Toplum ve İletişim Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

.............................bir iletiyi oluşturarak gönderendir. ...................., konuşan, yazan, çizen ya da beden dilini kullanan bir birey olabilirken; bir kurum ya da araç da olabilir.


Alıcı
Kod
Kaynak
Kanal
Hiçbiri

2.Soru

Mekanik televizyon çalışmalarında en kayda değer ilerlemeyi gerçekleştiren Alman bilim adamı kimdir?


Paul Nipkow

Joseph May

John Logie Baird

Charles Francis Jenkins

Zworykin


3.Soru

Bir iletişim sürecinde bir kaynağın gönderdiği iletiye alıcının gösterdiği tepki aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak

İleti

Alıcı

Kodlama

Geri Bildirim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi film gösterim zincirinin halkalarından değildir?


Film Platosu
Televizyon
Sinema salonları
Video şirketleri
CD Şirketleri

5.Soru

Mobil telefonlar aracılığıyla, düz metinden oluşan kısa mesajların gönderilip alınabilmesi özelliğine ne ad verilmektedir?


SAT
SAS
MMS
SGS
SMS

6.Soru

İstanbul Ticaret Odası, kamuoyu oluşumunda etkili olan çevresel faktörler arasında hangi grubu temsil etmektedir?


Kitle İletişim Araçları
Yüz Yüze Yapılan Temaslar
Kanı Önderleri
Baskı Grupları
Siyasal Liderler

7.Soru

Belli bir coğrafi mekâna yayılmış olan insanların; birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, aralarında duygu ve düşünce birliği olmadan oluşturduğu insan topluluğuna ne ad verilir? 


Azınlık 
Kamuoyu 
Cemaat 
Etkin topluluk 
Kitle 

8.Soru

Bir kaynağın gönderdiği iletiye alıcının gösterdiği tepkiye ne ad verilir? 


  Kodlama 
Geri bildirim 
Yanılsama 
İleti 
Kanal 

9.Soru

Güçlü bir iletişim aracı olan televizyonun kimi toplumsal etkilerinden söz edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamda aile yapısında meydana gelen değişikliklerden biri değildir?


Aile içi dayanışmanın ve birlikteliğin artması
Aile içindeki geleneksel ilişkilerin ve hiyerarşik yapının çözülmesi 
Aile içerisinde, kadın ve erkeğin rollerine bakış açısının değişmesi
Toplumun daha fazla tüketmeye özendirilmesiyle, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve çalışmaya daha çok zaman ayırarak birlikte geçirilen zamanın azalması
Evlerde bulunan televizyon alıcılarının, televizyon kanallarının ve program çeşidinin çoğalmasıyla, aile bireylerinin ayrı odalarda farklı programlar seyretmesi ve böylece aile içi iletişimin azalması   

10.Soru

I. Oyunculuk

II. Yapım

III. Yaratım

IV. Final

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Film üretimindeki başlıca işlevler

Film endüstrisinin evreleri

Film aşamasında dikkat edilecek unsurlar

Film üretiminin aşamaları

Film çekim aşamaları


11.Soru

Televizyonun teknolojik gelişiminde farklı ülkelerde görüntü oluşturan sistemlerde farklılıklar olmasının nedeni aşağıdakileden hangisidir?


Avrupa'da ulusal modelden bahsedilirken, Amerikada özel televizyon kanallarının oluşması
Renkli yayın konusunda farklı yıllarda girişimlerde bulunulması
Televizyon teknolojisinin geliştirilme çalışmalarının farklı ülkelerde ve farklı bilim adamlarınca sürdürülmesi
Standardizasyonun 2000 yılına kadar yapılmaması
Her ülkede televizyonun ulaştığı izleyici sayısının farklı olması

12.Soru

Aşağıdakilerden hangi(leri) toplumsal alan ile teknolojik yenilikleri doğrudan ilişkili gören teknolojik belirleyicilik görüşünü onaylar? I-Bilgi yoksunları ile bilgi zenginleri arasındaki uçurumu kaldırır. II-Merkezi yönetim otoritesi zayıflar III-Eşitlik idealinin gerçekleştiği demokrasi ortaya çıkar. IV-Internet kendiliğinen demokratikleştirir. V-Internette elde edinilen enformasyonla edinilmesi gereken enformasyon arasında uçurum artar.


I-, II-, III-, IV-
I-, II-, III-
II-, III-
III-, IV-
I-, II-

13.Soru

Seçeneklerden hangisi Web 2.0 öncesi uygulamalarından biri değildir? 


E-posta

Çoklu ortam

Bağlantılı metin

Sosyal ağlar

Blog


14.Soru

Kısa mesafelerde iletişim için kullanılan ve birkaç kilometreyle sınırlı olan ağlara _________________ , çok uzak mesafeler arasındaki iletişimi mümkün kılan ve on binlerce kilometrelik bir coğrafyaya uzanan ağlara ise ______________ denilmektedir.


kişsel.............................toplumsal alanlı ağlar
bölgesel...........................toplumsal alanlı ağlar
yerel ağlar.......................... geniş alanlı ağlar
toplumsal.............................toplumsal alanlı ağlar
grupsal.................................toplumsal alanlı ağlar

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?


İletişimin tüm öğelerini içinde barındırmaktadır
İkna edici iletişimin özelliklerinin kullanımını gerektirmektedir
Hedef kitlenin analiz edilmesi gerekmektedir
Tek yönlü iletişimi gerektirmektedir
Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler arasında uyum ve tutarlılık sağlanmalıdır.

16.Soru

Türkiyede ilk radyo yayını hangi koşullarda yapılmıştır?


1961 yılında Ankara,Adana'ya kurulan vericilerden yapılmıştır.
1936 yılında PTT tarafından belli illerdeki alıcılardan yapılmıştır.
1940 yılında Matbuat Umum Müdürlüğünce yapılmıştır.
1946 yılında Devlet tekelinde yapılmıştır.
1927 yılında TTTAŞ tarafından alıcısız, hoparlörden yapılmıştır.

17.Soru

Satış sağlamak amacıyla yüz yüze yapılan sunum çabalarına ne ad verilir?


Satış teşviki

Kişisel satış

Halkla ilişkiler

Reklam

Dağıtım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün somut bileşenlerinden birisidir?


Dayanıklılığı

Kalitesi

Garantisi

Stili

Prestiji


19.Soru

Radyo, kitle iletişim aracı olmadan önce hangi alanda avantajlı iletişim seçeneği olmuştur?


Havacılık ve savaş uçuşları
Denizcilik alanında donanma haberleşmesi
Ticaret
Denizaltı dalışları
Strateji

20.Soru

Sinema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sinema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Üretim, dağıtım ve gösterimiyle bir endüstridir. 
Toplumların modalarını etkiler.
Medya kültürünün öğelerinden biridir. 
Kitlelere ucuz bir eğlence sunar.