Turizm Pazarlaması Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4P olarak bilinen pazarlama karması elemanlarından biri değildir?


Ürün

Tutundurma

İmaj

Dağıtım

Fiyat


2.Soru

I. Müşteri bir firmadan ürün satın alan kişi, aile ya da diğer bir işletmedir,

II.  Her müşteri, bir tüketicidir,

III.  Müşterilerin bulunduğu pazarlar; tüketici pazarları, endüstriyel pazarlar ve aracı pazarları olmak üzere toplam üç pazar olarak sınıflandırılır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


I - II

I - III

II - III

Yalnız I

Hepsi


3.Soru

Üretim süreçlerinde kullanmak ya da işlemek için ürün satın alanlar hangi pazar grubundandır?


Tüketici pazarları

Endüstriyel pazarlar

Aracı pazarlar

Seyyar pazarlar

Hükümet pazarları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm ürününü oluşturan unsurlardan biri olan çekiciliklerden biri değildir?


Sosyokültürel çekicilikler

Ekonomik çekicilikler

Psikolojik çekicilikler

Tarihi çekicilikler

Doğal ve insan yapısı çekicilikler


5.Soru

Pazarlamanın gelişimi tarihsel süreç açısından incelendiğinde I. Dönem’in (1920-1930) en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Üretime dayalı pazarlama anlayışı

Satışa yönelik pazarlama anlayışı

Üretiminde teknolojinin etkisinin olması

Doğal çevre konusunda duyarlı davranılması

Tüketici haklarına karşı hassas olunması


6.Soru

"İki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim sürecidir" şeklindeki sözlük tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Yönetim

Değişim yönetimi

Pazarlama

Halkla ilişkiler

İletişim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel kavramlarından biri değildir ?


İhtiyaç

İstek

Ürün

Değişim

Fiyat


8.Soru

"Tek bir hizmet görevlisinin davranışı, tüketicinin sunulan hizmeti tekrar alıp
almayacağını belirleyebilmesi" turizm pazarlamasındaki hangi öğenin karşılığıdır?


Turizm Hizmetlerinin Birbirlerine Bağımlılıkları

Turizm Hizmetleri ve Duygusal Satın Alma

Turizm Hizmetlerinde Kanıtlayıcı Ögelerin Önemi

Turizm Hizmetlerinde Sabit Maliyet

Turizm Hizmetlerinin Emek-Yoğun Niteliği


9.Soru

120 kişilik kapasitesi olan bir a la carte restorana 200 kişilik talep olduğunda kısa dönemde bu restorana 80 kişilik ek kapasitenin eklenmesi mümkün olmaması, turistik ürünün hangi özelliğini açıklamaktadır?


Gerçekleşen tüketimin soyut olması

Talebin aşırı esnek olması

Turistik ürünün arzının kısa dönemde inelastik olması

Turistik ürünün stok edilememesi

Talebin zaman ve mekân içinde yoğunlaşması


10.Soru

Turistik merkezlerin pazardaki hedef kitleye olan yakınlığını ve onlara düşük maliyetle ulaşabilme olanağına ne ad verilir?


Çekicilik

Etkinlikler

Ulaşılabilirlik

İmaj

Turizm işletmeleri


11.Soru

Turizm sektöründe işletme çevresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. İşletme çevresi, işletmelere sürekli olarak fırsatlar sunan ya da tehditler ortaya çıkaran bir yapıya sahiptir.

II. İşletme çevresi, daha önce farkına varılmamış gereksinimleri ortaya çıkarıp turizm işletmelerine yeni iş olanakları sunabilir.

III. İşletme çevresi, çevresel tehditlere karşı alınacak tavırları gösterir.

IV. İşletme çevresi, faaliyet gösterdiği çevreye göre değişiklik göstermeyen bir yapıya sahiptir.


I ve II

I, II, III  

I, III ve IV

III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Tüketicinin bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirdiği olumlu tutum aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır ?


Müsteri Memnuniyeti

Müşteri Sadakati

Müşteri Değeri

Müşteri Potansiyeli

Müşteri Portföyü


13.Soru

"Bireylerin sürekli olarak yaşamlarını sürdürdükleri konutlarından ayrılışından itibaren başlayıp yeniden evlerine dönmelerine kadar geçen sürede satın aldıkları veya yararlandıkları mal ve hizmetlerin oluşturduğu bir paket veya edindikleri deneyimlerin bir toplamıdır".

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?


Turist

Turizm İşletmesi

Turizm

Turizm Ürünü

Turistik Çekicilik


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi turistik ürünün özelliklerinden biri değildir?


Gerçekleşen tüketimin soyut olması

Talebin aşırı esnek olması

Turistik ürünün stok edilememesi

Turizm ürününün ikame olanaklarının olmaması

Turizm ürününün birebir taklit edilmesinin güç olması


15.Soru

  1. Dikey ve yatay süreçler
  2. Temel ve alt süreçler
  3. Ön alan ve arka alan süreçleri
  4. Hizmet üretimi ve hizmet sunumu süreçleri

Yukarıdakilerden hangileri hizmet süreçleri arasında sayılmaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

Pazarlama karmasına eklenen yeni bileşen olan insan faktörü ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmemektedir?


Diğer müşteriler

Otel çalışanları

Restoran çalışanları

Havayolu çalışanları

Fabrika çalışanları


17.Soru

Hizmet işletmeleri denildiğinde aşağıdaki çalışan gruplarından hangisinin arka alan grubu içinde yer aldığını düşünmek gerekmektedir?


Garson

Seyahat acentesi çalışanı

Resepsiyonist

Aşçı

Danışma görevlisi


18.Soru

Bir ürünün sahipliği ya da kullanımından tüketicinin elde ettiği kazanç ile o ürünü elde etmek için katlanmış olduğu maliyet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ?


Tüketici değeri

Tüketici memnuniyeti

Tüketici sadakati

Talep

Ürün


19.Soru

Gün içinde satılamayan bir otel odasının o günün kaybı olması turistik ürünün hangi özelliğiyle ilgilidir?


talebin aşırı esnek olması

Turistik ürün akışının kısa dönemde inelastik olması

Gerçekleşen tüketimin soyut olması

Turistik ürünün stok yapılamaması

Talebin zaman ve mekan içinde yoğunlaşması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin soyutluk özelliğine ilişkin olarak ortaya çıkan pazarlama problemlerindendir?


Stoklanamama

 Sahiplik duygusunun oluşması

Fiyatın önemsenmemesi

Farklılaştırmanın kolay olması

Yeniliklerin kolay benimsenmesi