Topluma Hizmet Eğitimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İyilik etme
II. Kötülük etmeme
III. Adil davranma
Yukarı yazıla olanlardan hangisi/hangileri etiğin temelindeki değişmeyen ana belirleyicilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-II ve III


2.Soru

Amerikan senatosundan, topluma hizmet sözleşmesi hangi yıl geçmiştir?


1980

1990

1986

1983

1993


3.Soru

Sosyal yardım programı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadelede yaygınlıkla kullanılan bir program olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Keynesyen Ekonomi

Sosyal Yardım

Şartlı Nakit Transferi

Sosyal Sermaye

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu


4.Soru

“Erzincan’da ilköğretim okulu öğrencileri “Mavi Kapak Toplama Kampanyasına” destek vererek, topladıkları kapaklar ile bir engelli gence tekerlekli sandalye kazandırması” eğitimin hangi yönünü ortaya çıkarmaktadır?


Topluma hizmet

Gönüllü katılım

Yaparak yaşayarak öğrenme

Grup çalışması yapma

Engelliliğe dikkat çekme


5.Soru

I. Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.
II. Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.
III. Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.
IV. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararlarındandır?


Yalnız I

I ve II

II ve IV

I, II ve III

Hepsi


6.Soru

Genellikle uzun kış geceleri birbirleriyle bir arada bulunmaktan zevk alan kimselerin yaptıkları eğlence toplantısına ne ad verilir?


Yaren

Seymen

Ahilik

Vakıf

Erfene


7.Soru

“……………….. bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı olan konu, olgu ya da güçlü istek olarak tanımlanmaktadır.” Boşluğa hangi ifade getirilmelidir?


Analiz

Konu seçimi

Gözlem

Gereksinim

Yönetim


8.Soru

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında konuların proje grupları bazında çakışması söz konusu olabilmektedir. Bu durum aşağıdaki seçenekte verilen sorunlardan hangisine girmektedir?


Bütçe problemleri

Bürokratik sorunlar

İletişim sorunları

Yaratıcılık problemleri

Etkin sonuçlar elde edememe problemleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet uygulamaları dersi ile ilgili doğru bir ifade değildir. 


Öğretmen yetiştirme programlarında bulunmaktadır. 

Öğrencilerin bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılması özendirilmektedir

Toplumsal sorumluk bilinci kazandırmayı hedeflemektedir. 

Öğretmen eğitimi programlarında zorunlu ders olarak okutulmaktadır. 

Öğretmen eğitimi programlarında derse katılım gönüllülük esasına dayalıdır. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem de mesleğe hazırlamayı amaçlayan eğitim basamağıdır?


İlköğretim

Genel Lise

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Yaygın Eğitim


11.Soru

I. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmek.
II. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.
IV. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirmek.
V. İnsan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmek.
VI. Birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak.
VII. Toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
Yukarıdakilerden hangileri 1973 tarihli ve 1739 sayılı milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk milli eğitiminin temel amaçlarındandır?


I, II, IV, VII

II, III, IV, V

II, IV, VII

III, IV, V, VI, VII

Hepsi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, topluma hizmet proje önerisinin tasarlanması adımlarından birisi değildir?


Proje konularının seçimi ve gereksinim analizi

Proje amaçlarının belirlenmesi

Proje öneminin belirlenmesi

Proje sınırlılıklarının belirlenmesi

Proje sonuçlarının değerlendirilmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu üniversitesi kulübü olan Kentsel Gelişim Kulübünün belirlediği amaçlardan olabilir?


Öğrenciler, öğretim üyeleri ve yakın çevre halkı ile mizah ve hoşgörü kavramlarını karikatür sanatında birleştirerek çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Şehrin kültür, tarih, ekonomi, edebiyat ve eğitimine kısaca şehre anlam katan her değerle çalışmak, onları geliştirmek ve tanıtmak.

Toplum bilincinin oluşturulmasına, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine, liderlik yeteneklilerin boş zamanlarının değerlendirilmesine hizmet etmek.

Yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerine ilgi duyan ve artan enerji sorununa alternatif çözümler geliştirmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirmek.

7’den 77’ye eğitim sorununun yaşandığı her alana, her bireye yardım etmek. Kulübün vizyonu, çağın gerektirdiği değişimi ve gelişimi takip edecek ve benimseyecek nitelikte öğrenci yetiştiren en iyi eğitim kurumlarından birisi olmaktır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanda kişilik oluşumunun ilk basamağını oluşturan kurum olarak düşünülebilir?


Arkadaş grupları

Aile

Komşular

Okul

Sivil toplum örgütleri


15.Soru

Proje özetinin yazımında yer alan bilgiler ne kadar olmalıdır?


100-200 kelime

50-100 kelime

200-300 kelime

100-300 kelime

100-150 kelime


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kültürel değerleri tanıma ve geliştirmeyi içeren öğrenci kulüpleri birlikte verilmiştir?


Yayın ve İletişim Kulübü, Müzik Kulübü, Sivil Savunma Kulübü

Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü, Tiyatro Kulübü

Kültür ve Edebiyat Kulübü, Çocuk Hakları Kulübü, Çevre Koruma Kulübü

Satranç Kulübü, Bilişim ve İnternet Kulübü, Havacılık Kulubü

Fotoğrafçılık Kulübü, Halk Oyunları Kulübü, Sağlık, Temizlik ve Yeşilay Kulübü


17.Soru

 I. Proje içerisinde etiketlere yer verilmemelidir
II. Proje içerisinde kullanılan ifadelerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir
III. Cinsiyet rollerine dikkat edilmelidir
IV. Irk ve etnik kimliklerin anlatımında kullanılan ifadeler dikkat edilmelidir
V. Araştırmaya katılım vurgulanmalıdır
Projenin doğru ve önyargısız yazımı için yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?


I-II-III

I-III-IV-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V

III-IV-V


18.Soru

Özellikle Anadolu tarihinde var olan medrese türü yapılar hangi kurumun göstergesidir?


Sağlıkla ilgili vakıflar

Yol güvenliği ile ilgili vakıflar

Eğitimle ilgili vakıflar

İbadetle ilgili vakıflar

Kent hizmetleri ile ilgili vakıflar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İlk ve Ortaöğretim kurumları için hazırlanan yönetmelikte önerilen kulüplerden biri değildir?


Kültür ve Edebiyat Kulübü

Müzik Kulübü

Grafik Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü

Bilinçli Tüketici Kulübü


20.Soru

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi aşağıdakilerinden hangisi tarafından yapılır?


Öğrenci

Öğretmen

Veliler

Okul İdaresi

Okul Aile Birliği