Temel Veteriner Genetik Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fenotipin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 


Dış görünüm 
Genetik 
Çevre 
Allel gen etkileşimleri 
Epistazis 

2.Soru

Aşagıdakilerden hangisi polimerik kalıtım özelliklerinden biridir?


Genler arasında dominant-resesif ilişkisi vardır
Genler toplamalı etkiye sahiptir.
Genotip sayısı fenotipi etkilemez.
Polimer genlerin etkileri farklıdır .
Bir polimer serisine dahil olan genlerin yaptıkları etkiler eşit olmaz

3.Soru

Fenotipin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 


Dış görünüm 
 Genetik 
Çevre 
Allel gen etkileşimleri
Epistazis

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “ökaryotlarda görülen homolog rekombinasyon”u tanımlamaktadır?


Mismatch

Krossing over

Gen

Antijen

Antikor


5.Soru

Ebeveynlerin sahip olduğu karakterlerin yavrularına aktarılmasına ne ad verilir?


Kalıtım-Soya çekim

Gen

Varyasyon

Genotip 

Fenotip


6.Soru

Genetikte tek bir karakter yönünden yapılan çaprazlamalara ne denir?


Monohibrit çaprazlamalar

Dihibrit çaprazlamalar

Trihibrit çaprazlamalar

Tetrahibrit çaprazlamalar

Polihibrit çaprazlamalar


7.Soru

Başlıca çalışma alanı “karakterlerin bir nesilden diğerine nasıl kalıtıldığı” olan genetik alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Populasyon genetiği
Sitogenetik
Aktarım genetiği
Kalitatif genetik
Kantitatif genetik

8.Soru

Bezelyelerin karakterleri ile ilgili olarak (P) pembe rengi, (p) beyaz rengi, (U) Uzun gövdeyi, (u) kısa gövdeyi, (A) aksiyal konumu, (a) terminal konumu ifade edildiğini düşünelim. Ebeveyn gametlerinin PuA ve pUa şeklinde verldiğini ve trihibrit çaprazlama yapıldığını düşünelim.
F1’ de elde edilen yavru pembe renkli, uzun gövdeli ve aksiyal çiçek konumlu ise bu yavrunun genotipi aşağıdakilerden hangisidir?


PPUuaa

PpUUAa

PpUuAa

PpuuaA

PpUuAA


9.Soru

Hayvanlarda kan grupları belirlenirken reagentler kullanılır. Kan grubu reagent’i, alyuvarda faktörlere karşı reaksiyon veren ………. e/a denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Antijen

Antikor

Gen

Kromozom

Allel


10.Soru

Eğer bir karakterin belirlenmesinde çoklu allellik söz konusu ise, o karakter açısından fenotipik olarak ne görülür?


Multiple Allelizm

Polimorfizm

Krossing-Over

Ekstranükleer

Rekombinasyon


11.Soru

F2 dölünde iki heterezigot karaktere sahip bireyin çaprazlanması sonucu hangi fenotip oranı ortaya çıkar?


1:1:1:1

1:2:1

2:2

3:1

4:0


12.Soru

Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin oluşumu ve kromozomların hareketi sağlayan organele ne ad verilir?


Mitokondri
Nükleolus
Kloroplast
Endoplazmik retikulum
Sentrozom

13.Soru

I. Multiple allelizme örnektir.
II. Kan gruplarının belirlenmesinde hemolitik ve aglütinasyon testleri uygulanır.
III. Hayvanlarda aynı sayıda kan grubu sistemi bulunmaktadır.
IV. Biyokimyasal polimorfizmler sadece türler arasında görülmektedir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kan grupları ile ilgili doğru verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III-IV

I-II-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarı ile ilgili yanlış bir bilgidir?


Görevi, hücreyi dış ortamdan izole etmek ve hücrenin madde alışverişi olaylarını kontrol etmektir.

Meydana gelmiş olduğu lipit ve protein yapısı hücre zarına ve dolayısı ile de hücrenin kendisine karakterini kazandırır.

Tek katlı lipit tabakası ve bu tabakanın içerisinde bulunan proteinlerden (membran proteinleri) meydana gelmiştir.

Sahip olduğu lipit tabaka sayesinde suya karşı bir geçirmezlik sağlar.

İyonların biyolojik moleküllerin hücre içine giriş ve çıkışı membran proteinleri sayesinde düzenlenir.


15.Soru

Bir allel genin diğerinin etkisini örtmesi ya da engellemesi durumuna ne ad verilir?


Dominaslık

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Penetrans


16.Soru

Kırmızı shorthorn ile beyaz shorthorn sığırları melezlendiğinde F1 soyda kırçıl fenotipte shorthorn’lar görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


Tam baskınlık

Kısmı dominaslık

Eş baskınlık

Intermedier kalıtım

Üstün dominaslık


17.Soru

N Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi canlının nasıl meydana geldiği ve kendine benzer yeni bir canlıyı nasıl ürettiği konusunda fikir yürütmemiştir?


Hipokrat

Empedokles

Aristo

Heraklitos

Demokritos


18.Soru

Hücre membranı ile çekirdek membranı arasında kalan kolloidal bir sıvıya ne ad verilmektedir?


Hücre membranı

Sitoplazma

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Peroksizom


19.Soru

Robert Brown hangi yılda Purkinje çeperin içinde bulunan sıvıya protoplazma adını vermiştir?


1835

1837

1839

1841

1843


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genetiğin hayvan yetiştiriciliğindeki başlıca kullanım alanlarından biri değildir?


Karlılık için yüksek verim eldesi sağlanması

Kalıtsal hastalıkların tedavilerinin yapılması

Kalıtsal hastalıkların sebeplerinin aydınlatılması

Evrimsel tarihin aydınlatılması

Klonlama teknolojileriyle tıbbi amaçlı ürün elde edilmesi