Psikoloji Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisiyöneticilerin yerine getirmesi gereken temel işlevler arasında yer almaz?


Planlama

Örgütleme

Koruma

Yönetme

Denetleme


2.Soru

X Kuşağı olarak bilinen 1965-1980 doğumlular ile Y Kuşağı olarak bilinen 1981-2000 doğumlular arasındaki bazı farklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi X kuşağının özellikleri arasında yer alır?


Daha hoşgörülüdür.

Çalışmak bir araçtır.

Girişimci ruha sahiptir.

Katılımcı ruha sahiptir.

Yaratıcı insanlarla birlikte çalışmak ister


3.Soru

Pazarlama iletişimi ve reklam için yapılan harcamaların önemli bir kısmı tüketicilerin tutumlarını ve inançlarını değiştirmeye yönelik kampanyalar içindir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan biri değildir?


Güçsüz tutumları değiştirmek güçlü tutumları değiştirmekten daha kolaydır
Bir marka hakkında algılarına güvenmeyen tüketicilerin tutumlarını değiştirmek daha kolaydır
Marka hakkında inançları değiştirmek, bir üründen beklenilen faydaları değiştirmekten daha kolaydır.
Marka hakkındaki inançları değiştirmek, marka hakkındaki tutumları değiştirmekten daha kolaydır.
Tüketicilerin tutumlarını değiştirmek tüketici için önem seviyesi yüksek olan ürünler için daha kolaydır.

4.Soru

Karşıt renk süreçleri kuramı aşağıdaki biliminsanlarından hangisi tarafından oluşturulmuştur?


Karl Ewald Konstantin Hering
Noah Chomsky
Donald Broadbent
William James
George Miller

5.Soru

Normatif sosyal etkinin gücünü gözlerimizin önüne seren en klasik çalışmalardan biri kim tarafında gerçekleştirilmiştir?


Kurt Lewin

Floyd Aliport

Norman Triplett

Solomon Asch

Stanley Milgram


6.Soru

Metrekare başına düşen insan sayısı arttıkça şiddet artmaktadır. Kalabalık evlerde ya da mahallelerde şiddet oranının yüksek olduğunu ifade eden bu korelasyon için aşağıdakilerden hangisinin doğru olma ihtimali en yüksektir?


Şiddet artışının sebebi metrekare başına düşen insan sayısının fazlalığıdır.
Yoksulluk hem kalabalığın hem de şiddet artışının sebebidir.
Metrekare başına düşen insan sayısının fazla olmasının sebebi şiddetin artmasıdır.
Metrekare başına düşen insan sayısı ile kalabalık birbirinin sebebidir.
Metrekare başına düşen insan sayısının şiddetle bir ilişkisi yoktur.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş tatminleriyle beklendiği kadar ilişkili değildir?


Çoğulcu yönetim
Düşük iş stresi
İşten duyulan memnuniyet
Ücret
Sosyal imkanlar

8.Soru

Insanin yeni tanıştığı bir kisiyi tanimak icin gosterdigi cabayi sinirli tutan asagidakilerden hangi ozelligidir?


insan sarrafı olmak

Bilişsel varyemezlik

Sosyal zeka

Kalıp yargılar

depresyon


9.Soru

Gündelik deneyimlerimizin parçası olan pek çok olgu psikolojinin ilgi alanına girer. Hafıza, yaratıcılık, kişilik gibi olgular mutlak bir fiziksel tanımları olmayan soyut kavramlardır. Bu kavramların psikoloji bilimi içinde tanımlarken ölçmek istediğimiz kavramı doğru ölçebilme derecesine ne ad verilmektedir?


İşevuruk tanım

Güvenirlik

Kavramsal geçerlik

İşlemsel tanım

Gözlemciler arası güvenirlik


10.Soru

Yedi yaş altı çocuklarda müzik yeteneğini gözlemleyerek bilimsel bir bulgu ortaya koymaya çalışan bir araştırma ekibinin ölçüm güvenirliği bakımından aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurması daha işlevseldir?


Test içi güvenirlik

Test tekrar ölçüm güvenirliği

Farklı ölçme araçları arasındaki güvenirlik

Hakemler arası güvenirlik

Testin iki yarısı arası tutarlığa dayalı güvenirlik


11.Soru

Sosyal psikolojinin insanları nasıl anlarız, onlar hakkında izlenimlere ve yargılara nasıl varırız gibi sorulara cevap vermeye çalışan alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal biliş

Örgüt psikolojisi

Kişilerarası psikoloji

Aile psikolojisi

Kendilik psikolojisi


12.Soru

İnsanı, özellikle de başka insanlarla ilişkileri bağlamında anlamaya çalışan, bireyin toplum içindeki davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Klinik psikoloji

Sosyal psikoloji

Kişilik psikolojisi

Fizyolojik psikoloji

Gelişim psikolojisi


13.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Likert - Yönetim Sistemleri ve Bağlı Pinler Modeli

Maslow - İhtiyaçlar Hiyerarşi Kuramı

McClelland - Sosyal İhtiyaçlar Kuramı

McGregor - Teori X ve Teori Y Kuramları

Hawthorne - Sosyo-teknik Kuramı


14.Soru

“Yaşlı çalışanların yeni beceriler edinmesi zordur” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Hale etkisi

Karar verme

Kalıp yargılar

Algıda seçicilik

Karşılaştırma etkisi


15.Soru

Tüketici güdülerini anlama uğraşındaki en popüler yaklaşımlardan biri, ABD’li psikolog Abraham Maslow’un insan güdüleriyle ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramıdır. Maslow, 1940’lı yıllarda geliştirdiği bu kuramda, insan ihtiyaçlarının beş temel düzeyini en temelden başlayarak şu şekilde sıralanmıştır: 1) Fizyolojik ihtiyaçlar, 2) Güvenlik ihtiyaçları, 3) Sevgi/Ait Olma ihtiyaçları, 4) Değer ihtiyaçları, 5) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları. Maslow’a göre, bireyler alt basamaktaki ihtiyaçları giderdikçe, üst basamaktaki ihtiyaçları tatmin etmeye yönelecektir. Erdemlilik, yaratıcılık, doğallık, ön yargılı olmamak gibi özellikleri içeren düzey aşağıdakilerden hangisidir?


Değer ihtiyaçları

Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyaçları

Sevgi/Ait Olma ihtiyaçları

Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin çalışma alanlarından biri değildir?


Öğretim tekniklerinin geliştirilmesi

Okul terk oranlarının düşürülmesi

Öğrencilerdeki öğrenim güçlüklerinin tespit edilmesi

Öğrencilerin okuldaki memnuniyetlerinin artırılması

Grupların insan davranışına etkinin incelenmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin tutumlarını değiştirmeye yönelik stratejilerden değildir?


Markanın özelliklerini değiştirmek
Tüketicinin çeşitli ürün özelliklerine atfettiği değeri değiştirmek
Marka hakkındaki inançları değiştirmek
Marka tutumlarını (değerlendirmeleri) değiştirmek
Davranışsal emilimleri ya da davranışları değiştirmek

18.Soru

İçinde bulunduğu kurumun prestij olarak değer kaybettiği duyumunu alan ve çalışanların birbirleriyle anlaşmazlık yaşadığını gören bir lider, elde edilen gelirlerin de düştüğünü öğrendiğinde kurum içi bir reform hareketine karar verir. Bu liderin Mintzberg'in karar almayla ilgili roller sınıflandırmasından hangi lider sınıfına girdiği söylenebilir?


Girişimci
Çözen
Paylaştıran
Müzakereci
Gözleyen

19.Soru

Apple marka teknolojik ürünlerin sağlamlık ve güvenirlik özelliği ile konumlandırılması pazarlama iletişiminin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?


Pazarlamacılar, markalı ürünleri, tüketicilerin zihinlerinde kolayca hatırlanabilecek ve tercih edilmelerini çabuklaştırabilecek şekilde yerleştirme gayreti içindedirler.
Firmalar, iş hedeflerine ulaşmak için hedef kitleleriyle sürekli çeşitli iletişim yöntemleri ve biçimleriyle etkileşimde bulunmaktadırlar.
Mevcut müşterilerini koruyup, potansiyel müşterileri kazanmak amacıyla her ölçekten, her sektörden marka yöneticileri, oldukça geniş çaplı pazarlama bütçelerini gözden çıkarmak zorundadırlar.
Müşterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını teşhis etmek, uyarmak veya tatmin etmek için markalarla ilgili enformasyonun ve anlamların sembollerin yardımıyla kitlesel ve birebir iletişim araçlarıyla aktarımı yapılmaktadır.
Markalar potansiyel müşteriler ile doğrudan ilişki kurmak ve onlardan hemen yanıt almak amacıyla posta, telefon, katalog, kupon, telefonla sipariş gibi araçlarla iletişim çabaları yürütmektedirler.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisi alanının ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?


Kapitalizmin ortaya çıkışı
Sanayi devrimi
İşçi sömürgeciliği
Çocuk işçiler
Dini hayat