Rehberlik Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı rehberlik programlarından ana unsurlarından olan bireysel planlamanın danışman rollerini bir arada vermektedir?


Rehberlik, konsültasyon ve program uygulama

Psikolojik danışma, konsültasyon , koordinasyon ve yönlendirme

Rehberlik, bireyi tanıma, izleme ve değerlendirme

Araştırma ve geliştirme, personel gelişimi, okul personeli ve çevreyle ilişkiler

Sevk, konsültasyon, psikolojik danışma


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi okul öncesi döneme ait bir gelişimsel görevdir?


Büyük ve küçük kaslarını kullanmayı öğrenmek.

Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenmek

Anne-baba dışındaki başka yetişkinlerle iletişim kurmayı öğrenmek

Zaman kavramını öğrenmek

Yemek yeme, kendi başına giyinebilme, temizlik gibi “özbakım becerilerini” geliştirmek


3.Soru

I. Okulöncesi II. İlköğretim III. Ortaöğretim IV. Yükseköğretim   Yukarıdaki öğretim kademelerinden hangilerinde öğretmenlerin rehberlik görevleri birbirine diğerlerine göre daha benzerdir?


I-II
II-III
III-IV
I-II-III
II-III-IV

4.Soru

Bireylerin kendilerini algılayış biçimlerine, kendileri hakkındaki görüşlerine ve değerlendirmelerine ilişkin bilgi toplanması hangi bilgi toplama yönüyle ilgilidir?


Sosyal uyuma ilişkin bilgiler
Fiziksel gelişime ilişkin bilgiler
Sağlık durumuna ilişkin bilgiler
Benlik algısına ilişkin bilgiler
Başarı durumuna ilişkin bilgiler 

5.Soru

Aşağıda verilen amaçlardan hangisi ortaöğretimde rehberliğin amaçları arasında yer almaz?


Mesleki rehberlik

Grup rehberliği

Bireysel rehberlik

Akademik rehberlik

Medikal rehberlik


6.Soru

Öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişim ve
uyumuna yönelik olarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak üzere bir gruba yönelik olarak düzenlenmiş aktiviteler aşağıda yer alan kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?


Grupla psikolojik danışma

Bireyle psikolojik danışma

Grup rehberliği

Mesleki rehberlik

Oryantasyon hizmetleri


7.Soru

  1. Kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
  2. Süreklidir ve aşamalardan oluşur.
  3. Özelden genele doğrudur.
  4. Bireysel farklar vardır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimin ilkelerindendir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve IV

I, II ve III


8.Soru

Gelişim uzmanları, 

I. Yaşamın her döneminde geçerli olan ve sürekli doyurulması gereken temel ihtiyaçlar,
II. Değişik yaşam dönemlerine özgü gelişimsel ihtiyaçlar,

olmak üzere iki temel ihtiyaç grubundan söz etmişlerdir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi değişik yaşam dönemlerine özgü gelişimsel ihtiyaçlar arasında gösterilebilir?


El-göz koordinasyonunu sağlama

Kendini güven içinde hissetme

Kendine değer verme

Başarılı olma

Evreni ve yaşamı anlama


9.Soru

Trafik kuralları konusunda önceden bilgilendirilen birey, "kırmızı ışıkta durma" davranışı gösterecek ve kendini tehlikeden korumuş olacaktır.

Burada verilmiş olan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisiyle sağlanabilir?


Önleyici rehberlik

Okul öncesinde rehberlik

Yöneltici rehberlik

Eğitsel rehberlik

Mesleki rehberlik


10.Soru

Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre bireyin en temelde karşılaması gereken ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kendini gerçekleştirme

Fizyolojik bedensel ihtiyaçlar

Güvende olma

Bilme ve anlama

Estetik ve yaratıcılık


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde eğitsel gelişim alanında kazandırılması gereken en temel hedeflerden biridir?


Özgüven geliştirme
Mesleğe ilişkin bir fikir oluşturma
Kurallara uyum sağlama
Olumlu benlik kavramı oluşturma
İşbirliği yapmayı öğrenme

12.Soru

Sevilmeyi, sevmeyi ve sevgiyi paylaşma ve ifade etme yollarını öğrenme hangi dönemim gelişim görevleri içerisinde yer almaktadır?


Yetişkinlik dönemi

İlköğretim birinci dönemindeki çocuklar

Okulöncesi dönemi çocuklar

İlköğretim ikinci dönemindeki çocuklar

Ergenlik dönemi


13.Soru

Diğer öğrenme ve gelişme alanlarını büyük ölçüde etkileyen gelişim dönemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Okulöncesi

İlköğretim

Ortaöğretim

Yüksek öğretim 

Yetişkinlik


14.Soru

''Rehberlikte gelişimsel yaklaşım; bireyin, ............ başlayarak ............ kadar devam eden süreçte geçirdiği değişimleri temel alır.''

Yukarıdaki cümlede verilen boşluklar aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?


döllenmeden- ölümüne

doğumundan- ölümüne

bebekliğinden- ergenliğine 

7 yaşından- ölümüne

14 yaşından- 18 yaşına


15.Soru

Aşağıdaki bilgi toplama tekniklerinden hangisi birey hakkındaki bilgilerin bireyin kendisinden elde edilmesine dayalı bir teknik değildir?


Yetenek testi
Tutum ölçeği
Sosyometri
Otobiyografi
İlgi envanteri

16.Soru

Okul rehberlik hizmetleri arasında, yöneticilerle öğretmenlerin ortak ve yeterli bir rehberlik anlayışı geliştirebilmelerini amaçlayan rehberlik hizmeti, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?


Okul Müdürü
Sınıf Rehber Öğretmeni
Okul Rehber Öğretmeni
Müfettiş
Milli Eğitim Müdürü

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik yaklaşımını geleneksel rehberlik yaklaşımından ayıran özelliklerden biridir?


Gelişimsel yaklaşım bağımsız uygulamalardan oluşur.

Gelişimsel yaklaşım görev yönelimlidir.

Gelişimsel yaklaşım var olanı korur.

Gelişimsel yaklaşım ölçülebilirdir.

Gelişimsel yaklaşım tepkiseldir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımada kullanılan tipik davranış testlerinden biridir?


Gözlem

Sosyodrama

Bibliyoterapi

Kimdir bu?

İlgi envanterleri


19.Soru

Okulöncesi rehberlik hizmetlerinin hedef ve kapsamı göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişim alanında amaçlanan davranışlardandır?


Özgüveni geliştirme

Sosyalleşmeyi sağlama

Okumaya karşı güdülenme

Okulu sevme

Üretme sürecine karşı olumlu tutumlar geliştirme


20.Soru

I. Bedenini kendine özgü nitelikleriyle tanımak ve kabul etmek
II. İlköğretimde hedeflenen; okuma, yazma ve aritmetik alanında temel becerileri kazanmak
III. Vicdan ve değerler sistemini geliştirmek
IV. Yaşıtları arasında liderlik özelliklerini göstermek
Havighurst'e göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri okul çağındaki çocukların büyüme gösterdikleri özgül alanlar arasındadır?


Yalnız IV

I ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II ve III