Ticaret Hukuku 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kıymetli evrakın ibrazını imkansız kılan nedenlerin ortaya çıkmasına ne ad verilir?

 


Kıymetli evrakta ziya

Tahvil

Ciro

İntifa senedi

Poliçe


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin Limited şirket sözleşmesinde bulunması zorunludur?

I. Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer

II. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

III. Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının gruplar

IV. Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları


I,II

 

II,III

I,III,IV

I,II,III

I,II,III,IV


3.Soru

Limited şirketlerde esas sermaye nakit veya ayın olabilir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az % kaçı tescilden önce ödenir?


% 20

% 25

% 30

% 35

% 40


4.Soru

Aşağıdaki Türk Ticaret Kanunu maddelerinden hangisi kıymetli evrak kavramını tanımlamaktadır?


645. madde

646. madde

647. madde

648. madde

649. madde


5.Soru

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan, şirket borçlarından ortaklığın sorumluluğu malvarlığı ile ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlı olan tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklığına ne ad verilir?


Anonim şirket

Limited şirket

Kooperatif

Banka

Ticari kuruluş


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Halka Açık" anonim şirketin başlıca özelliklerinden değildir?


Hisse senetleri borsada işlem görenler için bile, borsa mevzuatının geçerli olmaması
Kar payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun hisse senedi çıkarabilmeleri
Esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesinin zorunlu olması
Pay sahibi sayısının 250’yi aşarak hisse senetlerinin halka arz olunmuş sayılması
Kurumsal yönetim ilkeleri uygulanması ve kuralların (SPK) tarafından belirlenmesi

7.Soru

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi kıymetli evrakın ibrazı imkansız kılan nedenlerin ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır?


Ziya

İptal

Defi

Hamil

İntifa


8.Soru

Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bo­nolarda da ibraz süresi kaç yıldır?


1

2

3

4

5


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşya hukuku senetlerindendir?


Kambiyo senetleri

Varant

Tahviller

Emre yazılı havale

Emre yazılı ödeme vaadi para


10.Soru

Lehine ciro yapılan kişinin ciro metninde belirtilmediği kişiye ne ad verilir?


Tam ciro

Beyaz ciro

Tahsil cirosu

Temlik cirosu

Rehin cirosu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin mali haklarından biridir?


Yönetime katılma hakkı

Dava hakları

Bilgi alma ve inceleme hakları

Huzur hakkı

Şirketi temsil etme hakkı


12.Soru

Herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilen defilere ne ad verilir?


Mutlak defi

Nisbi defi

Senet metninden anlaşılan defi

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defi

Şahsi defi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi avalın özelliklerinden biri değildir?


Aval şerhinin mutlaka kambiyo senedi üzerine veya ona bağlı ek kağıt üzerine yazılması gerekir.

Aval tek taraflı ve yazılı bir irade beyanını gerektirir.

Avalistin sorumluluğu müteselsildir.

Aval şerhi, asıl borçtan bağımsız bir borcun doğumuna yol açar.

Avalın borcu asıl borca bağlıdır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık ilkesine istisna oluşturabilecek durumlardan biri değildir?


Şirketin tasfiye halinde olması durumunda, görevleri ile ilgili konular için tasfiye memurlarının kararı

Haklı sebeplerin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması

Azınlığın istemiyle finansal tabloların görüşülmesinin ve buna bağlı konuların bir ay sonraya bırakılması

Özel denetçi istenmesi

Kuruluş ve sermaye artırımında yönetim kurulu ve denetçilerin ibrasına engel olunması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çek türlerinden biri değildir?


Nama yazılı çek

 

Emre yazılı çek

 

Hamiline çek

 

Tacir çeki

 

Kambiyo çeki


16.Soru

Vadeli bir bononun, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden itibaren ne kadar zaman içinde ödenmek üzere ibrazı gerekir?


2 yıl

1 yıl

 

6 ay

3 ay

1 ay


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin yararlarından biri değildir?


Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortaklarının değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden devam etmesine imkân verir.

Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük sermayeler oluştururlar. Böylece büyük yatırımlar ve büyük projelerin gerçekleştirilmesine imkân verir.

Şirket ortaklarının sorumluluğun sınırlı olması, pay devrinin kolay olması da tercih edilme sebeplerindendir.

Anonim şirket hisselerinin borsada işlem görmesi, şirkete ortak olmayı ve çıkmayı kolaylaştırmaktadır.

Halka açık anonim şirketlerde piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) sermaye piyasasına duyulan güveni sarsabilmektedir.


18.Soru

Limited şirketin esas sermayesi en az kaç Türk Lirasıdır?


10.000

50.000

100.000

200.000

250.000


19.Soru

Emre yazılı kıymetli evrakın devri için gerekli olan ve senetten doğan hakların devralana geçmesini sağlayan, yazılı şekle tabi devir beyanına ne ad verilir?


Ciro

Tahvil

Havale

İlmühaber

Konişmento


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesi­nin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasıdır?


Kambiyo taahhüdü

Kambiyo sorumluluğu

Kambiyo teminatı

Keşide

Aval