Toplu İş Hukuku Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olma kararını kim verir?


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Türkiye İş Kurumu


2.Soru

I. İşçi sendikası

II. İşçi konfederasyonu

III. İşyerinde çalışan işçiler

Yukarıdakilerden hangi veya hangilerinin alacağı grev kararı kanuni bir grev için zorunludur?


I, II ve III

I ve III

I ve II

Yalnız I

Yalnız III


3.Soru

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak hangi düzeyse yapılabilir?


İşyeri

İşletme

Grup

İşkolu

Endüstri


4.Soru

Cumhurbaşkanı teşmil kararı vermeden önce aşağıdakilerden hangisini görüşünü almak zorundadır?


İşveren sendikası

İşçi sendikası

Yüksek Hakem Kurulu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

İşveren


5.Soru

  1. Toplu iş sözleşmesi, üç nüsha olarak hazırlanır.
  2. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılabilir.
  3. Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf işveren sendikasının üyesi olan işveren, sendikası ile ilişkisinin kesilmesi halinde, yapılmış olan toplu iş sözleşmesi ile bağlı kalır.

Yukarıda toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin yapılmasındaki safhalardan değildir?


Yetki tespiti

Toplu görüşmeye çağrı

Toplu görüşme

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması

İmzalanmış sözleşmenin bakanlıkça onaylanması


7.Soru

İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına ne ad verilir?


Grev

Lokavt

İstifa

Toplu Sözleşme

Uyuşmazlık


8.Soru

İşveren toplu iş sözleşmesine dayanarak aşağıdaki hususlardan hangisinde işçiler arasından ayrım yapabilir?


Paraya ilişkin sosyal yardım

İşin sevk ve dağıtımı

İşçilerin mesleki ilerlemesi

Disiplin hükümleri

İşe giriş-çıkış saatleri


9.Soru

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam etmesine ne ad verilir?


İşçiye yararlılık ilkesi
Toplu iş sözleşmesinde geçerlilik ilkesi
Toplu iş sözleşmesinin ard etkisi
Toplu iş sözleşmesinde düzen ilkesi
Toplu iş sözleşmesinde çıkar ilkesi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grevin maddi unsurudur?


İşçilerin aralarında anlaşmaları

Kuruluşun kararına uyma

İşçilerin işi bırakmaları

Grev kararının bildirilmesi

İşyerini terk etme


11.Soru

Tarafların toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İşçi sendikaları, kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapında yüzde üç barajını aşmış olmalı

İşçi sendikaları, toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen işyeri ve işyerlerinde yarıdan bir fazla çoğunluğa sahip olmalı

İşçi sendikaları işletmelerde  işletme kapsamındaki işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısının yüzde kırkına sahip olmalı.

Sendika üyesi olmayan bir işveren, kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

İşçi, sendika üyesi değilse de toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahiptir.


12.Soru

I. İşyeri toplu iş sözleşmelerinde, grev kararı işyerini kapsamına alır.

II. İşletme toplu iş sözleşmelerinde, grev kararı işletme kapsamındaki bütün işyerlerine yönelik olmalıdır.

III. Bir işçi sendikasının bir işveren sendikasıyla yürüttüğü grup toplu iş sözleşmelerinde bütün işyerleri grev kapsamına alınmalıdır.

Grev kararına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

İşyerinde işçi sayısı elliye kadar ise kaç temsilci atanır?


1

2

3

4

5


14.Soru

I. Mesleki amaç
II. Lokavtın yasaklanmamış olması
III. Lokavtın engellenmemiş olması

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri kanuni lokavtın unsurları arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Toplu görüşmelerin süresi otuz günle sınırlıdır.

Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz.

Toplu iş sözleşmeleri sözlü olarak yapılabilir.

Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca değiştirilebilir.

Toplu sözleşme tarafı olan sendika, tüzel kişiliğini kaybederse,  toplu iş sözleşmesini sona erer.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinden faydalanacak olanlardandır?


İşveren vekilleri

İşveren sendikası

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan işçiler

Kapsam dışı bırakılan işçiler

Greve katılmayan işçiler


17.Soru

Anayasa’nın ........... maddesine göre, işçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


11.

23.

45.

53.

79.


18.Soru

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra işçi sendikasına üye olan işçilerin sözleşmeden yararlanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Sözleşmeden yararlanamazlar.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yararlanırlar.

Üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren sözleşmeden yararlanmaya başlarlar.

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren ödenmesi gereken dayanışma aidatlarının topluca ödenmesi ile sözleşmeden yararlanırlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının kararı üzerine yararlanırlar.


19.Soru

Yetki belgesi alınmadan bir toplu iş sözleşmesi yapılmışsa, taraflardan birinin veya her ikisinin yetkili olmadığı ve bu nedenle toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından durumun tespitinden itibaren ...... gün içinde ilgililer tarafından veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dava yoluyla ileri sürülebilir. Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


10

15

20

45

60


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yürürlükte olan mevzuatımızda, toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde kabul edilen barışçı çözüm yollarındandır?


Karma sistem

Serbestlik sistemi

Arabuluculuk

Yorum davası

Çıkar davası