Ticaret Hukuku 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yıllık kârın …………., ödenmiş sermayenin ………………. ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılması zorunludur?


%5-%10

%5-%20

%10-%20

%10-%15

%15-%25


2.Soru

Kanunda ve esas sözleşmede gösterilen bir sebebin gerçekleşmesiyle ayrıca bir karara gerek olmadan şirketin kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?


İnfisah

Fesih

İflas

Yedek Akçe

Tasfiye


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketin tüm aktiflerinin muaccel olsun olmasın, tüm borçlarını karşılamaya yetmemesidir?


İflas

Müflislik

Tasfiye

Aktif yetersizliği

Borca batıklık


4.Soru

Aşağıda sayılan kişilerden hangisinin anonim şirket yönetim kurulunda görev alması yasak değildir?


Devlet memurları

Şirkette denetçilik görevini yürüten kişiler

Avukatlar

Ticaretten men edilenler

Başka bir anonim şirkette pay sahibi olanlar


5.Soru

Anonim şirketin kuruluşunda sermayenin tamamının taahhüt edilmiş olması ve nakdi sermayenin en az yüzde kaçının ödenmiş olması zorunludur?


%10

%15

%20

%25

%50


6.Soru

Ülkemizde anonim şirketlerin kuruluşunda hangi sistem kabul edilmiştir?


Tedrici Kuruluş
Ferman Sistemi
İzin Sistemi
Normatif Sistem
Serbest Sistem

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle halka açık anonim şirketlerde geçerli bir ilkedir?


Çoğunluk ilkesi
Dışarıdan denetleme ilkesi
Devletin ilgilenmesi ilkesi
Kamuyu aydınlatma ilkesi
Eşit işlem ilkesi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette paya ilişkin ilkelerden biri değildir?


Payın tescil ile oluşması ilkesi

Payın bölünmezliği ilkesi

Payın devredilebilirliği ilkesi

Payın senede bağlanmasının payda değişiklik yapmadığı ilkesi

Payın bölünebilirliği ilkesi


9.Soru

Esas sözleşmeyle herhangi bir ayrıcalık tanınmamış olan paylara    ……….. denir.  Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


Ayın Karşılığı Pay

Oy Hakkı Olan Pay

İtibari Değeri Olan Pay

Adi Pay

İmtiyazlı Pay


10.Soru

Kuruluştan Sonra Payların Halka Arzedilmesinde payların şirketin tescilinden itibaren ………. içinde pay senedine bağlanıp halka arz edilmeleri şarttır. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


1 ay

2 ay

3 ay

4 ay

6 ay


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulu­nan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait devredi­lemez görev ve yetkilerden değildir?


Esas sözleşmenin değiştirilmesi

Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması

Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı

Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirke­tin feshi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sakıncalarından biridir?


Anonim şirkette ortakların değişmesi halinde şirket, bu değişiklikten etkilenmeden devam eder.
Çoğunluk ilkesine göre yönetilen anonim şirketlerde, örgütlü küçük bir azınlık yönetimi ele geçirerek şirketi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilir.
Atıl durumdaki küçük tasarruflar, anonim şirketlerde biraraya gelerek büyük sermayeler oluşturabilirler.
Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi, şirkete ortak olmayı ve şirketten çıkmayı kolaylaştırır.
Şirket hisselerinin alım satımından ve kâr dağıtımından kazanç sağlanabilir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirkette sorumluluk nedenlerinden biri değildir?


Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması

Sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunulması ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi

Değer biçilmesinde yolsuzluk yapılması

Halktan para toplamak

Halka para vermek


14.Soru

Anonim şirkete fesih davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Dava, kanuna önemli ölçüde aykırılık halinde açılabilir.
Şirket alacaklarının, pay sahiplerinin veya kamu menfaatlerinin önemli ölçüde tehlikeye düşmesi veya ihlal edilmesi durumunda açılabilir.
Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine açılabilir.
Yönetim Kurulu, şirkete fesih davası açabilir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirkete fesih davası açabilir.

15.Soru

Sahibine kar payı, hazırlık dönemi faizi ve rüçhan hakkı veren, pay senedine bağlı veya ondan ayrı olarak düzenlenebilen senetlere ne ad verilir?


Bono

Çek

Kupon

Tahvil

Ciro


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin sakıncalarından biridir?

 


Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortaklarının değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden devam etmesine imkân vermesi

Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük sermayeler oluşturması

Şirket ortaklarının sorumluluğun sınırlı olması, pay devrinin kolay olması

Büyük sermaye oluşumuna, tekelleşmeye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına neden olabilmesi

İntifa senedi, tahvil, finansman bonosu gibi menkul kıymetler aracılığıyla birikimlerin yatırımlara aktarılmasını sağlaması


17.Soru

Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin sahip olmaları zorunlu olan asgari sermaye tutarına ne ad verilir?


Başlangıç sermayesi

Çıkarılmış sermaye

Ödenmiş Sermaye

Yedek Akçe

İlk Sermaye


18.Soru

Kuruluştan sonraki dönemlerde yönetim kurulu üyeleri kim tarafından seçilir?


Hissedarlar

Kurucu ortaklar

Genel Kurul

Denetim Kurulu

Ticaret Mahkemesi


19.Soru

Seçeneklerden hangisi anonim şirketin faydalarından birisidir?


Anonim şirketlerin büyük sermaye oluşumuna ve tekelleşmeye neden olabilmeleri
Şirkette çoğunluğu elinde bulunduran hakim ortakların şirketi kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirebilmeleri
Anonim şirketlerin ortaklarının değişmesine rağmen kurumsal yapısının devamlılığı
Halka açık anonim şirketlerde manipülasyon olaylarının çok olması
Anonim şirketlerin devlet karşısında kendi ekonomik çıkarlarını korurken kamu menfaatine zarar verebilmeleri

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan birisi değildir?


Ücret

Prim

Kazanç payı

Huzur hakkı

Kâr payı