Tıbbi Terminoloji Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk veren ön eklerden biri kullanılmıştır?


Detoksifikasyon

Dializ

Transfüzyon

Neonatal

Mikrosefali


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idrar oluşum sırasında görev yapan en küçük birime verilen isimdir?


Üreter

Mesane

Ürethra

Nefron

İleum


3.Soru

İskeleti oluşturan kemikler kaç gruba ayrılır?


3

2

6

7

4


4.Soru

Burun plastik ameliyatına ne denir?


Sinüsotomi

Torakoplasti

Frenotomi

Rinoplasti

Lobektomi


5.Soru

"Serebrum" ne demektir?


Kör bağırsak

Karaciğer

Beyin

Kalp

Mide


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil biliminin mesleklere yönelik uygulamalı alt alanlarından biridir?


Köken bilimi

Gösterge bilimi

Anlam bilimi

Edim bilimi

Derlem dil bilimi


7.Soru

Kalbin alt boşluklarına ne denir?


Mitral kapak

Ventrikül

Pompalar

Atrium

Trikuspid kapak


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Arteriyel damar sistemi içinde kalbin kasılıp gevşemesi esnasında; kasılmanın gerçekleştiği ana "diyastol" denir.

Arteriyel damar sistemi içinde kalbin kasılıp gevşemesi esnasında; kalp kasının gevşemesinin gerçekleştiği ana "sistol" denir.

Diyastolik basınç; büyük tansiyon olarak adlandırılır.

Sistolik basınç; küçük tansiyon olarak adlandırılır.

Kardiyovasküler sistem içinde kalp, arter, ven ve kapiller damarlar yer alır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin damarlarında bir tıkanma ya da yırtılmaya bağlı olarak oluşan sendromlara verilen addır?


Peri-card-itis (perikardit)

Extra-vasa-tion (ekstravazasyon)

A-rrhythm-ia (aritmi)

Cerebro-vascular accident (serebrovasküler kaza)

Angio-spasm (anjiyospazm)


10.Soru

Akciğerler yoluyla havadan oksijenin alınarak kana verilmesi ve kandaki karbondioksitin yine akciğerler aracılığıyla dışarı atılması şeklinde gerçekleşen solunum türü aşağıdakilerden hangisidir?


İç solunum

Dış solunum

Trake solunumu

Oksijensiz solunum

Yapay solunum


11.Soru

Kemik dokusuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kemik dokusunun %33'ünü organik maddeler oluşturur.

Kemik dokusunda kalsiyum fosfat bulunur. 

Kemik dokusunda kalsiyum karbonat bulunur.

Kemik dokusunda alkali tuzlar bulunur.

Kemiğin elastikiyetini anorganik maddeler sağlar.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi el kemiklerine verilen addır?


Os coxae

Ossa manus

Ossa membri inferioris

Os ilii

Ossa metatarsi


13.Soru

Bacak iskeletinin dış tarafında yer alan iki ucu kalınlaşmış uzun, ince kemiğe verilen ad hangisidir?


Ayak

Fibula

Uyluk

Diz kapağı

Tibia


14.Soru

"Testit iltihabı" anlamına gelen tıbbi terim aşağıdakilerden hangisidir?


Prostatektomi

Orşidektomi

Servisit

Prostatit

Orşit


15.Soru

El ve ayakta tendo veya eklem kapsülü içine gömülmüş kısa tip kemiklere ne ad verilir?

 
 


Uzun kemikler

Kısa kemikler

Yassı  kemikler

Sesamoid kemikler

Düzensiz kemikler


16.Soru

"Crani/o (kranio)" kökü aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?


Boyun

Kol

Bilek

Kalça

Kafatası


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevleri arasında değildir?


Kan dolaşımını sağlama

Soluk alma

Organizmanın pH düzenlenmesini sağlama

Sıcak düzenlenmesini sağlama

Ses üretme


18.Soru

Kanın temizlenmesi ve süzülmesi işlemi, kılcal damar yumağından kan akışı sırasında olur. Kılcal damar yumağı için kullanılan terim aşağıdaki seçeneklerden hangidir?


proksimal tüp

bowman kapsülü

henle kulpu

glomerulus

distal tüp


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görüntüleme anlamında kullanılan son ektir?


-grafi

-skopi

-metri

-lizis

-tomi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli terimlerin sahip olması gereken bir özelliktir?


Karmaşık

Düzensiz

Eşanlamlı

Güncel

Yerel olmamalı