Temel Veteriner Genetik Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Robert Hook tarafından kendi yaptığı mikroskopta şişe mantarındaki boşluklu yapıların gözlemlenmesi ile bulunan hücrenin keşif tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1665

1667

1669

1671

1673


2.Soru

Mendel yaptığı monohibrit birleştirme çalışmaları ile dominant karakterin dişi ve erkek ebeveyn cinsiyetlerinden bağımsız olarak kendisini fenotipte gösterdiğini tespit edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 


Otozomal kalıtım

Gonozomal kalıtım

Bağlı genler

Eş baskınlık

Çok allellilik


3.Soru

I. Polimerik kalıtımda yer alan genler toplamalı etkiye sahip olduklarından, bir polimer serisine dahil olan genlerin yaptıkları etkiler eşittir.
II. Polimerik genler arasında dominant-resesif ilişkisi bulunmamaktadır.
III. Polimeride yer alan genler toplamalı etki gösterdiklerinden bu genlerin genotipteki sayıları ne kadar fazla ise fenotip o kadar belirgin olarak görülmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri polimerik kalıtımın özelliklerindendir?


I, III

Yalnız II

II, III

I, II

I, II, III


4.Soru

Fenotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Genotip ve çevre tarafından belirlenir.
Kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerdendir.
Bireyler arasındaki farklılığın temel nedenidir.
Kalitatif özelliklerde genotip ve çevrenin etkisi ile belirlenirler.
Genotipten etkilenmeden bağımsız olarak oluşmaktadır.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi niteleyici karakterlerden değildir?


Kan grubu
Boynuzun varlığı
Süt verimi
Don rengi
Deri rengi

6.Soru

Bir kılda görünen kıvrım sayısına ne denir?


Ondülasyon

Monohibrit çaprazlama

Melezleme

Fenotip

Genotip


7.Soru

Trihibrit bir birleşmede F2 bieylerinin genotip oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1:2:1

9:3:3:1

64:16:16:16:4:4:4:1

16:4:4:4:2:2:2:1

27:9:9:9:3:3:3:1


8.Soru

Anne: Gümüşi, ach ah Baba: Renkli, A a Yukarıda fenotipik ve genotipik özellikleri verilen tavşanlar melezlendiğinde F1 bireylerin renk dağılımının nasıl olması beklenir? (A: Renkli, ach: Gümüşi, ah: Himalaya, a: Albinoluğu belirlerken birbirlerine olan dominantlı kları sırasıyla A > ach > ah > a şeklindedir).


2 renkli, 1 gümüşi, 1 himalaya
2 renkli, 1 gümüşi, 1 albino
2 renkli, 2 gümüşi
2 gümüşi, 2 himalaya, 1 albino
2 himalaya, 1 gümüşi, 1 renkli

9.Soru

Bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılması durumuna ne ad verilir?


Uniparental dizomi

Krossing over

Epigenetik

Damgalama

Kiazma


10.Soru

Heteroplazmi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Ekstranükleer kalıtım
Mendel kalıtımı
Otozomal resesif kalıtım
Otozomal dominant kalıtım
Gen dönüşümü

11.Soru

İki ırk melezlendiğinde F1 generasyonunun fenotipik performansının ebeveyn ırklardan daha yüksek oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Over dominans (üstün baskınlık)
Süper enerji
Hibridizasyon
Homozigotluk
Kodominans (eş baskınlık)

12.Soru

DNA'nın 3 boyutlu yapısının aydınlatılmasına X ışınları kristalografisi çalışması ile önemli katkı sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


James Watson

Rosalind Franklin

Maurice Wilkins

Gregor Johann Mendel

Wilheim Winberg


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi mayoz bölünme için geçerli değildir?


Kromozomlar arası herhengi bir genetik materyal aktarımı söz konusu değildir
Canlı cinsel olgunluğa eriştiğinde başlar
Her mayoz bölünmeden sonra 4 adet yavru hücre meydana gelir
Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinden çok farklıolabilirler
Kromozomların kendilerini eşleşmelerini takiben ard arda iki adet hücre bçlünmesi gerçekleşir.

14.Soru

Geriye melezlemede; genotipi bilinmeyen yavru homozigot resesif genotipe sahip ebeveynle birleştiriliyor. Ortaya çıkan yavrulardan bir kısmı genotipi bilinmeyen bireye bir kısmı da homozigot resesif genotipe sahip bireye benziyorsa genotipi bilinmeyen bireyin genotipi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (İntermedierlik yoktur.)


Homozigot resesiftir.
Homozigot dominanttır.
Heterozigottur.
Hiçbir şey söylenemez.
Hepsi olabilir.

15.Soru

Bireyin sahip olduğu fenotipi belirleyen genotip dışındaki hastalıklar, besleme, bakım, iklim vb. gibi etkenlere ne ad verilir?


Genotip

Fenotip

Çevresel etkenler

Ondülasyon

Gen


16.Soru

Dominant genler kromozomun birinde yer alırken allelleri olan resesif genler diğer kromozom çiftinde taşınırlar. Bu şekilde yerleşmiş olan genlere ne denilmektedir?


Coupling

Trans

Epistasinin

Adenin

Polimer


17.Soru

Hayvanlarda kıl ve derinin rengini ifade etmek amacıyla kullanılan terimdir?


Varyasyon
Soy
Don
Tür
Fenotip

18.Soru

Albino tavşanların genotipi nasıl ifade edilmektedir?


AA

Aa

ah ah

aa

ach ah


19.Soru

Kaç yılında İngiliz matematikçi Godfrey H. Hardy ve Alman doktor Wilhelm Weinberg birbirlerinden habersiz olarak genetik ve matematik kurallarını birleştirmiş ve bugün Populasyon Genetiği’nin temeli kabul edilen “Hardy-Weinberg Dengesi”ni öne sürmüşlerdir?


1904

1906

1908

1910

1912


20.Soru

Kromozomların hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşmiş olduğu mitoz bölünme safhası hangisidir?


İnterfaz
Profaz
Metafaz
Anafaz
Telofaz