Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sağlıkla ilgili bir olay ile belli bir etkene maruz kalma arasındaki ilişki incelenirken bireyler değil, gruplar, topluluklar veya coğrafik alanların esas alındığı araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlemsel araştırmalar

Tanımlayıcı Araştırmalar

Kesitsel Araştırmalar

Kohort Araştırmaları

Ekolojik Araştırmalar


2.Soru

Hizmeti alan ile hizmet sağlayan arasında bilgi asimetrisi olması aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmaktadır?


Hatalı sağlık hizmeti

Sunucu tarafından oluşturulan talep 

Açıklanması zor farklılıklar

Hekim odaklı sağlık hizmetleri

Yetersiz sağlık hizmeti


3.Soru

Veri, Enformasyon, Bilgi, İrfan (VEBİ) hiyerarşisine göre en altta hangisi bulunur?


İrfan

Bilgi

Envanter

Veri

Enformasyon


4.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kanıta dayalı yönetim

Neden-sonuç ilişkisi

İstatiksel ilişki

Karıştırıcı değişken

Risk faktörü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızı kolaylaştıran bilgi kaynaklarından biri değildir?


Gelenekler

Otoriteler

Mantık yürütme

Söylentiler

Bilimsel yöntem


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre sağlıkla ilgili en önemli demografik faktördür?


Cinsiyet

Yaş

Sosyal faktörler

Yaşam tarzı

Yer


7.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi enformasyonun tanımıdır?


dünyaya ilişkin her türlü sembol ve gerçekliğin genel adıdır

üretilmiş bilginin sezgi yardımı ile kullanılarak gerçeğe ulaşma becerisidir 

bilginin uygun programlar yardımı ile işlenmesidir

verilerin işlenmiş ve anlamlandırılmış halidir

kollektif bilginin kullanımıdır


8.Soru

Yarı deneysel araştırmalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?


Deneysel araştırmalardan önce yapılmaktadır.

Gruplara atamalar randomizasyon ile yapılmaktadır.

Nedensel ilişki kurma açısından deneysele göre daha kuvvetlidir.

Etkisinin test edileceği müdahale araştırmacının kontrolü dışında gerçekleşir.

Gruplara ayırma işlemi araştırmacı tarafından yapılmaktadır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastalık ölçütleri içinde yer alan kriterler hakkında söylenmesi yanlıştır?


Hız bir bütünün parçalarından birinin bütüne oranıdır.

Oran bir bütünün parçalarından birinin diğerine oranıdır.

İnsidans yeni hastalık görülme hızıdır.

Karşılaştırma amacıyla sadece sayıların kullanılması çoğu zaman yeterlidir.

Prevalans toplam hastalık görülme hızıdır.


10.Soru

"Hastalığın muhtemel seyrine, süresine ve sonuçlarına dair tahmin" aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Etiyoloji

Epidemiyoloji

Risk faktörü

Prognoz

Jenerik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmeleri veya grup tartışmalarının zayıf yanlarından birisi değildir?


Görüşmecinin deneyimli ve eğitimli olma zorunluluğu

Özel konuları sorgulamaya uygun olmaması

Karmaşık konuların soruşturulmasına olanak sağlaması

Zaman alıcı ve yüksek maliyetli olması

Kültürel veya demografik özellikler açısından grupların dengeli olmasının zorluğu


12.Soru

“Kanıta dayalı tıp” kavramı ilk kez hangi yılda kullanılmıştır?


1991

1992

1993

1994

1995


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak doğurgan çağdaki kadınların belirli sürede yaptıkları canlı doğum sayısını ifade etmektedir?


Kaba Doğum Hızı

Genel Doğurganlık Hızı

Fatalite Hızı

Kaba Ölüm Hızı

Neonatal (Yenidoğan) Ölüm Hızı


14.Soru

I.Deneysel tasarımlar mümkün olmadığında kullanılır.

II. Bağımsız değişkene müdahale edilebilir.

III. Randomizasyon ile gruplara atamalar yapılmaz. 

Yarı deneysel araştırmalarla ilgili olarak yukarıdaki sayılan özelliklerin hangisi/hangileri dezavantaj olarak değerlendirilebilir?


III

I ve II

I

II

I, II ve III


15.Soru

Piyasaya bırakılan sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında, hizmeti alanlar ile sunanlar arasındaki bilgi asimetrisinden kaynaklanan nedenlerle, hizmetlerin türü, kapsamı, veriliş şekli ve zamanı konusunda sunucuların her zaman bir üstünlüğünün bulunmasına bağlı olarak oluşan ve gerçek ihtiyaçtan kaynaklanmayan talebe ne ad verilir?


Talep

Sunucu tarafından oluşturulan talep

Vatandaş talebi

Hizmet talebi

uygunluk talebi


16.Soru

Araştırmaya alınan kişilerin özellikleri ile alınmayan kişilerin özellikleri arasında sistematik fark olması aşağıdakilerden hangisidir?


Odds oranı

Hatırlama yanlılığı

Seçim Yanlılığı

Kohort

İnsidans


17.Soru

Kişi ya da nesnelere ilişkin, ölçülebilen, gözlenerek tanımlanabilen her türlü özellik ya da duruma verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçek

Değişken

Veri

Data

Ölçüm


18.Soru

Epidemiyolojide vaka sayılarını kullanan birtakım ölçütler geliştirilmiştir. 


I. Toplumun sağlık düzeyi belirlenebilir.
II.Toplumlar veya toplum içindeki gruplar arası karşılaştırmalar yapılabilir.
III. Sağlık politikaları her dönem aynı kalmalıdır.

Yukarıda sayılan maddelerden hangisi/hangileri bu ölçütler içerisinde yer alır?


I ve III

Yanız I

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarında kanıta dayalı yöntemlerin ilk adımlarından değildir?


kişisel deneyimler

performans göstergeleri

işe devam çizelgeleri

finansal göstergeler

insan kaynakları planları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Epidemiyolojik anlamda “toplum” kavramına örnek olarak gösterilebilir?


Güvenlik kontrolünden geçirilen yolcular

Ülkedeki azınlık gruplara ait insanlar

Bir şehirde bulunan 65 yaş üstü kişiler

Okulda aşı yapılan öğrenciler      

Devlet hastanelerindeki hemşireler