Rehberlik Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelişimsel Rehberlik anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Özellikle öğrenim başarısını arttırma ya da meslek seçimi gibi sorunlarla ilgilenir.

Bunalım durumlarında düzeltici bir rol oynar.

Bunalım durumunda çare bulucu yardım sağlamayı amaçlar.

Eğitim ortamına uyum sağlama asıl amacıdır.

Sosyal beklentiyi karşılama gibi bazı görevleri yerine getirmeleri gerektiğini savunur.


2.Soru

Okullarda gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiği aşağıdaki hizmetlerden hangisiyle belirlenir?


Oryantasyon
Yerleştirme
Bilgi verme
Grup rehberliği
İzleme

3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rehberlik hizmetlerinde temel alınan başlıca gelişim alanlarından “Öğrenmeyi öğrenme” ihtiyacıyla ilişkilidir?


Kişisel ve sosyal gelişim

Eğitsel gelişim

Bilgi verme

Psikolojik danışma

Mesleki gelişim


4.Soru

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidine göre aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden daha öncelikli olarak giderilmesi gereken bir ihtiyaçtır?


Ait olma

Güvende hissetme

Tuvalet

Özsaygı

Statü


5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilköğretimde rehberliğin gerekçelerinden biri olamaz?


İlköğretimde bireysel farklılıkların diğer dönemlere göre daha az gözlenmesi
İlköğretimin kişilik gelişimi açısından kritik bir dönem olması
İlköğretim döneminin temel alışkanlık ve davranışların kazanıldığı yılları kapsaması
Temel eğitimin yönlendirme üzerine odaklanmış olması
Meslek seçiminde çocukluk döneminin önemli olması

6.Soru

Gelişim görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Gelişim bir bütündür ve kesintili olarak yaşam boyu devam eder.

Gelişim dönemlerinin sınırları kesin olarak çizilemez.

Gelişim dönemleri doğumdan önce ve doğumdan sonra olarak iki kategoride incelenir.

Bir gelişim dönemi bitmeden öbürü başlamaz.

Bir gelişim dönemindeki görevlerin tamamlanması kişiye ileri dönemlerde kolaylık sağlar.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim ikinci dönemimdeki çocukların gelişim görevleri arasında yer almaktadır?


Heyecan ve istekleri kolayca harekete geçirilebilir

Değişen toplumsal gruplara dâhil olmasını, bu gruplardaki değişik rolleri ve kendi rolünü öğrenmek.

Topluma ve başkalarına karşı ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusuyla ahlâk anlayışı ve değerler sistemi geliştirmek.

Toplumdaki cinsel kimlik rollerine uygun olarak “kadın ya da erkek” sosyal rolünü benimsemek.

Çeşitli oyunlar ve devinsel aktivitelerde beceri kazanmak


8.Soru

Birlikte iş yapma ve iş birliği davranışını amaçlayan gelişim alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Kişisel ve sosyal gelişim-yaşamayı öğrenme

Eğitsel gelişim-yaşamayı öğrenme

Mesleki gelişim-öğrenmeyi öğrenme

Kişisel ve sosyal gelişim-çalışmayı öğrenme

Mesleki gelişim-çalışmayı öğrenme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerine ters düşen bir ifadedir?


Rehberlik hizmetleri bireysel farklılıklar gözetilmeksizin herkese uygulanmalıdır.

Rehberlik, öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine ve kendini geliştirmelerine yardım etmelidir.

Rehberlik ve eğitim karşılıklı olarak bir birine bağımlıdır.

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışmasıyla öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışını öngörür.

Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve özellikleriyle öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.


10.Soru

''Çocuğun ev ortamından çıkarak, yeni bir sosyal ortam olan okul ortamına girmesi onun, kendini “toplumsal bir varlık” olarak kabul etmesini sağlar. Bu ortamın insancıl, demokratik, sağlıklı olması son derece önemlidir. Ancak rehberlik anlayışının benimsendiği bir okul iklimi, çocuğa bu ortamı sağlayabilir.'' ifadesi aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir?


Okul Öncesi Eğitim

Okulda kalite yönetimi

İlköğretimde rehberlik hizmetleri

Okullardaki sağlık hizmetleri

Okullardaki yiyecek politikası


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik yardımı alan bir öğrencinin danışmana güven duyabilmesi için gerekli görülen bir rehberlik ilkesidir?


Gönüllülük
Bütünlük
Süreklilik
Demokratiklik
Gizlilik

12.Soru

  1. Kültürün kendilerinden beklediği rolleri geliştirmek
  2. Düzenli çalışmaya alıştırma
  3. Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
  4. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri okulöncesi eğitimin işlevleri arasındadır?


I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV

I ve IV


13.Soru

Eğitim sürecinde öğrencinin kişisel ve sosyal gelişim alanındaki temel gereksinimi aşağıdakilerden hangisidir?


Yaşam boyu öğrenmenin gereğini kavramak
İşbirliği yapmayı öğrenmek
Ailenin değerini anlamak
Yaşamayı öğrenmek
Zamanı iyi kullanmak

14.Soru

  1. Anne baba olmak
  2. Aile sorumluluklarını yürütmek
  3. Meslek hayatında kendine yer edinmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yüksek öğretim dönemindeki gençlerin gelişim görevlerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

I,II ve III

Yalnız III


15.Soru

Yaşadığı bir sorundan ötürü psikolojik yardım almayı düşünen bir kişinin çevresindekiler tarafından yanlış anlaşılacağını düşünerek korkması sonucunda psikolojik yardım almasını engelleyen etmen aşağıdakilerden hangisidir?


Güven eksikliği

Psikolojik yardım almaya ilişkin olumsuz tutumlar

Etiketlenme korkusu

Ortamın uygunluğu

Mesleğin bilinmemesi


16.Soru

Eğitimin ve rehberliğin nihai amacı olan, Maslow’un ifade ettiği ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir? 


Bireyin kendini gerçekleştirmesi

Bireyin bir sanat eseri yaratması

Bireyin güvenli bir ortama kavuşması

Bireyin bir gruba ait olması

Bireyin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması


17.Soru

12-15 yaş aralığındaki çocuklarda iki gelişimsel görevin özel bir yeri vardır. Bunlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Soyut düşünme- gelecek yaşamına ilişkin düşünme

Soyut düşünme- cinsiyet rolü benimseme

Dili etkin kullanma- meslek seçimi

Akranlarla olgun ilişkiler- meslek seçimi

Dili etkin kullanma- zamanı etkin kullanma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna yönlendirirken dikkat edilmesi gereken kriterlerden birisi değildir?


Öğrencinin başarı durumu
Sınıf arkadaşlarının görüşü
Öğrencinin istediği seçenekler
İnsan gücü gereksinimi
Sınıf öğretmeninin genel görüşü

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlem sonuçlarını sayısal verilere dönüştürmek amacı ile kullanılmaktadır?


Özellik kayıt çizelgesi
Sosyodrama
Dereceleme ölçeği
Sosyometri
Anekdot

20.Soru

''Gelişimsel rehberlik; bireyin sürekli ............ halinde olduğunu vurgular.''

Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


dönüşüm

gerileme

ilerleme

başkalaşım

gelişim