Turizm Pazarlaması Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın tarihsel gelişiminde değerlendirilen 1. ve 2. dönemin ortak özelliğidir?


Üretilen mal ve hizmetlere karşı talep arzdan fazladır.

U¨retilen malların satış sorunu yoktur.

Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır.

Kitlesel üretimde önemli artışlar gözlenmektedir.

Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır.


2.Soru

Pazarlama karmasını oluşturan değişkenler üzerinde verilen kararlar bir işletmenin pazarlama faaliyetlerinin hangi aşamasında gerçekleşmektedir?


Pazarlama faaliyetlerinin belirlenme aşamasında

Pazarlama faaliyetleri öncesinde

Pazarlama faaliyetleri esnasında

Pazarlama faaliyetlerine ara verildiğinde

Pazarlama faaliyetleri sonrasında


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin üreticisi olarak müşteri kavramını açıklar?


Müşterilerin oda temizliği hizmeti alması

Müşterilerin spa hizmetiyle masaj yaptırması

Müşterilerin oda servisi hizmeti alması

Müşterilerin açık büfede yemek yemesi

Müşterilerin alakart restoranda yemek yemesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde tutundurma araçlarından biri değildir ?


Reklam

Kişisel satış

halkla ilişkiler

satış tutundurma

Dağıtım


5.Soru

Her müşterinin belirli ürün veya markaya ait müşteri tatmini seviyesinin değişebilmesi hangi etmene bağlıdır?


Tüketicinin fiyat algısı

Tüketicinin sübjektif değerlendirmesi

Ürünlerin farklı özellikleri

Tüketicilerin ihtiyaçlarının farklı olması

Tüketicilerin motivasyonlarının farklı olması


6.Soru

I. Hizmet satın almada ve tüketiminde sahiplilik duygusu yoktur.

II. Marka sadakati hizmetlerde düşüş göstermektedir.

III. Hizmetlerin farklılaştırılmaları çok kolay değildir.

IV. Tüketiciler temel kriter olarak fiyat bileşenini daha sık ve yoğunlukla kullanırlar.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hizmetlerin soyut olmasından dolayı ortaya çıkan sonuçlardandır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


7.Soru

Bir turizm ürününün artık pazarda benimsendiği, satışların ve kârlılığın arttığı dönem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Pazara giriş

Büyüme

Gelişme

Olgunlaşma

Düşme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin ürünlerini tüketicilere ulaştırmasını sağlayan dolaylı dağıtım kanallarından biri olan perakendeci kuruluşlar arasında yer almaz?


Turizm enformasyon büroları

Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri

Turist rehberleri

Otel temsilcileri

Hava yolları bilet satış acenteleri


9.Soru

__________ reklam, bir İnternet sitesi açıldığında reklam amaçlı olarak açılan ek pencerede yer alan reklamdır.


Banner

Pop-up 

Splash 

Billboard

Çıkartma


10.Soru

Turizm işletmelerinin yeni bir ürünü pazara yüksek fiyatla sunmaları, fiyata karşı çok duyarlı olmayan alıcıların olduğu pazarı ele geçirmeleri ve böylece hızla kara geçmelerini içeren fiyat politikalarına ne ad verilmektedir?


Pazarın kaymağını alma

Psikolojik fiyatlama

Coğrafi bölgelere göre fiyatlama

Garantili fiyat uygulaması

Sezonluk fiyatlama


11.Soru

Hizmeti oluşturan tüm unsurların bütünsel bir bakış açısıyla görülmesini sağlayan grafiksel bir yaklaşım ya da akış şemalarına ne ad verilir?


Hizmet envanteri

Hizmet listesi

Hizmet haritası

Hizmet görseli

Hizmet planlaması


12.Soru

İşletmelerin bünyelerinde ilk kez pazarlama bölümleri kurulmaya başlaması hangi pazarlama döneminin özellikleri arasında yer alır?


I. Dönem

II. Dönem

III. dönem

IV. Dönem

V. Dönem


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın gelişim dönemi içerisinde 3.dönemdir?


Üretime ve ürüne yönelik dönem

Satışa yönelik dönem

Pazara ve pazarlamaya yönelik dönem

Toplumsal pazarlama dönemi

Toplumsal ve çağdaş pazarlama dönemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesis içi tasarımda dikkate alınması gerekmeyen hususları biridir?


Tesis içi alanların yerleşimi ve işlevselliği

Tesis içi alanların dekorasyonu

Tesis içi atmosfer

Tesis içi tabelalar

Tesisi diğer bölgelere bağlan yollar


15.Soru

Keyfe bağlı harcanabilir gelir, turizm pazarlamacıları için, hangi çevre faktörünün içinde yer alır?


Ekonomik çevre

Demografik çevre

Ekolojik çevre

Sosyo-kültürel çevre

Politik ve yasal çevre


16.Soru

Hizmetlerin duyu organları ile kolaylıkla algılanamaması, hizmetlerin hangi özelliğini açıklamaktadır?


Sahipsizlik

Stoklanamama

Ayrılmazlık

Heterojenlik

Soyutluk


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "tüketicinin bir marka, ürün ya da işletme hakkında geliştirdiği olumlu tutum" şeklinde tanımlanmaktadır?


Müşteri ihtiyacı

Müşteri sadakati

Müşteri isteği

Müşteri memnuniyeti

Müşteri talebi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde tesis dışı fiziksel kanıtlara bir örnektir ?


Ulaşım olanakları

Altyapı

Üstyapı

Coğrafi alan

Peyzaj


19.Soru

"Ulaştırma hizmeti sunan otobüs firmalarının, otogarlarda ve şehir içinde çok sayıdaki satış yerinde bilet satması" turizm işletmelerinin benimseyebileceği dağıtım kanalı
stratejilerinden hangisine bir örnek teşkil eder?


Dolaylı dağıtım

Doğrudan dağıtım

İmtiyazlı dağıtım

Yoğun dağıtım

Seçici dağıtım


20.Soru

Hizmet işletmeleri geleneksel pazarlama karmasının hizmetler için yeterli olmaması nedeniyle, hizmetler için genişletilmiş pazarlama karması kullanmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından biridir?


Ürün

Süreç

Fiyat

Tutundurma

Dağıtım