Temel Veteriner Genetik Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Charles Darwin'in üreme hücrelerinde toplanan ve minyatür organ kopyalarını içeren ve değişmeden dölden döle aktarıldığını savunduğu öze ne isim vermiştir?


Gamet
Gemmule
Kromozom
Gen
Hücre

2.Soru

İstenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıkların veya erkek organların olgunluğa erişmeden önce kesilip uzaklaştırılmasına ne ad verilir?


Hermafrodit

Kastrasyon

Kendileşme

Resesiflik

Ondülasyon


3.Soru

Beş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan yapıya ne ad verilir?


Gen
Nükleotid
Nükleus
Nükleolus
Genom

4.Soru

Gregor J Mendel'in 1856 yılında ilk defa yapmaya başladığı bezelyelerde melezleme çalışmaları kaç yıl sürmüştür?


4

5

6

7

8


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütün karakterler bakımından heterozigottur?


AABBCC

aabbcc

AaBBcc

AaBbCC

AaBbCc


6.Soru

Aynı çevre koşullarında, aynı genotipe sahip olan bireylerin genotipik özelliklerinin gerektirdiği fenotipi gösterme yüzdesine ne ad verilir?


Dominaslık

Penetrans

Ekspresiviti

Epitazis

Pleitropi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wolff’un, civciv gelişimi üzerine yaptığı deneylere dayanarak oluşturduğu hipotezdir?


Ön oluşum teorisi 
Kromozom teorisi 
Preformasyon teorisi  
Pangenezis teorisi  
Epigenezis teorisi 

8.Soru

Hücre bölünmeden önce kullanılacak olan ribozomların RNA’ları hangi organel tarafından sentezlenir?


Ribozom

Mitakondri

Golgi aygıtı

Sentrozom

Nükleolus


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, allel genlerin heterozigot olduğu durumlarda, genin etkisini fenotipte gösterememe durumudur?


Dominantlık

Kendileşme

Resesiflik

Hermafroditlik

Ondülasyon


10.Soru

Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişiminin meydana geldiği mayoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?


Leptoten

Zigoten

Diploten

Pakiten

Diyakinez


11.Soru

Bir canlının hem genetik hem de dış etkenlerin etkisiyle ortaya çıkan yapısal gelişimsel biyokimyasal ve fiziksel özelliklerinin tümüne ne ad verilir?


Fenotip

Genotip

Varyasyon

Doğal seçilim

Doğal seleksiyon


12.Soru

İstenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıkların veya erkek organların; çiçek tozu-polen saçacak duruma gelmeden önce yani olgunluğa erişmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştırılmasına ne ad verilmektedir?


Kendileşme

Kastrasyon

Hermafrodit

Dominant gen

Genotip


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Mendel kalıtımı nükleustaki kromozomlar üzerinde bulunan tekli genlerle bağlantılı özelliklerin kalıtımını açıklamaktadır
Virüsler, mantarlar ve bakterilerdeki özelliklerin kalıtımı Mendel dışı kalıtıma örnektir
Mendel dışı kalıtım ökaryotik üremede oluşan kural dışı durumları açıklamak için kullanılır
Mandel dışı kalıtım bir çok hastalığın oluşum sürecinde rol oynar
Mendelin kuralları oluşacak yeni populasyon için beklenen fenotip dağılımını belirlemede kullanılır

14.Soru

……… genler, bireyin ………nde kendi varlığını her zaman gösterirler. ……… genler ise bireyin fenotipinde kendi varlığı sadece ………. olduğu zaman gösterebilmektedirler.
Yukarıda verilen ifadede belirtilen boşluklara gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Resesif-Genotip-Baskın-Heterozigot

Resesif-Genotip-Baskın-Homozigot

Baskın-Fenotip-Resesif-Heterozigot

Baskın-Fenotip-Resesif-Homozigot

Baskın-Genotip-Resesif-Heterozigot


15.Soru

Mayoz bölünme sırasında meydana gelen krossing over olayı profaz I’in hangi evresinde geçekleşir?


Leptoten
Pakiten
Zigoten
Diploten
Diyakinez

16.Soru

Bir canlının hem genetik hem de dış etkenlerin etkisiyle (çevre) ortaya çıkan yapısal, gelişimsel, biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin tümüne ne ad verilir?


Fenotip

Genotip

Genom

Gen

Kromozom