Temel Veteriner Genetik Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen İngilizce kısaltmalardan hangisi  hayvancılık çalışmalarında belirteç olarak kullanılan, Genom üzerinde belirli bölgelerde bireyler arasındaki tek bazlık farklılığa dayanan (A,T, G ya da C) polimorfizm türüdür?


RAPD

RFLP

AFLP

SNP

PAGE


2.Soru

Ökaryotik hücrelerdeki kromozomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ökaryotik hücrelerde kromozomlar otozomal ve cinsiyet kromozomları olarak ayrılmaktadır.
Otozomal kromozomlar dışında iki adet cinsiyet kromozomu bulunmaktadır.
Y kromozomu, X kromozomuna göre daha büyüktür ve daha fazla sayıda gen bulundurmaktadır.
Memelilerde bu kromozomlar X ve Y kromozomları olarak tanımlanmaktadır.
Y ve X kromozomun benzeşim gösterdiği küçük bir bölge vardır.

3.Soru

I.Uzaydan gelen kozmik ışınlar
II.Radon gazı
III. Hardal gazı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğal radyasyon kaynaklarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 


Vektör 
Belirteç 
Pronüklei  
Mikrosatellit 
Biyoreaktör 

5.Soru

Aşağıdalierden hangisi, uyarılmış mutasyona neden olan etkenlerden biri değildir?


Etidiyum bromür

X ışınları

UV radyasyon

Etilmetan sülfonat

Oleropein


6.Soru

  I.Kromozomdan ayrı olarak sitoplazmada bulunurlar II.Kendi kendini eşleyebilme özelliğine sahiptirlerIII.50 kilobaz uzunluğunda DNA parçası taşıyabilirlerPlazmid vektörler ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


7.Soru

DNA, RNA ve protein gibi biyolojik makromoleküllerin, elektriksel bir alanda, jel gibi katı bir ortamda molekül ağırlıkları ve sahip oldukları elektrik yüküne göre göç etmeleri prensibine dayanan yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Kromatografi

Pektroskopi

İyontoforez

Elektroforez

Gravimetri


8.Soru

Aşağıdakiledren hangisi, mutasyonlar, protein fonksiyonu üzerine etkilerine göre sınıflandırıldığında bu sınıflandırmada yer almamaktadır?


Kromozomal sapma mutasyonları

Fonksiyon kaybı mutasyonları

Fonksiyon artışı mutasyonları

Dominant negatif mutasyonlar

Letal (öldürücü) mutasyonlar 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA’sında normal dışı değişiklik olan, mutasyona uğrayana verilen isimdir?


Mutant

Asidik

Hidrofobik

Mutagenezis

Tautomerler


10.Soru

Sığırlarda “hhss” genotipinin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Yüzün tümü renkli görünür.

Yüz beyaz renkli görünür.

Bu olay dominant epistazise örnektir.

Bu olay allelik gen etkileşmelerine bir örnektir.

Sığırlarda bu genotipin ortaya çıkması söz konusu değildir.


11.Soru

İnsan büyüme hormonu ile ilgili genler aşağıdaki hayvanlardan hangisinin biyoreaktör olarak kullanılması ile üretilmektedir?


Koyun

İnek

Eşek

Keçi

Fare


12.Soru

DNA’dan aldığı bilgiye göre protein sentezinde kalıp görevi gören RNA hangisidir?


Transfer RNA (t-RNA)

Proliferatör RNA (p-RNA)

Nükleus RNA (r-RNA)

Mesajcı RNA (m-RNA)

Ribozomal RNA (r-RNA)


13.Soru

I. Guanin
II. Timin
III. Adenin
IV. Sitozin
Yukarıda verilen bazlardan hangileri pirimidin bazları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve IV

I ve II

II ve IV

II, III ve IV


14.Soru

Birbirine dönüşebilen, keto ve endol adlı benzer yapılara …………. denir. İki yapının birbirine göre farkı yalnızca karbonlar arası çift bağın ve alfa hidrojenin yerinden kaynaklanmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Pürinler

Pirimidinler

Tautomerler

Dimerler

Gonozomlar


15.Soru

RNA polimeraz pek çok özelliği açısından DNA polimeraza benzer, fakat RNA sentezinin başlangıcında bir primere ihtiyaç duymaz. RNA polimeraz genin özgül noktalarına bağlanarak transkripsiyona başlar. Gen üzerinde yer alan bu özel dizilere ne ad verilir?


Nükleozom

Selenoid

Sentromer

Polizom

Promotör


16.Soru

Genomda kodlanan genetik bilginin dış faktörlerle fenotipe farklı yansıması için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Epigenetik

İzodizomi

Heterodizomi

Mozaik

Morfogenez


17.Soru

Mendelin ikinci yasası ile ilgili olarak 1. Bağımsız dağılım yasası olarak ta bilinir 2. Ayrı özelliklere sahip gen çiftleri bağımsız davranmaktadır 3. İki farklı karakteri oluşturan allel genler yeni birleşimler yaparak, birbirlerini etkilemeden bağımsız davranarak yeni kuşaklara geçmektedir. Hangileri doğrudur?


Yanlızca 1
1,2,3
2 ve 3
Yanlızca 3
1 ve 3

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tepkimelerde H+ iyonu verebilen moleküldür?


Mutajen

Hidrofobik

Asidik

Mutasyon

Mutant


19.Soru

Ekstra sellüler kalıtım ile ilişkili organel aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom
Endoplasmik redikulum
Mitokondri
Golgi aygıtı
Sentrozom

20.Soru

DNA'da dört bazın üçlü gruplar halinde farklı kombinasyonları sonucu kaç adet kodon oluşturulur?


3

5

20

61

64