reklamda yer alan ürüne/firmaya ilişkin duyguları

Reklamda yer alan ürüne/firmaya ilişkin kanıları

Reklamda yer alan ürünle/firmayla rekabet eden “unsurlara” ilişkin bilgi ve kanıları

Reklamda yer alan ürüne ilişkin üretim koşulları


20.Soru

Hizmet sektöründe kişisel satışın çok önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Hizmetlerin soyut yapısı, anlaşılmasının zorluğu ve satın almadan önce bilgi ihtiyacının yoğun olması

Hizmetlerin teknolojik altyapı gerektirmesi

Hizmet faaliyetlerinin araştırılıp geliştirilme gereksinimi

Hizmet faaliyetlerinin tamamen gelişmiş mertebede olması

Hizmetlerin maliyetinin azaltılabilmesi