Ticaret Hukuku 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çekten cayma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çekten cayabilmesi için düzenleyenin herhangi bir gerekçe göstermesi gerekir.

Çekten caymak, çeki düzenleyeni korumaya yöneliktir.

Düzenleyen, lehtarla ilişkisinden kaynaklanan her tür nedenle çekten cayabilir.

Çekten cayılmamışsa, muhatap banka, ibraz süresi geçmiş olsa bile çeki ödeyip ödememekte serbesttir.

Çekten caymak, ibraz süresi içinde sonuç doğurmaz.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuki açıdan nitelikli havaledir?


Poliçe

Bono

Senet

Kredi kartı

Banka kredisi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye artırımı türlerinden biri değildir?


Dış kaynaklardan sermaye artırımı

İç kaynaklardan sermaye artırımı

İmtiyazlı sermaye artırımı

 

Kayıtlı sermaye sisteminde artırım

Şarta bağlı sermaye artırımı


4.Soru

Kambiyo senedinde borçlulardan biri lehine imza atarak bedelin ödenmesinin kısmen veya tamamen teminat altına alınmasına ne ad verilir?


Poliçe

Aval

Çek

Bono

Ciro


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emtia senetlerindendir?


Konşimento

Tacir çeki

Bono

Poliçe

Emre yazılı çek


6.Soru

Bir hakkın kıymetli evrakın konusu olabilmesi için taşıması gereken özellik hangisidir?


Hukuksal olması

Ticari olması

Kamu hukuku ile ilişkisi

Ekonomik değer taşıması

Varakasız olması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri limited şirketlerde Özel (ağırlaştırılmış) yeter sayının arandığı önemli kararlardandır?

I. Şirket işletme konusunun değiştirilmesi

II. Esas sermayenin artırılması

III. Şirket merkezinin değiştirilmesi

IV. Şirketin feshi


I,II

II,III

I,III,IV

I,II,III

I,II,III,IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konusu deniz yoluyla eşya taşıması olan taşıyan ile taşıtan arasında kurulan sözleşmedir?


Varant

Makbuz senedi

Taşıma senedi

Navlun sözleşmesi

Sigorta senedi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin müdürlerine ait yükümlülüklerden biri değildir?


Özen ve bağlılık yükümlülüğü

 

Rekabet yasağı

Eşit işlem yapma yükümlülüğü

Sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin bildirim yükümlülüğü

Oy yükümlülüğü


10.Soru

Çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, kaç güne kadar adli para cezasına hükmolunur?


365 gün

500 gün

1000 gün

1500 gün

2500 gün


11.Soru

Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarının ne kadardan az olmaması gerekir?


10000 TL
25000 TL
50000 TL
100000 TL
250000 TL

12.Soru

Borcun sebebini içermeyen borç tanımasına ne ad verilir?


Lehtar

Bono

Çek

Poliçe

Soyut borç ikrarı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin malvarlığı haklarından biridir?


Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel Denetim İsteme Hakkı

Tasfiye Payı Hakkı

Azınlık haklar

Genel kurula katılma, konuşma, öneride bulunma hakkı,


14.Soru

Sermaye artırım yetkisi yönetim kuruluna genel kurul tarafından en çok kaç yıl süre ile verilebilmektedir?


1

3

5

10

20


15.Soru

Yönetim kurulu üyelerine her toplantı başına ödenen ücrete ne ad verilir?


Huzur Hakkı

Ücret

Kazanç Payı

İkramiye

Prim