İNTERNET VE MOBİL PAZARLAMA Dersi MOBİL TİCARET soru cevapları:

Toplam 36 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Elektronik ticaret ve mobil ticaret arasındaki ilişki nedir?


CEVAP:

Elektronik ticaret ve mobil ticaret arasında karşılıklı bir varoluşsal bağ olduğunu söylemek mümkündür. Bir ­ilet­işi­m sistemi­ olarak mobil teknolojinin ortaya çıkısı ­ile birikte yen­i medyanın her an her yerde hazır bulunması özelliği­ pazarlama ­imkanlarını da genişletmiş ve daha etkili­ bir hâle getirmiştir. Mobil teknolojiler ayrıca elektronik ticaretin alıcıya ulaşma sürecinde yeni uygulamalar ve anlayışları beraberinde getirmiştir. Bu yen­i durumun yen­i kurallarına uyum sağlayabilenler elbette bir adım önde olacaktır.


#2

SORU:

Mobil ticaret nedir?


CEVAP:

Bazen m-ti­caret ya da mobil ticaret olarak adlandırılan mobil e-ticaret bir mobil telefon i­le yürütülen veya kolaylaştırılan herhangi­ bir finansal değişim ya da etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Mobil ticaretin işlemler­i temelde elektronik ­işlemler olup, bir mobil terminal ve bir kablosuz ağ kullanılarak yürütülmektedir. Mobil terminaller; mobil telefonlar ve PDAs g­ibi­ tüm taşınabilir aygıtların yanı sıra m-ticaret ­işlemlerini­ yerine getiren ve “kablosuz ağlara er­işi­m yapabilen araçlara monte edilen aygıtları da” ­içermektedir. Bir başka tanımda m-t­icaret, elektronik bir aygıt yardımıyla bilgisayar aracılı ağlara mobil er­işi­m kullanılarak başlatılan ve/veya tamamlanan malların ve hizmetlerin kullanım hakkının ya da sahipliğinin transferini­ i­çeren herhangi­ bi­r işlem olarak tanımlanmaktadır.


#3

SORU:

M-ticaret ve e-ticaret arasındaki farklar nelerdir?


CEVAP:

M-t­icaret, e-t­icaret ­ile yakından i­lişki­li­di­r. Aralarındaki­ tek fark m-t­icarette telekomünikasyon ağlarına mobil elektronik aygıtlar aracılığıyla erişilmektedir. E-t­icaret i­le m-ti­caret i­lişki­si­ni kapsayan iki­ farklı paradi­gma mevcuttur. İlk paradigma m-ti­caret genellikle sıra i­le e-­iş’i­n bir alt kümes­i olarak görülen e-ticareti­n bi­r alt kümesi­ olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısıyla m-t­icaret işlemleri­nin mobil bir aygıt kullanarak kablosuz yürütülmesinden sonra altında yatan teknoloji­ har­ç olarak bu ­iki­ şeyden sonuncusuna benzeyen e-t­icareti­n bir uzantısıdır. Bu yüzden m-t­icaret mobil bir aygıt aracılığıyla parasal değerli­ herhangi­ bir işlem olarak adlandırılmak zorundadır. Ancak ikinci paradigma m-ticareti­n e-ti­caret­in b­ir uzantısından daha fazlası olduğundan hareketle bağımsız bir iş alanı ve sonuçta da e-t­icarete alternatif bir mekanizma olduğuyla i­lgi­li­di­r. Bu yaklaşımların her bi­r­ esas olarak doğru ancak çok fazla tek tarafıdır ve aşağıdaki­ gerçeklerden kaynaklanmaktadır:

 • M-ticaret tarafından sunulan hizmetlerin birçoğu aynı zamanda “sabit” (yerleşik) internet kullanarak elde edilebilir. Örneğin bir futbol maçı ­içi­n bilet satın alma
 • M-ticaret “sabit” İnternetin sunamayacağı yenilikçi, lokasyon tabanlı servisler sağlayarak yeni­ iş fırsatlarına yol açar. Örneğin gerçek zamanlı olarak, en yakın ATM’n­in konumu sadece kullanıcının mevcut coğrafi­ konumunun belirlenmesiyle sağlanabilir.

#4

SORU:

Holistik bakış açısı nedir?


CEVAP:

Holistik bakış açısı bir olguyu yalnızca tek yönlü ele almak yerine birçok yönü hesaba katan bütüncül bir bakış açısına verilen addır.


#5

SORU:

M-t­icaret ve e-ti­caret arasındaki kökenler­i, teknolojisi­ ve hizmetin doğası açısından gözlenen temel farklar nelerdir?


CEVAP:
 • Kökenleri açısından: Yaygın bir şekilde genişleyen ağlar ve İnternete neredeyse ücretsi­z er­işi­m nedeniyle e-t­icaret mesafeyi­ kapatır ve işletmelere dünya genelinde diğer işletmelere ve tüketicilere ucuza mal ve hizmetler­ göstermesine ve satmasına i­mkân verir. Internet dünyasında çok şey hediye edi­li­r ya da neticede trafiği­ kâra dönüştürmenin bulunabileceği şeklinde (muhtemelen reklam gelirleri yoluyla) bir indirim umudu vardır. Buna karşın m-ti­caret, iş rekabetinin sert olduğu özel mobil endüstrinde ücretli­ hizmetlerden kaynaklanmaktadır. Telekomünikasyon dünyasında kullanıcılar iletilen ver­i paketinin büyüklüğüne ve kullanılan servislere göre yayın süresi­ ­içi­n ücret öderler. Bu yüzden farklı kökenlerinden dolayı m-t­icaret­in ve e-ti­careti­n müşteri­ tabanları oldukça farklıdır.
 • Teknoloji açısından: E-ticaretin temel altyapısı internet’tir. Bunun, küresel ağlar arası i­letişi­m sorununu çözen ve güvenilir bir şekilde berberleriyle i­let­işi­m sağlayan köklü bir protokolü, ki bu TCP/IP’dir (İletim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü), vardır. Buna karşın, m-ticaret hizmetleri globalden (örneğin uydu üzerinden) bölgesele (mesela üçüncü nesil ağ standartları (3G), kablosuz bağlantı (Wi-Fi) (IEEE 802.11 türünün standartları) ve i-mode ağ standartları) ve kısa mesafeye (Bluetooth ve Ultra Genişbant) kadar olan aralıkta değişen çeşitli kablosuz medya i­letişi­m standartları tarafından sınırlandırılmıştır. Cep telefonu operatörler­ birbirleriyle rekabet edebilmek için GSM (Küresel Mobil İletişim), TDMA (Zaman Bölmeli Çoklu Erişim) ve CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) gibi farklı sistemleri ve standartlar kullanmaktadır. Bunun sonucu olarak m-ticaret uygulamaları aygıt ve operatöre bağımlı olma eğilimindedir. E-t­icaret uygulamalarının patlaması aslında eksiksiz metin girişli klavyeler, büyük ekranlar, azımsanmayacak bellek ve yüksek işlem gücüne sahip olan PC’ler­n yaygın kullanımı dolayısıyladır. Buna karsın cep telefonları ve PDA’lar (Kişisel Dijital Asistanlar da denilmektedir ya da Avuç-içi Bilgisayarlar da denilebilir, mesela iPAQ ve Palmpilot) gibi mobil aygıtlar hâlâ tekdüze standartları, operasyon kolaylığını, ­işlem güvenliğini­, minimum ekran boyutunu ve ekran türünü içeren bazı engeller sunmaktadır.
 • Hizmetlerin doğası açısından: Web, zengin bilgi aramasına ve dağıtımına imkan veren yaygın erişilirliktir. Sofistike elektronik işlem süreci arka-uç kurumsal bilgi sistemler­­le kolayca entegre olabilir. Buna karşın, m-t­icaret uygulamalarının dağıtımı özel kablosuz ­iletişi­m operatörleri­ne dayanır. Bu hizmetler genellikle belirli bir bölgede dağıtılmaktadır ve oldukça basit, daha k­işiselleştirilmiş, konuma-özgü ve zaman duyarlıdır. Bununla beraber, e-ti­careti­n hızlı büyümes­i online alışveriş­ ve müşteri hizmetlerini hedeflemiş dot.com şirketlerinin patlamasıyla başlamıştır. Gitgide vurgu İnternetin gerçek iş değerinden faydalanmak için B2B’ye ve son zamanlarda da e-­işe kaymıştır. Buna karşın mobil ticaret, ­insandan ­insana ­iletişi­mle başladı ve ­insan ­ile sistemler arasındaki­ etkileşimler yoluyla başlatılan daha fazla hizmetlerle gelişti­. Örneğin, yerel hava durumu bilgisi­, yerel bir restoranı bulma vb.

#6

SORU:

E-ti­caret i­le karşılaştırıldığında mob­il ticaretin avantaj ve dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

İlk olarak mobil internetin aynı anda çok yerde olma özelliğinden dolayı mobil olma yoluyla her zaman ve her yerde alışveriş deneyiminin keyfi­ sürülebilir.
M-ticaret aynı anda çok yerde olmayla alışveriş deneyimi­ sağlar. İkincisi­ mobil olmak kolay ve hızlı erişi­ml­ili­kti­r, ancak gezinme zorluğu vardır. Örneğin sabit internete er­işimde bilgisayara ön yükleme içi­n beklemeye gerek kalmadan bi­r veya i­ki­ düğmeye basarak mobil aygıtlar üzerinden internete erişilebilir. Buna ek olarak oturum açma kimlik bilgileri girmeye gerek kalmadan bir önceden giriş kimliği i­le kişisel m-ti­caret sayfasına da erişilebilir. Ancak genellikle küçük ekranlardan ve düşük kullanışlılıktan dolayı pek çok ürüne göz atmayı ve detaylı bilgi toplamayı i­steyen tüketiciler mobil ­ile görevlerini­ yapmaya ­isteksiz olabilirler. Mobil internet kullanımının geçişli yapısı da ürünlere göz atmaya ve bilgi toplamaya engel olab­ilir. Son olarak yukarıdaki dezavantajlarından dolayı mobil ile ürünler hakkında bilgi toplama sınırlı olacaktır. Üstelik m-t­icaret ni­speten yeni­ olduğundan tüketiciler m-ti­carete yabancılık hissedebilir. Sonuç olarak tüketiciler sabit olana göre mobil ile ürünleri satın alırken daha yüksek risk algılayabilirler.


#7

SORU:

Mobil ticaret aktiviteleri neleri kapsar?


CEVAP:

Mobil ticaret, mobil ödeme veya mobil bankacılık olarak kategorize edilebilecek çeşitli aktiviteler içermektedi­r.


#8

SORU:

Mobil ödeme nedir?


CEVAP:

Mobil ödeme, basitçe mobil telefon kullanarak bir ürün ya da hizmet bedelini­ ödeme yeteneğidir. Mobil ödemeler Web üzerinden gerçekleşebilir ya da Yakın Alan İletişimi (NFC) ve Radyo Frekans Tanımlama (RFID) gibi temassız ödeme seçenekleri yoluyla offline dünyada tamamlanabilir. Tüm mobil ödemeler ­işlemi­n büyüklüğüne ve ödemenin nasıl ­işlem gördüğüne bağlı olarak m­ikro-ödemelerden ya da makro-ödemelerden ikisinden b­ir­ine girmektedir. Mobil olmayan ticaretteki gibi kredi kartı ödemeleri süreci (özellikle makro-ödemeler) genellikle satıcının kredi kartı şirketine genelde 20 ila 50 sent arasında her bir işlem için bir ücret ödemesini gerektirir. Kredi kartı süreci dolayısıyla çoğu mobil ticaret çözümlerinin marjları kesintiye uğramakta ve ­iş planı içerisi­nde şek­illendi­ri­lmesi­ gerekmektedir. Ayrıca kredi­ kartı ­işlemler­iy­le mobil ticaretten elde edilen potansiyel gelirlerin yanı sıra işlemler­i tamamlamak için gerekli olacak diğer maddi duran varlık masraflarının (muhasebe, bankacılık, finans ya da yasal maliyetlerin aksine arsa, bina, envanter, ekipman veya makine gibi maddi duran varlıkların satın alma fiyatıdır) ve sabit masrafların dengelenmesi gerekir.


#9

SORU:

Mikro-ödeme nedir?


CEVAP:

Mi­kro-ödemeler, bir telefonda tamamlanabilen ufak mobil t­icaret ­işlemleridir ve birçok durumda bir kullanıcının mobil telefon faturası veya kredi kartına doğrudan fatura edilebilir. Bu ödemeler genellikle 1 sent ila 5 dolar aralığında ve düşük bedelli­ satın almalar ve dijital içerik satın almak ­içi­n yararlıdır. Mi­kro-ödemeleri­n en yaygın türleri­ “doğrudan operatör faturalama”, “abonelikler” ve “kredi­ kartlarına bağlı olan kullanıcı hesapları”dır;

 • Doğrudan Operatör Faturalama: Mobil içerik faturalama olarak da adlandırılabilmektedir. Mobil operatörler telefon rehberi hizmeti (ABD’de 411) ya da premium SMS ücretleri ve zil sesleri veya duvar kağıtları gibi indirilebilir mobil i­çer­ik sundukları zaman ABD’de ve dünya genelinde m­ikro-ödemeleri­n yaygın bir örneği ortaya çıkar. Operatör bu mal ve hizmetleri sağlar, böylece cep telefonu faturanıza doğrudan fatura edilebilir. Wikipedia’ya göre Asya’da tüm dijital içeriğin %70’i geleneksel Web içeriği de dahil olmak üzere bu şekilde satın alınmaktadır. Bu tür mobil ödeme operatörler için idealdi­r. Bu, herhangi bir mobil hizmet planı ­içi­n basit ve uygulanabilir bir eklentidir ve oldukça karlı olabilir. Operatörler kredi kartı ödeme işlemi ve satıcı ücretlerine maruz kalmadan doğrudan müşterilere fatura edebilmektedir. Kredi kartı bilgisinin elde edilmesine gerek kalmadığından bu satın alma işlem­ hızlı ve güvenlidir ve de genellikle hızlı bir bağlantıyla 10 saniye içinde tamamlanır
 • Abonelikler: Operatörler ve diğer mobil içerik sağlayıcılar aynı model içerisinde abonenin faturasının tahsil edilmesinde SMS güncelleştirmelerine göre abonelikler sunar. Bu abonelikler haber, spor, hava durumu, hisse senetler­, burçlar vb. hakkında uyarılar olabilir ve abone genellikle tek tek her bir metin içi­n faturalandırılır. Bu tür abonelikler bir dergi­ ya da kablo TV aboneliği­ gibi sürekli­ taahhütlerdir ve aboneler masraflara maruz kalmak ­istemiyorlarsa bunları devre dışı bırakması ya da ­iptal etmesi­ gerekir.
 • Kredi Kartlarına Bağlı Olan Kullanıcı Hesapları: Mikro-ödemelerin diğer türleri kredi kartı bilgilerinin depolandığı ve bir PIN veya şifre ile doğrulanan hesaplar aracılığıyla yerine geti­ri­lebi­li­r. Mobil dünyada bu hizmet türünü kullanan en yaygın şi­rket ­iTunes’dur. İnsanlar
  i­Phone’ları ­ile doğrudan müzik veya video indirmektedir. Bu ödeme biçimi­ aynı zamanda kullanıcıların bir anda oyun ve yetişki­n mobil endüstrilerinden bi­ri­ni­ i­ndi­rmek ­iç­in oldukça yaygındır.

#10

SORU:

Makro-ödeme nedir?


CEVAP:

Makro-ödemeler bir ma­kro-ödeme olarak fatura edilemeyen genellikle beş doların üzerindeki­ mal ve hizmetlerdeki­ alışverişler için kullanılır. Ön ödeme, istemli mobil ödeme, tam mobil Web işlemleri ve yakınlık tabanlı tam geleneksel işlemlerle mobil ödeme makro-ödemeler­in en yaygın dört türüdür.


#11

SORU:

Makro-ödeme türlerinden olan ön ödeme nedir?


CEVAP:

Ön ödeme farklı şirketler çeşitli müşterilerine hesabındaki para harcandığı zaman işleyiş durdurarak ve borçlandırarak her zaman ücretlerin tahsil edildiği­ ön ödemeli­ hesaplar oluşturmalarına ­iz­in vermeye başlamıştır. Bu mob­il ödeme seçeneği­ hesap sahiplerinin harcamalarını ­izlemek ve aşırı giderlerden kaçınarak hizmetin aşırı kullanımının ücretini­ önlemeye ­imkan vermektedir. Ön ödeme hesaplarının en yaygın olanı mobil telefon faturalarının kendileri­ için kullanılanıdır, ancak aynı zamanda toplu tasıma ve fast-food için de kullanılabilir. Bu ödeme yöntem­ i­le kullanıcılar genellikle online bir hesap oluşturur ve hizmet­ başlatmak için bir i­lk ödeme gönderir. Periyodik olarak kullanıcılara aksi­ “takviye” olarak b­il­inen kendi­ hesap bak­iyesi­ni­n bildirildiği ya da hesaplarına para eklemelerinin hatırlatıldığı metin mesajları gönderi­li­r. Hesaplar önceden oluşturulduğundan müşteri son işlem fatura bilgisini ve ödeme miktarını yenileme veya hesaba faturalama bilgisi ya da farklı miktarları ekleme seçeneğine sahiptir. Bu çoğunlukla büyük fast-food zincirlerinde odaklanılmış olmasına rağmen, restoranlar da ön ödemeli­ hesapları test etmeye başlamıştır. Bu mobil ödeme model­ toplu taşımada da aynı şekilde çalışmaktadır, ancak biraz daha karmaşık uygulaması olabilir. Fast-food restoranlarında alışveriş basittir. Çünkü yiyecek telefonun NFC ya da RFID sensorunun üzerinden kaydırıldığı kayıt yerinden doğrudan satın alınmaktadır ve tıpkı kredi­ kartıyla olduğundaki­ gibi ön ödemeli­ hesaptan anında düşmektedir.


#12

SORU:

Mobil bankacılık kavramı neleri kapsar?


CEVAP:

Mobil bankacılık farklı ­insanlar için farklı anlamlara gelse de aslında bir mobil telefon aracılığıyla tedavüldeki­ parayı el değiştirmenize olanak sağlayan her faaliyettir. Mobil ticaret tartışmalarında kümelenmiş olan tedavüldeki­ paranın iki ti­pi­ genellikle şu şekilde tarif edilmektedir. Geleneksel devletçe çıkarılmış tedavüldeki para (çoğumuzun kullanmak için banka hesabında tuttuğu dolarlar ve poundlar gibi) ve mal ve hizmetler için değiş tokuş edilebilir ve daha sonra geleneksel devletçe çıkarılmış tedavüldeki­ para karşılığında operatöre geri­ satılan mobil konuşma süresi­ dakikaları. Bir mobil telefon kullanarak bir bankacılık işlemini­ tamamlamak zaten dünyanın birçok yerinde yaygın hale gelmiştir ve bu uygulama özellikle gelişmekte olan ülkelerde oldukça hızlı büyümektedir. Mobil bankacılık hem bankalar hem de müşteriler­ için yararlı olabilir. Mobil bankacılık ya banka veznedarına bel bağlamayı mi­ni­mi­ze ederek ya da ilk etapta geleneksel şubelere olan ­ihtiyacı mi­ni­mi­ze ederek bankaların yükünü azaltabilir. Mobil bankacılık müşterilere bir bilgisayar kullanımına gerek kalmadan ya da banka şubesine gitmeden kendi­ hesaplarını yönetmesine, kişiden kişiye para transferini­ tamamlamasına ve fatura ödemesini­ başlatmasına i­mkan verir. Mobil bankacılık sunan kurumlar misterlerinin kendi­ hesaplarına çeşitli­ şeki­llerde erişimini sağlayabilir.


#13

SORU:

Mobil ticaret için geliştirilen çerçevedeki temel iki alan nedir?


CEVAP:

1) İçerik: İçeriğin üç ana süreci vardır:

 • İçerik yaratımı
 • İçerik paketleme
 •   Pazar yapma

2) Altyapı ve hizmetler: Altyapı ve hizmetlerin üç ana süreci vardır:

 • Mobil aktarım
 • Mobil hizmetler-dağıtım desteği
 • Mobil arayüz-uygulamalar.

#14

SORU:

Mobil ticaret değer zincirindeki içerik başlığındaki süreçler nelerdir?


CEVAP:
 • İçerik yaratımı: Bu değer alanı ses, video ve metin bilgileri gibi dijital materyal yaratmaya odaklanmaktadır. Örneğin dijital haber yemler­ ve gerçek zamanlı hisse senedi­ bilgiler Reuters’den ed­ini­lebi­li­r.
 • İçerik paketleme: Bu kutuda, sayısallaştırma, biçimlendirme, düzenleme, isteğe göre uyarlama ve i­çeriği­ birleştirmek ve paketlemek için yazılım kullanımını görmek olasıdır. Bu, örneğin iş ve finans gazetesinin online versiyonu olan FT.com içi­n Reuters’­in hisse senedi­ bilgilerini paketlemeyi­ içerebilir. Bu si­tedeki­ bilgiler belki­ sadece belirli­ finansal piyasalarla ­ilg­ileneb­ilecek bireysel kullanıcılar için de isteğe göre uyarlanabilir.
 • Pazar yapma: Pazarlama ve satış içeriği mobil portalların birincil rolüdür. Bu program geliştirmeyi­, hizmet dağıtımını ve müşteri­ hizmetlerini­ ­içermektedir. Örneğin Yahoo! Mobil Web portalı çok sayıdaki hizmetleri için tek noktada hizmet sunumu sağlamaktadır.

#15

SORU:

Mobil ticaret değer zincirindeki altyapı ve hizmetler başlığındaki süreçler nelerdir?


CEVAP:
 • Mobil aktarım: Bu, ses ve veri için anahtarlama, nakil ve iletim dahil olmak üzere iletişimleri içeren temel ağdır. Bu, AT&T, NTT DoCoMo ve Vodafone ve de Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi (UMTS) gibi gelecek yüksek-hızlı iletim teknolojiler­ gibi esas telekomünikasyon aktörlerini­ içermektedir.
 • Mobil hizmetler ve dağıtım desteği: Bu, örneğin İnternet’e bağlanma altyapısı, güvenlik, sunucu platformu ve ödeme sistemlerini içermektedir. Kablosuz uygulama protokolü (WAP) ve iMode gibi standartlar, mobil cep telefonları aracılığıyla internet hizmetlerinin dağıtımını sağlamaya yönelik önemli­ yapı taşlarıdır. Ödeme ve güvenlik için anahtar standartlar yeni­ geliştirilecekt­ir.
 • Mobil arayüz ve uygulamalar: Bu süreç donanım, yazılım ve iletişim şeklinde kullanıcılar ile sistemler ve altyapı bütünleşmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Kullanıcı arayüzü, navi­gasyon ve uygulama/özel yazılım geliştirmenin yanı sıra yazarlık araçlarını içermektedir.

#16

SORU:

Dünyada mobil ticaretin durumu nedir?


CEVAP:

Criteo’nun “State of Mobile Commerce (Q1 2015)” adlı araştırmasına göre mobil ticaret büyümektedir. ABD’de e-ticaret işlemlerinin %29’u, dünya genelinde de %34’ü mobildir. 2015 yılının sonu itibariyle mobil paylaşımın ABD’de %33’e ve dünya genelinde %40’a ulaşması beklenmektedir. ABD’de mobil işlemler son üç ay içinde %10 büyümüştür. Büyüme özellikle en üstteki dörtte birde yer alan perakendeciler i­le tüm perakende kategorileri­ arasında devam etmektedir. ABD’de 2014’ün dördüncü çeyreğinde perakende e-ticaret işlemlerinin %27’si mobildi. 2015’in ilk çeyreğinde ise bu rakam artarak neredeyse %30’a ulaşmıştır. E-ticaret işlemlerinin mobil payı en üstteki dörtte bir perakendeciler için 2015’in ilk çeyreğinde %38’e yükselmiştir. Mobil ticaret günümüzde ülkeye göre e-t­icaret pazar büyüklüğünün tam ağırlığına dayalı olarak tüm global e-ticaret işlemlerinin %34’üdür. Mobil aygıtlardan gelen e-ticaret işlemlerinin %29’u ile mobil pay global ortalamaya göre ABD’de biraz daha düşüktür. İlk kez Japonya’nın ve Güney Kore’nin, mobil üzerinden e-ticaret işlemleri %50’yi aşmıştır. ABD dâhil pek çok ülkede akıllı telefonlar artık mobil işlemlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Tüketiciler akıllı telefon ve masaüstü sitelerinde aynı sayıda ürünler­ görüntülemektedi­r. ABD’de düşük mobil dönüştürme oranları gezinmenin tamamlanan satın almalara dönüşmesindeki­ zayıflıklardan dolayıdır. ABD’de mobil işlemleri­n çoğunluğu akıllı telefonlardan gelmekte olup, İngiltere ve Almanya’daki­ akıllı telefon işlemlerinin payından fazladır. Her ne kadar akıllı telefondan dönüştürme oranlarının payı masaüstü veya tabletten daha düşük olsa da akıllı telefonlar önemli­ derecede yüksek trafik yarattığından daha fazla işlem oluşturmaktadır. iPhone 6 ve Samsung Galaxy gibi büyük ekranlı telefonların tanıtımıyla tüketiciler satın almaları tamamlamak için akıllı telefonları kullanışlı bir yol olarak bulmaktadır. Akıllı telefon mobil ­işlemler payı artmaya devam edecek olup, Japonya tam olarak ne kadar yükselebileceğini göstermektedir.


#17

SORU:

Moil ticaret nedir?


CEVAP:

Bazen m-ticaret ya da mobil ticaret olarak adlandırılan mobil e-ticaret bir mobil telefon ile yürütülen veya kolaylaştırılan herhangi bir finansal değişim ya da etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Mobil ticaretin işlemleri temelde elektronik işlemler olup, bir mobil terminal ve bir kablosuz ağ kullanılarak yürütülmektedir.


#18

SORU:

M-ticaretle e-ticaretin farkları nelerdir?


CEVAP:

M- ticaret ile e-ticaret arasında temel olarak iki fark vardır. İlk fark; m-ticaret işlemlerin mobil bir aygıt kullanarak kablosuz yürütülmesinden sonra
altında yatan teknoloji hariç olarak bu iki şeyden sonuncusuna benzeyen e-ticaretin bir
uzantısıdır. 

İknci fark ise; m-ticaretin e-ticaretin bir uzantısından daha fazlası olduğundan hareketle bağımsız bir iş alanı ve sonuçta da e-ticarete alternatif bir mekanizma olduğuyla ilgilidir.


#19

SORU:

M- ticaretin e- ticarete göre avantajları ve dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

M- ticaretin avantajları; aynı yerde çok yerde olma, kolay ve hızlı erişim.

M-ticaretin dezavantajları; gezinme, bilgi toplama ve kompleks etkileşimler yapma
zorluğu ve daha yüksek risk algılama.


#20

SORU:

M-ticaretin lokalleştirmeyle ilgili olumlu tarafları nelerdir?


CEVAP:

M-ticaretin lokalleştirmeyle ilgili avantajları; kullanıcının herhangi bir anda nerede bulunduğunu belirleme ve kullanıcıların konumlarıyla hizmetleri eşleştirmedir.


#21

SORU:

Mobil ödeme nedir?


CEVAP:

Mobil ödeme, basitçe mobil telefon kullanarak bir ürün ya da hizmet bedelini ödeme yeteneğidir. 


#22

SORU:

Mikro ödemenin tarifi nedir?


CEVAP:

Mikro-ödemeler, bir telefonda tamamlanabilen ufak mobil ticaret işlemleridir ve birçok durumda bir kullanıcının mobil telefon faturası veya kredi kartına doğrudan fatura edilebilir. Bu ödemeler genellikle 1 sent ila 5 dolar aralığında ve düşüş bedelli satın almalar ve dijital içerik satın almak için yararlıdır. Mikro-ödemelerin en yaygın türleri doğrudan operatör faturalama, abonelikler ve kredi kartlarına bağlı olan kullanıcı hesaplarıdır.


#23

SORU:

Makro ödemenin tarifi nedir?


CEVAP:

Makro-ödemeler bir mikro-ödeme olarak fatura edilemeyen genellikle beş doların üzerindeki mal ve hizmetlerdeki alışverişler için kullanılır. Ön ödeme, istemli mobil ödeme, tam mobil Web işlemleri ve yakınlık tabanlı tam geleneksel işlemlerle mobil ödeme makro-ödemelerin en yaygın dört türüdür


#24

SORU:

Makro ödemenin bir türü olan ''ön ödeme'' nedir?


CEVAP:

Ön ödeme; farklı şirketler çeşitli müşterilerine hesabındaki para harcandığı
zaman işleyişi durdurarak ve borçlandırarak her zaman ücretlerin tahsil edildiği ön ödemeli hesaplar oluşturmalarına izin vermeye başlamıştır. Bu mobil
ödeme seçeneği hesap sahiplerinin harcamalarını izlemek ve aşırı giderlerden
kaçınarak hizmetin aşırı kullanımının ücretini önlemeye imkan vermektedir.


#25

SORU:

Yakınlık Tabanlı Mobil Ödeme  nedir?


CEVAP:

Bazı kredi kartışirketleri doğrudan kullanıcının kredi kartından faturalandırılan NFC ve RFID yakınlık ödeme yetenekli telefonlar yapmak için mobil telefon üreticileriyle çalışmaya başlamışlardır. Bu ödeme metoduyla mobil telefonlar basitçe bir sensor
üzerinde kaydırılarak geleneksel bir mağazada herhangi bir mal ya da hizmetin
ödemesini yapmak için kullanılabilir. Mobil telefona gömülü bir çip satıcı talepli ödeme ile alıcının kredi kartı şirketi arasında basitçe bir röle görevi görür.


#26

SORU:

Mobil yakınlık ödemesini nerelerde kullanılabilir?


CEVAP:

Mobil yakınlık ödemesinin kullanılabileceği yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Perakende lokasyonları, otomatik satış makineleri, sokak satıcıları, seyahat şirketleri ve organizatörler, seyahat ve eğlence bilet satış yerleri, otopark yerleri.


#27

SORU:

Mobil bankacılığı tanımlayın.


CEVAP:

Mobil bankacılık farklı insanlar için farklı anlamlara gelse de aslında bir mobil telefon aracılığıyla tedavüldeki parayı el değiştirmenize olanak sağlayan her faaliyettir.


#28

SORU:

Mobil bankacılıkta en büyük endişe nedir?


CEVAP:

Gerek mobil ödeme kabul etmek gerekse de mobil bankacılık faaliyetlerinde
bulunmak isteyen her şirket için hiç şüphesiz en büyük endişe güvenlik ve risk yönetimidir. Mobil pazarlama kampanyasının herhangi bir kısmı finansal bir girişi içeriyorsa bu durumda kullanıcıların gizliliğini korumak ve bu hassas verilerin iletiminin mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır.


#29

SORU:

Mobil e-ticaretle ilgili önemli riskler nelerdir?


CEVAP:

 Mobil e-ticaret ile ilgili önemli riskler telefon hırsızlığı, operatör hatası ve ve de hacklemedir.


#30

SORU:

Mobil aktarım ağı neyi içermektedir?


CEVAP:

Bu, ses ve veri için anahtarlama, nakil ve iletim dahil olmak üzere iletişimleri içeren temel ağdır. Bu, AT&T, NTT DoCoMo ve Vodafone ve de Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi (UMTS) gibi gelecek yüksek-hızlı iletim teknolojileri gibi esas telekomünikasyon aktörlerini içermektedir.


#31

SORU:

M- ticaret e- ticaretin günümüzde yüzde kaçını kapsar?


CEVAP:

Mobil ticaret günümüzde ülkeye göre e-ticaret pazar büyüklüğünün tam ağırlığına dayalı olarak tüm global e-ticaret işlemlerinin %34’ üdür.


#32

SORU:

İçerik paketleme nedir?


CEVAP:

İçerik paketleme; tüketim için dijital içeriğin işlenmesi -formatlama, edit etme, isteğe göre uyarlama ve kombine etmedir.
 


#33

SORU:

Mobil arayüz ve uygulamalar nelerdir?


CEVAP:

Mobil arayüz ve uygulamalar; Mikrobrowserlar, PDAOS, uygulama geliştirmeler ve  yazarlık araçlarıdır.


#34

SORU:

Mobil portallerin birincil rolü nelerdir?


CEVAP:

Pazarlama ve satış içeriği mobil portalların birincil rolüdür. Bu program geliştirmeyi, hizmet dağıtımını ve müşteri hizmetlerini içermektedir. Örneğin
Yahoo! Mobil Web portalı çok sayıdaki hizmetleri için tek noktada hizmet sunumu
sağlamaktadır.


#35

SORU:

mobil ticaretin dünyada ve ABD' de durumu nedir?


CEVAP:

ABD’de e-ticaret işlemlerinin %29’u, dünya genelinde de %34’ü mobildir.
2015 yılının sonu itibariyle mobil paylaşımın ABD’de %33’e ve dünya genelinde %40’a
ulaşması beklenmektedir.


#36

SORU:

Mobil ticaretteki işlemlerin çoğu hangi aygıt üzerinden yapılmaktadır?


CEVAP:

ABD dahil pek çok ülkede akıllı telefonlar artık mobil işlemlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Tüketiciler akıllı telefon ve masaüstü sitelerinde aynı sayıda ürünleri görüntülemektedir. Her ne kadar akıllı telefondan dönüştürme oranlarının payı masaüstü veya tabletten daha düşük olsa da akıllı telefonlar önemli derecede yüksek trafik yarattığından daha fazla işlem oluşturmaktadır.