HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Dersi KURUM İÇİ VE KURUM DIŞINA YÖNELİK ARAÇLAR İÇİN YAZARLIK I soru cevapları:

Toplam 80 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Halkla ilişkiler çalışmalarının temeli nedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler çalışmalarının temelinde hedef kitlelere kurumun mesajını en doğru şekilde iletmek bulunmaktadır. Halkla ilişkiler alanında söylenen mesajın ne olduğu kadar o mesajın nasıl söylendiği de büyük önem taşımaktadır.

#2

SORU: Halkla ilişkiler yazarlığının amacı nedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarlığının amacı hedef kitlelerle uzun soluklu iyi niyete dayalı bir iletişimi yürütmek, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen bilgileri de ciddiyetle yönetmektir. Kontrol edilebilen ve yönlendirilebilen araçlara; • Kurum içi yayınlar, • Broşürler ve • Bültenler dâhil edilebilir. Kurumdan çıkan ancak medyanın insiyatifine kalan bilgi ise kontrol edilemeyen bilgidir.

#3

SORU: Hedef kitlelere iletilecek mesajlar hangi araçlarla aktarılır?


CEVAP: Hedef kitlelere iletilecek mesajların aktarılmasında farklı araçlar kullanılmasına rağmen genel olarak yazılı (basılı) araçlar günümüzde kurumlar tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Bu araçların tercih edilme nedenleri özellikle kalıcı olması, ilgili kitlelere sürekli olarak mesajı okuma ya da arşivleme fırsatı sunmasıdır. Halkla ilişkilerde sıklıkla kullanılan yazılı araçlar; • Kurum gazeteleri, • Dergiler, • Bültenler, • Broşürler, • El ilanı ve • Afişlerdir.

#4

SORU: Halkla ilişkiler uzmanlarının hedef kitleye aktarmak istediği mesajın doğru verilmesinde kimlere karşı sorumluluklarını dikkate almaları gerekmektedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uzmanlarının hedef kitleye aktarmak istediği mesajları; • Topluma karşı sorumluluk, • Müşteriye, işverene, hedef kitlelere karşı sorumluluk, • Meslektaşlara ve medyaya karşı sorumluluk ilkeleri çerçevesinde vermesi gerekmektedir.

#5

SORU: Kurumların hedef kitlelerine kendileri hakkında bilgi iletmek amacıyla, medyada kullandıkları iletişim kanalları nelerdir?


CEVAP: Söz konusu iletişim kanalları üç ayrı kategoriye ayrılır. Bunlar; • Basılı, • Elektronik ve • Sözlü medya iletişim araçlarıdır.

#6

SORU: Kurumların en sık başvurdukları iletişim türü hangisidir?


CEVAP: Kurumların en sık başvurdukları iletişim türü hangisidir?

#7

SORU: Halkla ilişkiler çalışmalarında sıklıkla yazılı iletişimin kullanılmasının nedeni ve önemi nedir?


CEVAP: Yazılı iletişim hedef kitlelerin kurum, kurumun çalışmaları ve iletmek istediği konular hakkında mesaj iletme görevini üstlenmektedir. Kurumun yayınladığı gazete, dergi, afiş, el ilanı, broşür ve insört kurumsal mesajın iletildiği basılı mecralar olarak ilk akla gelenlerdir. Bu belgeler tür olarak birbirlerinden farklı gibi görünse de aslında tümünün ortak yanı herhangi bir konuda bilgi vermek, izlenim bırakmak veya bir işi başarmaktır. Bu nedenle her belge örgütsel işlemler sonucunda doğmakta ve yapılan işlemlerdeki kişi, olay ve amaçlar için kanıtsal özellik taşımaktadır.

#8

SORU: Yazılı iletişimin, sözlü ve görsel iletişimin yerine kullanılmasının başlıca nedenleri nelerdir?


CEVAP: Yazılı iletişimin, sözlü ve görsel iletişimin yerine kullanılmasının başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir: • Yazılı belgenin arşiv değeri vardır ve daha kalıcıdır • Konu bir bütünlük içinde ifade edilir ve iletilebilir, • Daha resmidir ve yetkiyi daha fazla hissettirir, • Kişilerin gidemeyeceği yerlere gidebilir, • Zaman açısından daha elverişlidir; uygun olunduğu zaman yazılabilir ve okunabilir; gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapılabilir, • Kurumun konuyla yakından ilgilendiğini gösterir.

#9

SORU: Kurumların halkla ilişkiler uygulamalarında, hangi yazılı araçların hangi çalışmalarda kullanılacağına karar verilmesinde ne tür amaç ve düşünceler göz önünde tutulur?


CEVAP: Kurumların halkla ilişkiler uygulamalarında yazılı araçlardan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Hangi yazılı araçların hangi çalışmalarda kullanılacağına, gerçekleştirilecek faaliyetin türü ve içeriği ile birlikte iletilmek istenilen mesajın yapısı ve ulaşılmak istenilen kitlenin özellikleri düşünülerek karar verilmektedir.

#10

SORU: Basılı iletişim araçlarının avantajları nelerdir?


CEVAP: Basılı iletişim araçlarının temel avantajı; • Yüksek bilgi aktarma kapasitesine sahip olması, • Hedef kitleye birebir ulaştırılma imkânı sunması, • Her zaman erişilebilme fırsatı yaratması ve uzun ömürlü olmasıdır. Basılı araçlar, maksimum dikkat çekmek için stratejik önem taşıyan yerlere konumlandırılabilirler. Bununla birlikte basılı araçlar, geleneksel medya olmaları nedeniyle internet ve eposta erişimi olmayan yerler dâhil olmak üzere, dünyanın dört bir yanına ulaştırılabilirler.

#11

SORU: Yazılı iletişimin (özellikle kurumlarda) günümüzde tercih edilebilirliğinin devam etmesinin nedeni nedir?


CEVAP: Yazılı iletişim, kurumlarda; sözleşmeler, duyurular, davetiyeler ve faturalar gibi birçok konunun aktarılmasında önemli role sahip olması nedeniyle günümüzde tercih edilirliği devam etmektedir.

#12

SORU: Halkla ilişkilerde kullanılan basılı iletişimin dezavantajları nelerdir?


CEVAP: Halkla ilişkilerde kullanılan basılı iletişimin bazı dezavantajları şöyle sıralanabilir: • Baskı ve basılan araçların dağıtımı çok pahalıya mal olabilmektedir. • Basılı aracın dağıtıldığı hedef kitle, bir süre sonra yayına ilgisini kaybedebilir ve bu nedenle kaybedilmiş bir hedef kitle size daha fazla maliyet ve zaman kaybı getirebilir. • Buna ek olarak basılı materyallerin hazırlanması uzun bir işlem gerektirdiğinden, zaman alıcı olabilir. • Aynı zamanda tek yönlü iletişim sunması ve prosedür olarak farklı konularda zaman kaybettirmesi çeşitli sorunlar yaratabilmektedir.

#13

SORU: Kurum yayınının türünün saptanması aşamasında okuyucu kitlesinin tespiti ile ilgili olan ilk kriteri nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Her haberin her kitleyi ilgilendirmesi mümkün olmadığından, halkla ilişkiler faaliyetlerinin öncelikle hangi kitleye ulaşması istendiğine karar verilmelidir. Bu nedenle yayında yer alacak mesajlar iş gören kesimlere mi, kurum personeline mi, yoksa örgütle ilişkisi olan diğer kesimlere mi yönelik olacağı bilinmelidir.

#14

SORU: Kurum yayınlarının okuyucu kitlesinin tespitinin ardından ele alınacak kriterler hangi konularla ilgili olacaktır?


CEVAP: Kurum yayınlarının okuyucu kitlesinin tespitinin ardından ele alınacak kriterler; • Kaç adet basılacağı, • Periyodu ve • Yayının içeriği ilgili konulardır.

#15

SORU: Bir kurum yayını türünün saptanmasından sonra hangi hususlara karar verilmelidir?


CEVAP: Seçilecek yayının türüne göre bunun renkli mi, yoksa siyah-beyaz mı olacağı, boyutları, bu yayına reklam kabul edilip edilmeyeceği, yayının paralı mı yoksa bedava mı verileceği ve dağıtımın ne şeklide yapılacağı gibi hususların açıklığa kavuşturulması gerekir.

#16

SORU: Kurum yayınlarının iç ve dış halkla ilişkiler çalışmalarında kullanım alanlarına göre yapılan çalışmalar nelerdir?


CEVAP: İç halkla ilişkilerde; • İş gören eğitimi, • İşe yeni alınanlara örgütün ve faaliyetlerinin tanıtımı, • Örgüt politika ve stratejilerinin iş görenlere ve diğer çalışanlara benimsetilmesi ve • Örgüt üyelerine örgütle ilgili bilgiler verilmesi gibi çalışmalardır. Dış halkla ilişkiler çalışmalarında ise; • Örgüt çevresi olarak ele alınan bayiler, ortaklar, yasama ve yargı organları ile kamu yönetimi ve müşterilere örgütle ilgili bilgilerin ulaştırılması ve • Bu çevrelerin güven ve sempatisinin kazanılması gibi çalışmalar olarak geniş bir kullanım alanı çıkar.

#17

SORU: Kurumsal bir yayın hazırlığına başlanılacağı zaman halkla ilişkiler uzmanının dikkate alması gereken yazı işleri taslağı hangi bilgilere yanıt vermek durumundadır?


CEVAP: Kurumsal bir yayın hazırlığına başlanılacağı zaman halkla ilişkiler uzmanının dikkate alması gereken yazı işleri taslağı şu bilgilere yanıt vermek durumundadır: • Kuruluşun içinden haberler (çalışanların, bölümlerin, ürünlerin, düzenin tanıtılması, her çeşit haber, ekonomik durum ve başarılar), halkla ilişkiler faaliyetleri, planlanan faaliyetler, sosyal alan (olaylar, spor, haberler, öneriler, sosyal başarılar, dâhili bağlantıların ve bölüm sorunlarının şeffaflaştırılması, kazalardan korunma, kuruluşa gelen ziyaretçiler). • Kuruluşun çevresi ile ilgili haberler (ekonomik ve toplumsal konular, sağlık, çevre konuları, siyasi sorunlar, dünyadaki gelişmeler, alanda meydana gelen gelişmeler, rekabet vs.). • Eğlendirici hikâyeler (yazı dizileri, yaşlı ve gençlere yönelik sayfalar, seyahat, fıkralar, bulmacalar, ev ve bahçe işleri, diğer hobilere yer verilmesi vs.). • Böyle bir formata uyan kurum yayınlarının başarılı olma şansı yüksektir ve sürekli olarak okunan ve aranan bir yayın haline gelmesi muhtemeldir.

#18

SORU: Yayın politikasına bağlı olarak, kurumun amaçları doğrultusunda hangi sorulara verilecek cevaplar kuruluş yayınının amacını belirleyici özellik taşırlar?


CEVAP: Yayın politikasına bağlı olarak, kurumun amaçları doğrultusunda; • Yayının amacı, okurları kuruluş hakkında bilgilendirmek mi? • Yoksa yayın, işletmenin çalışanları ve üyeleri, okurların görüş ve deneyimlerinden yararlanmak için bir iletişim aracı işlevini görecek midir? gibi soruların cevapları yayın politikasını belirleyici özellik taşırlar.

#19

SORU: Kuruluş yayınlarının çoğu zaman yaşadığı güçlüklerin başındaki sorun nedir?


CEVAP: Farklı hedef kitlelere aynı anda ulaşma ve farklı beklentileri tek bir yayınla yanıtlama çabası, kuruluş yayınlarının yaşadığı güçlüklerin başında gelir.

#20

SORU: Kuruluş yayınlarının iç hedef kitle açısından ortak amaçları nedir?


CEVAP: Kuruluş yayınlarının iç hedef kitle açısından ortak amaçları; • Çalışanların kuruluşla ilgili olumlu imaja sahip olmalarını sağlamak, • Bilgilendirmek ve • Verimliliği arttırmaktır.

#21

SORU: Kurumsal yayınlarda biçimsel özellikleri oluşturan ögeler nelerdir?


CEVAP: Kurumsal yayınlarda; • Sayfa boyutu, • Sütun sayısı, • Yayının siyah-beyaz veya renkli oluşu, • Tipografi, • Görsel materyalden yararlanma ölçüsü, • Haber ya da makale ağırlıklı oluşu, biçimsel özellikleri oluşturur

#22

SORU: Bir kurum gazetesi ne tür özelliklere sahip bir yapıda olmalıdır?


CEVAP: Bir kurum gazetesi; • Okurunun ücret karşılığı almak isteyeceği biçimsel özelliklere sahip olmalı, • Mizanpaj açısından dengeli, uyumlu ve orantılı olmalıdır.

#23

SORU: Tabloid nedir?


CEVAP: Tabloid, ufak resimli gazetedir.

#24

SORU: Bir tabloid gazetede çok aşırı ve parlak renklerin kullanımının olumsuz yanı nedir?


CEVAP: Bu durum, güvenilirlik oranını olumsuz yönde etkilemesidir.

#25

SORU: Kurum gazetesinin dağıtımında ne tür yöntemler kullanılmaktadır?


CEVAP: Kurum gazetesinin dağıtımında; • Yayını kurum içi hedef kitlenin oluşturulan stantlardan temin etmesi ve • Yayının evlere postalanması gibi yöntemler kullanılmaktadır.

#26

SORU: Kurum gazetesinin dağıtımında yayının evlere postalanması neden en uygun yöntem olarak görülmektedir?


CEVAP: Kurum gazetesinin dağıtımında yayının evlere postalanması, okunma oranını olumlu yönde ve önemli ölçüde etkilemektedir.

#27

SORU: Kurum gazetesinin dağıtımında yayının evlere postalanmasının dezavantajı nedir?


CEVAP: Kurum gazetesinin dağıtımında yayının evlere postalanmasının dezavantajı, posta masrafı ve listelerin sürekli güncelleştirilmesinin gerekmesidir.

#28

SORU: Kurum gazetesinin yayınlanmasında teknik özellikler nasıl belirlenir?


CEVAP: Kurum gazetesi istenilen ebatlarda çıkarılabildiği gibi renkli veya renksiz olarak kuşe kâğıda ya da saman kâğıda basılmak suretiyle yayınlanmasının yanında fazla maliyeti olmaması nedeniyle elektronik ortamda da yayınlanabilmektedir. Yayının periyodik olarak çıkma süresi yönetim kurulu tarafından alınan kararla belirlenmektedir. Kurum gazetelerinin sayfa sayısı yine yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde halkla ilişkiler sorumluları tarafından düzenlenmektedir.

#29

SORU: Kurum gazetesinin içerisini tamamen kurumsal haberlerle doldurmak neden yanlış bir davranış olacaktır?


CEVAP: Gazete içerisinde kuruma ilişkin bilgiler yer almakla birlikte tüm gazeteyi kurumsal haberlerle doldurmak yanlış bir davranış olacaktır. Çünkü hedef kitlelerin gazeteyi tamamen okumaları için onlara hitap edecek farklı türden çalışmaların da bulunması gerekmektedir.

#30

SORU: Kurumsal gazetelerin yayınlanmasının temel amacı nedir?


CEVAP: Kurumsal gazetelerin yayınlanmasının temel amacı, kurumun pozitif algısını kalıcı bir ortam tarafından desteklemektir.

#31

SORU: Kurumsal gazetelerin üslubu nasıl olmalıdır?


CEVAP: Kurumsal gazeteler kuruma ilişkin bilgi verirken abartıya kaçmamalı doğru haberi düzgün bir üslupla aktarmalıdır.

#32

SORU: Webster haber bültenini (haber mektubunu) nasıl tanımlamaktadır?


CEVAP: İçerisinde belirli bir grubu ilgilendiren haberlerin yer aldığı, basılı, küçük bir gazete ya da broşür olarak tanımlamaktadır.

#33

SORU: Haber bültenlerinin amacı nedir?


CEVAP: Haber bültenleri güncel bilgiler için önemli bir kaynaktır. Haber bültenleri, günümüzün hızlı hayat temposu içerisinde çabuk ve kolay anlaşılır bir formatta bilgi vererek, toplumun bilgi ihtiyacını karşılamaktadır.

#34

SORU: Ne tür haber bültenlerinin basının kuruluşa karşı duyduğu ilgi ve sempatiyi arttırıcı bir rol oynadığı gözlenmiştir?


CEVAP: Günümüzde pek çok büyük kuruluş basın için haftalık ya da aylık bültenler düzenleyerek o dönem içerisinde kendi bünyelerinden kaynaklanan rutin haberleri basına duyurma yöntemini benimsemiştir. Bu tür periyodik bültenlerin haber verme işlevinin yanı sıra basının o kuruluşa karşı duyduğu ilgi ve sempatiyi arttırıcı bir rol oynadığı da gözlenmiştir.

#35

SORU: Haber bültenleri, halkla ilişkiler görevlileri ile basın mensupları arasında neden dolayı bir iletişim aracı olarak değerlendirilir?


CEVAP: Bu bültenler ile basın, o kurumda güncel çalışmaları öğrenmekte ve eğer haber değeri var ise sayfalarında yer vermektedir. Haber bültenleri basın mensupları ile yüz yüze ilişkiler yaşanması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.

#36

SORU: Bir haber bülteni oluştururken hangi soruları dikkate almak gerekir?


CEVAP: Bir haber bülteni oluştururken şu soruları dikkate almak gerekir • Bülten içerisinde ne tür bilgiler yer alacak? • Bültenin içerik kısmının hazırlanmasından kim sorumlu olacak? • Bülten yazıları kim tarafından düzenlenecek? • Bülten nasıl dağıtılacak? (İşletme içine konulması, personelin e-postasına gönderilmesi veya elektronik bir yayın içerisine yerleştirilmesi vb.) • Bültenin içeriğinin onaylanmasından kim sorumlu olacak?

#37

SORU: Haber bülteni oluştururken dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?


CEVAP: Haber bülteni oluştururken dikkat edilmesi gereken kriterler şöyle sıralanabilir: • Haber bülteni içeriğini oluştururken, hedef kitlenizin özelliklerini dikkate almaya özen gösterin. Onlar için neler önemlidir? Ne tarz haberler ilgilerini çeker? • Haber bülteni etkili yönetim ve planlama gerektirir. İyi bir yayın yapısı, içerik takvimi ve yazarlar belirleyin. • Bir haber bülteni sürekli olmalıdır. Tutarlı bir üretim yapmak için içerik miktarı konusunda gerçekçi olun. • Haber bültenini sağlam bir zemin üzerine inşa edin. Haber bültenleri içerisinde kısa haberler, hikâyeler ve liderin mesajını taşımalıdır. Daha gelişmiş haber bültenleri karikatür, editör yazısı, bölgesel haberler vb. içerikler taşır. • Haber bülteninde verilen tarihlere oldukça özen gösterin. • Bir editörün, bir kaptan gibi gemiyi sürmesi gereklidir. Editör, haber bülteni içerisinde yer alan haberlerin uzunlukları, konuları, önemi vb. konularda yazarlara müdahale etmeli ve yönlendirmelerde bulunun. • İmzalı bir yazarın/yazarların haber bülteniniz içerisinde yazı yazmasını sağlayın. Böylece haber bülteni daha fazla inanılırlık ve ilgi toplar. Bültenin okurlar tarafından beğeni düzeyinin ölçülmesine yönelik anketler ve benzer çalışmalar yapmaya özen gösterin. • Eğer posta ile gönderilen bir haber bültenine sahipseniz, bülten içeriğinin oldukça açık ve net olmasına dikkat edin. Metinleri düz tutun ve gerekli yerlerde alt açıklamalarda bulunun. Aynı zamanda web sitenizde eski bültenlerin ulaşımına dair bir arşiv açın. • İyi bir yazı ve iyi bir düzenleme zor bir iştir. Haber bültenleri içerisinde yer alan başlıklar, okurların alt satırları okumasında yönlendirici nitelik taşır. Bu nedenle başlıklar açıklayıcı ve kısa olsun. • Haber bülteni içerisinde dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı haberler kullanın. • Bülten içerisinde verdiğiniz bilgileri kaynaklardan alıntı yaparak zenginleştirin. • Başarılı bir haber bülteni güvenilir kaynaklardan oluşur. • Okuyucu geri dönüşümünü takip edin. Resmi bir okuyucu anketi düzenleyin ve düşünceleri izleyin.

#38

SORU: Kurum içerisinde kullanılan haber bültenlerinde içerik nasıl olmalıdır?


CEVAP: Kurum içerisinde kullanılan haber bültenleri etkin bir iç iletişim kanalıdır. İçerik, ortak bir deneyimi ve aidiyet duygusunu hissettirmek için özenle seçilmiş olmalıdır.

#39

SORU: Kurumsal dergi ile kurumsal gazetenin farkları nelerdir?


CEVAP: Kurumsal dergiler gazetelerden farklı olarak kaliteli kâğıda basılmakta, içeriğinde ise farklı konularda haber, makale, inceleme, araştırma, eleştiri yazılarıyla birlikte, renkli fotoğraf, karikatür vb. bulunmaktadır. Dergilere süreli yayınlar da denilmekte, haftada bir, iki haftada bir, ayda bir, iki ayda bir, yılda dört kez olmak üzere belirli aralıklarla düzenli olarak yayınlanmaktadır. Dergilerde yer alan mesajlar gazetelere oranla daha kalıcıdır. Çünkü dergiler haftalık, on beş günlük ya da aylık olarak oluşturulmaktadır. Bu kitle iletişim aracı, sayılan bu özellikleri neticesinde okuyucular tarafından daha sık gözden geçirilmekte ve okunmaktadır. Dergilerin gazetelere kıyasla başka bir avantajı da kullanılan kâğıdın kalitesidir. Renkli, parlak görüntü insanları cezbeden bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

#40

SORU: İşlevsel bir dergi nasıl hazırlanır?


CEVAP: İşlevsel bir dergi hazırlamak için okuyucuların özellikleri bilinmeli ve ona göre bir profil oluşturulmalıdır. Derginin amaçlarının belirlenmesi ve derginin planlama çalışmasının iyi yapılması, dergi için uygun ismin seçilmesi gerekmektedir. Yayın periyodunun mümkün olduğunca düzenli olması, derginin okuyucuya zamanında ulaştırılması, derginin tasarımı önemlidir.

#41

SORU: Kurum yayını olarak çıkarılan dergiler kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Kurum yayınları kurum kültürünün personele iletilmesinde kullanılan bir araç olmasının yanında dış müşterilere yönelik olarak kurum imajının oluşturulmasında etkin bir iletişim aracı haline gelmiştir. İlk dönemlerde çok küçük bütçeler çerçevesinde bülten ya da gazete şeklinde oluşturulan kurum yayınları, artan rekabet ortamı, işletmenin kurum imajına verdiği önemin artması, insan kaynaklarının bilgilendirilmesi gereği karşısında şık dergilerden çok sayfalı gazetelere uzanan bir yelpaze içerisinde içerik ve görsel kalitelerini arttırmışlardır. Bugün, pek çok büyük kuruluş personelini, ortaklarını, bayilerini ve iletişimde bulunduğu tüm hedef kitlelerini bilgilendirmek üzere süreli yayınlardan yararlanmaktadırlar.

#42

SORU: Insört ne demektir?


CEVAP: Insört, dergi ve gazetelerin içine konulan küçük bilgilendirici broşürler, kitapçıklardır.

#43

SORU: Insört kullanımının amacı nedir?


CEVAP: Insört aracılığı ile gazete içerisindeki bir ilandan daha fazla bilgi verme şansı oluşmaktadır. Insörtler ile kampanyalar hakkında detaylı bilgi vermek, fiyatları açıklamak, başvuru formları ulaştırmak mümkündür.

#44

SORU: Broşürler nasıl hazırlanmalıdır?


CEVAP: Broşürler katalog ve kitapçıklara göre daha az sayfalı ve küçük boyutlu olarak hazırlanmalıdır. Broşürler; • Genel ve • Özel nitelikte olmak üzere iki şekilde hazırlanabilmektedir. Kurumla ilgili herkesi ilgilendiren türdeki broşürler ve özel bazı kişileri ya da bir kısım kişi ve grupları ilgilendiren broşürler olarak hazırlanırlar. Broşürlerin birçok katlama biçimi bulunmasına karşın, en sık görülenleri, dört sayfa kullanım olanağı sağlayan tek katlama, çadır biçiminde katlama, altı sayfa kullanım olanağı sağlayan çift katlama ve akordeon katlamadır. Abartısız ve doğru bilgiler vermesi gereken broşürlerin en çarpıcı yanı ön ve arka kapağıdır. Broşürlerde, kuruluşun etkinliklerinin, politikasının amaçlarının, ürünlerinin tanıtılmasına yönelik iletinin rahat algılanması, kolayca anlaşılması, etkili olabilmesi ve dikkatin dağılmaması için kapak tasarımlarının düzenli ve iç sayfalarla bir bütünlük sergilemesi gerekmektedir.

#45

SORU: Broşürler nasıl dağıtılır?


CEVAP: Broşürlerin hedef kitleye nasıl ulaştırılacağı, tamamıyla kuruluşla ilgilidir. Hazırlanan broşürler; • Posta ile gönderilebileceği gibi • Kişilerin bir araya gelmesi sırasında da elden verilebilir ya da Bir halkla ilişkiler etkinliği kapsamında (basın toplantısı, seminer, konser vb.) dağıtılabilir.

#46

SORU: El ilanları ve afişler ne tür duyuru araçlarıdır?


CEVAP: El ilanları ve afişler tek taraflı duyuru araçlarıdır. El ilanları, özel etkinlikler ve duyuru programlarında kullanılabilme ve farklı noktalarda hedef kitlelere dağıtılabilme özelliği taşırlar. Afişler, halkla ilişkiler etkinliklerinde önceden belirlenmiş hedef kitlelere değil, herkese dönük bir iletişim süreci başlatan araçlardır. Kimlikleri ve adresleri bilinmeyen kişilerle onlardan cevap alınmadan örgütün iletişim kurmasını sağlarlar.

#47

SORU: Afiş türleri nelerdir?


CEVAP: Afişler; • Reklam afişleri, • Kültürel afişler ve • Sosyal afişler olmak üzere üçe ayrılır.

#48

SORU: Reklam, Kültürel ve Sosyal afişler kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Reklam, Kültürel ve Sosyal afişler kısaca şöyle açıklanabilir: • Reklam afişleri; bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Moda, Endüstri, Kurumsal Reklamcılık, Basın-Yayın, Gıda, Turizm sektörlerinde yaygın olarak kullanılırlar. • Kültürel afişler; festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişlerdir. • Sosyal afişler; sağlık, ulaşım, sivil savunma, trafik, çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan afişlerdir.

#49

SORU: Afiş hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?


CEVAP: Afişte sözel unsurlar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Üç, dört ya da beş sözcükten oluşan başlık ve sloganlar mesajı daha çabuk iletmektedir. Sözel unsurlar ve imgeler arasında açıklayıcı, destekleyici, yorumlayıcı ya da kontrast oluşturan bir ilişki kurulmalı, yazı ile görüntü birbirini yavan bir biçimde tekrar etmemelidir. Süslü ve dekoratif yazılar yerine okunaklı yazı karakterleri tercih edilmelidir.

#50

SORU: Basılı bir reklam metni nasıl oluşturulmalıdır?


CEVAP: Basılı bir reklam metni, hedef kitlenin ilgisini arttırmalı, hedef kitleyi harekete geçirmeli, mesajları çarpıcı biçimde özetlemeli, başlıkla birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

#51

SORU: Basılı bir reklam metninin başarısı nelere bağlıdır?


CEVAP: Reklamın başarılı olması için kurumun güçlü bir grafik dizaynı olmak zorundadır. Reklam metninde kullanılan ana başlıklar, temel mesajı hedef kitleye rahatça aktarabilmeli, alt başlıklar ise açık ve net olarak konuyu kısaca özetlemelidir. Reklamın gövde kısmı, ana reklam metnini destekleyici bir biçimde sunmalı, son kısmı ise vurucu bir çağrı mesajı ve kurumun kimliğini belirten bir imza ile bitirilmelidir. Reklam sloganı ve kurumun logosu reklam içerisine mutlaka yerleştirilmelidir.

#52

SORU: Reklam metninin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar hangileridir?


CEVAP: Reklam metninin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar; başlık yazısı, alt başlık, metin, slogan, amblem ve logo ve görsel unsurlardır. Başlık yazıları, reklamın ele aldığı temayı belirtmeli, mesajı özetlemeli ve okuyucuyu metne yöneltmelidir. Alt başlıklar, başlık yazısı ile metin arasında köprü işlevi görmelidir. Metin: reklamın konusunu ve mesajını ayrıntılarıyla açıklamalı, yalın bir dilde yazılmalı; bilgi verici, inandırıcı ve güdüleyici olmalıdır. Slogan, genellikle kısa, kolay hatırlanan ve ürün ya da hizmetin özelliklerini vurgulayan başlıklardan üretilmelidir. Amblem ve logo: reklam üzerinde bir imza işlevi gördüğünden bütün reklamlarda ve reklamcılık araçlarında vazgeçilmez olarak kullanılırlar. Görsel unsurlar, mesajı destekleyici işleve sahip fotoğraf ve illüstrasyonlar olup reklam içinde birincil mesaj unsuru olarak yer alabilir.

#53

SORU: Konuşma nedir?


CEVAP: Ses, mimik ve jestlerden oluşan, karmaşık bir örüntüye konuşma denir.

#54

SORU: Konuşma metninin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?


CEVAP: Konuşma metninin tamamını yazılı olarak hazırlama ve konuşma sırasında zaman zaman yararlanılacak not kartları hazırlamadır.

#55

SORU: Konuşma metninin tamamını yazılı olarak hazırlamak nedir?


CEVAP: Konuşmayı metne sadık kalarak doğrudan kâğıttan okumak, ciddi ve resmi bir konuşma için uygun bir hazırlanma biçimidir.

#56

SORU: Konuşma metninin tamamını yazılı olarak hazırlama aşamasında, metnin takibini kolaylaştırmak için ne yapılabilir?


CEVAP: Metnin çizgisiz kâğıda, bilgisayarla ya da daktiloyla (çift satır aralığıyla ve iri harflerle) yazılarak hazırlanması, konuşma sırasında metnin takibini kolaylaştıracaktır.

#57

SORU: Konuşma sırasında zaman zaman yararlanılacak not kartları hazırlamak nedir?


CEVAP: Doğal, rahat ve içten bir konuşma için benimsenebilecek hazırlanma biçimidir.

#58

SORU: Konuşma sırasında zaman zaman yararlanılacak not kartları hazırlamanın içeriği neleri kapsar?


CEVAP: Hitap edilen topluluğun (dinleyicilerin) özelliklerini belirleme (yaş, cinsiyet, kültür düzeyi, diğer belirgin özellikleri, konuşmayı dinlemekten amaçlarının ne olduğu).

#59

SORU: Konuşmaya başlamadan önce dinleyici nasıl hazırlanmalıdır?


CEVAP: Konuşmaya başlamadan önce dinleyici fiziksel ve düşünsel olarak konuşmayı dinlemeye hazır hale getirilmelidir. Fiziksel olarak dinleyici selamlanarak ilk iletişimi kurulur ve konuşmanın içeriğini, amacını, belirgin özelliklerini, süresini, konuşma sonunda sorulara ve tartışma bölümüne yer verilip verilmeyeceğini bildiren kısa (bir iki cümlelik) bir ön açıklama ile düşünsel olarak konuşmayı dinlemeye hazır hale getirilmelidir.

#60

SORU:

Kurumların hedef kitlelerine kendileri hakkında bilgi iletmek için kullandığı kanalları hangi başlıklar altında toplanabilir?


CEVAP:

Söz konusu iletişim kanalları; basılı, elektronik ve sözlü olmak üzere üçe ayrılmaktadır.


#61

SORU:

Kurumsal mesajın iletildiği basılı mecralardan ilk akla gelenler hangileridir?


CEVAP:

Kurumun yayınladığı gazete, dergi, afiş, el ilanı, broşür ve insört kurumsal mesajın iletildiği basılı mecralar olarak ilk akla gelenlerdir.


#62

SORU:

Yazılı iletişimin, sözlü ve görsel iletişimin yerine kullanılmasının başlıca nedenleri nelerdir?


CEVAP:
 1. Yazılı belgenin arşiv değeri vardır ve daha kalıcıdır,
 2. Konu bir bütünlük içinde ifade edilir ve iletilebilir,
 3. Daha resmidir ve yetkiyi daha fazla hissettirir,
 4. Kişilerin gidemeyeceği yerlere gidebilir,
 5. Zaman açısından daha elverişlidir; uygun olunduğu zaman yazılabilir ve okunabilir; gerektiğinde üzerinde değişiklikler yapılabilir,
 6. Kurumun konuyla yakından ilgilendiğini gösterir.

#63

SORU:

Kurumların halkla ilişkiler uygulamalarında hangi yazılı araçların hangi çalışmalarda kullanılacağına nasıl karar verilir?


CEVAP:

Hangi yazılı araçların hangi çalışmalarda kullanılacağına, gerçekleştirilecek faaliyetin türü ve içeriği ile birlikte iletilmek istenilen mesajın yapısı ve ulaşılmak istenilen kitlenin özellikleri düşünülerek karar verilemektedir.


#64

SORU:

Basılı iletişim araçlarının temel avantajları nelerdir?


CEVAP:

Basılı iletişim araçlarının temel avantajı, yüksek bilgi aktarma kapasitesine sahip olması, hedef kitleye birebir ulaştırılma imkânı sunması, her zaman erişilebilme fırsatı yaratması ve uzun ömürlü olmasıdır


#65

SORU:

Basılı araçlarda hikayenin uzunluğu nasıl tanımlanır?


CEVAP:

Hikâyenin uzunluğu, sütun, cm veya kelimeler tarafından belirlenir.


#66

SORU:

Kurumsal bir yayın hazırlığına başlanılacağı zaman halkla ilişkiler uzmanının dikkate alması gereken yazı işleri taslağı aşağıdaki bilgileri içermelidir?


CEVAP:
 1. Kuruluşun içinden haberler
 2. Kuruluşun çevresi ile ilgili haberler
 3. Eğlendirici hikâyeler

#67

SORU:

Bir kurum yayınının biçimsel özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Sayfa boyutu, sütun sayısı, yayının siyah-beyaz veya renkli oluşu, tipografi, görsel materyalden yararlanma ölçüsü, haber ya da makale ağırlıklı oluşu, biçimsel özellikleri oluşturur.


#68

SORU:

Kurumsal gazetelerin yayınlanmasının temel amacı nedir?


CEVAP:

Kurumsal gazetelerin yayınlanmasının temel amacı kurumun pozitif algısını kalıcı bir ortam tarafından desteklemektir.


#69

SORU:

Haber bülteni nedir?


CEVAP:

Webster haber bültenini (haber mektubunu); içerisinde belirli bir grubu ilgilendiren haberlerin yer aldığı, basılı, küçük bir gazete ya da broşür olarak tanımlamaktadır.


#70

SORU:

Bir haber bülteni oluştururken neleri dikkate almak gerekmektedir?


CEVAP:
 1. Bülten içerisinde ne tür bilgiler yer alacak?
 2. Bültenin içerik kısmının hazırlanmasından kim sorumlu olacak?
 3. Bülten yazıları kim tarafından düzenlenecek?
 4. Bülten nasıl dağıtılacak? (İşletme içine konulması, personelin e-postasına gönderilmesi veya elektronik bir yayın içerisine yerleştirilmesi vb.)
 5. Bültenin içeriğinin onaylanmasından kim sorumlu olacak?

#71

SORU:

Kurumsal dergilerin kurumsal gazetelerden farklılaştıkları noktalar nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal dergiler gazetelerden farklı olarak kaliteli kâğıda basılmakta, içeriğinde ise farklı konularda haber, makale, inceleme, araştırma, eleştiri yazılarıyla birlikte, renkli fotoğraf, karikatür vb. bulunmaktadır.


#72

SORU:

Dergilerde yer alan mesajlar neden gazetelere oranla daha kalıcıdır?


CEVAP:

Dergiler haftalık, on beş günlük ya da aylık olarak oluşturulmaktadır. Bu kitle iletişim aracı, sayılan bu özellikleri neticesinde okuyucular tarafından daha sık gözden geçirilmekte ve okunmaktadır.


#73

SORU:

İşlevsel bir dergi hazırlanması için rehber olacak bazı önemli noktalar nelerdir?


CEVAP:
 1. Okuyucuların özelliklerinin bilinmesi ve ona göre bir profil oluşturulması,
 2. Derginin amaçlarının belirlenmesi
 3. Derginin planlama çalışmasının iyi yapılması. Yayın periyodunun mümkün olduğunca düzenli olması ve derginin okuyucuya zamanında ulaştırılması,
 4. Dergi için uygun ismin seçilmesi,
 5. Derginin tasarımına önem verilmesi, dolayısıyla bu konuda gerekirse profesyonellerle çalışılması.

#74

SORU:

İnsört nedir?


CEVAP:

Insörtler, dergi ve gazetelerin içine konulan küçük bilgilendirici broşürler, kitapçıklardır.


#75

SORU:

İnsörtler hangi amaçlarla kullanılabilirler?


CEVAP:

Insörtler ile kampanyalar hakkında detaylı bilgi vermek, fiyatlarııklamak, başvuru formları ulaştırmak mümkündür.


#76

SORU:

Broşürler hangi amaçla hazırlanır?


CEVAP:

Broşürlerde amaç kuruluşla ilgili bilgileri hedef kitleye iletmektir.


#77

SORU:

Broşürler aracılıyığla hangi konularda bilgiler verilir?


CEVAP:

Broşürler, kurum ile ilgili ürünler, hizmetler, açılış, panel, seminer, kongre, konser, konferans vb. konularda halkı aydınlatıcı bilgi vermek için kullanılır.


#78

SORU:

Afişleri hangi ana başlıklar altında toplamak mümkündür?


CEVAP:
 1. Reklam Afişleri
 2. Kültürel Afişler
 3. Sosyal Afişler

#79

SORU:

Basılı bir reklâm ana metni hangi özellikleri taşımalıdır?


CEVAP:
 1. Hedef kitlenin ilgisini arttırmalı,
 2. Hedef kitleyi harekete geçirmeli
 3. Mesajları çarpıcı biçimde özetlemeli
 4. Başlıkla birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

#80

SORU:

Konuşma metninin hazırlanmasında hangi kurallara dikkat edilmelidir?


CEVAP:
 1. Konuşma metninin tamamını yazılı olarak hazırlama
 2. Konuşma sırasında zaman zaman yararlanılacak not kartları hazırlama