Turizm Pazarlaması Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Herhangi bir konaklama işletmesinin yalnızca yetişkinlere ve çocuksuz ailelere hizmet vermesi, turizm pazarlmasında müşterilerin hangi rolüyle ilişkilendirilbilir?


Hizmetin üreticisi olarak müşteri

Diğer müşterileri üzerindeki etkisi açısından müşteri

Hizmetin kullanıcısı olarak müşteri

Hizmet alıcısı olarak müşteri

Hizmete ilişkin memnun müşteri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konaklama işletmelerindeki hizmet üretim sürecinde dikey üretim sürecine örnektir?


Yiyecek üretimi süreci

Pazarlama süreci

Genel yönetim süreci

Banket süreci

Rezervasyon süreci


3.Soru

Bir mal ya da hizmeti ve bunun mülkiyetini, üretimden tüketime ulaştırma fonksiyonlarını yerine getiren kurumlar dizisine ne ad verilir?


Dağıtım kanalı

Talep noktaları

Seyahat acenteleri

Perakendeciler

Yoğun dağıtım


4.Soru

Turizm işletmelerinde müşterilerin hizmet ­işletmesi ­ile ve hizmet personeli ile doğrudan etkileşimde bulunduğu zaman dilimine ne denir?


Hizmet arzı

Hizmet talebi

Hizmet karşılaşması

Hizmet haritası

Hizmet süreci


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm hizmetlerinin bir özelliği değildir?


Duygusal satın almaya dayanması

Sabit maliyetlerin olmaması

Kanıtlayıcı öğelerin önemli olması

Emek yoğun olması

Çevre ile yakın ilişkili olması


6.Soru

Heskett’in Hizmet-Kar Zinciri modelinde çalışan, müşteri ve karlılık arasındaki ilişki örüntüleri açıkça ortaya konulmaktadır. Bu modele göre çalışanların tatmini neye bağlıdır?


Müşteri sadakatine

Müşteri tatminine

Müşteri memnuniyetine

İçsel hizmet kalitesine

Gelir artışına


7.Soru

Bir turistik bölgenin gelenek ve görenekleri, ibadet yerleri ve tarihi kentleri hangi çekicilik unsurları arasında yer almaktadır?


Sosyokültürel çekicilikler

Doğal ve insan yapısı çekicilikler

Ekonomik çekicilikler

Psikolojik çekicilikler

Ulaşılabilirlik


8.Soru

Turizm işletmelerinin pazarlama yönlü iletişimleri ve tüketicilerin ikna edilebilmelerine yönelik yürütülen iletişim etkinliklerini içeren pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün

Fiyat

Dağıtım

Süreç

Tutundurma


9.Soru

Turizm işletmeleri, yeni bir ürünü pazara sunmak istediklerinde fiyatı yüksek tutabilir. Bu sayede, fiyata karşı çok duyarlı olmayan alıcıların olduğu pazarı ele geçirir ve hızla kâra geçer. Bu uygulamaya ne ad verilir?


Pazara Girme

Psikolojik Fiyatlama

Reklam Amaçlı Fiyatlama

Pazarın Kaymağını Alma

İndirim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı mikro çevre faktörlerindendir?


Müşteriler çevresi

Demografik çevre

Ekolojik çevre

Teknolojik çevre

Yasal çevre


11.Soru

Tüketicilerin isteklerinin dikkate alınmaya başlandığı pazarlama dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Satışa yönelik dönem

E-pazarlama dönemi

Toplumsal ve çağdaş pazarlama dönemi

Pazara ve pazarlamaya yönelik dönem

Üretim ve ürüne yönelik dönem


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm hizmetlerindeki süreçlerin en temel özelliklerinden birisidir?


Tanımlanabilirlik

Karlılık

Kalıcılık

Belirsizlik

Tutarsızlık


13.Soru

Mallarla ilgili aracılar tüketicinin satın alma kararını etkilemezken turizmde aracıların doğrudan etkili olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Tüketicilerin turizm hareketleriyle birlikteliği

Turizm hizmetlerinde sabit maliyet

Turizm hizmetlerinin emek yoğun niteliği

Turizm hizmetlerinin birbirine bağımlılıkları

Turizm hizmetlerinin fiziksel dağıtım sistemi


14.Soru

Pazarlamanın gelişim sürecinde "üretime ve ürüne yönelik dönem" hangi yıllarda görülmüştür?


1910-1920

1920-1930

1930-1940

1940-1950

1950-1960


15.Soru

İnsan kaynakları, işletmenin hangi çevre kaynaklarındandır?


İşletme dışı makro çevre faktörü

İşletme içi makro çevre faktörü

İşletme dışı mikro çevre faktörü

İşletme içi mikro çevre faktörü

İşletmenin hem iç hem dış çevre faktörü


16.Soru

Hizmetlerin farklı nitelikleri ve somut ürünlerden farklı olması hizmet pazarlamasında geleneksel pazarlama karması elemanlarının yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle pazarlama karmasına yeni elemanlar eklenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeni eklenen karma elemanlarını bir arada bulundurmaktadır?


Ürün, dağıtım, fiyat

Ürün, tutundurma, dağıtım

İnsan, fiziksel kanıtlar, süreç

Ürün, süreç, fiyat

Tutundurma, dağıtım, süreç


17.Soru

İşletmelere ürünleri stoklama ve taşıma için en uygun olan yolları, maliyet, sunum, hız ve güvenlik unsurlarını dengeleyerek bulan firmalara ne ad verilir?


Tedarikçiler

Pazarlama hizmet kuruluşları

Finansal aracılar

Fiziksel dağıtım firmaları

Organizatörler


18.Soru

Tatmin edilmemiş insan dürtüsü olarak tanımlanan pazarlamanın temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İstek

İhtiyaç

Talep

Mübadele

Değer


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı makro çevre faktörlerinden biri değildir?


Ekolojik çevre

Demografik çevre

Rekabet çevresi

Kamuoyu grupları

Rekabet çevresi


20.Soru

Hangisi turizm işletmesinin kuruluş yerinin unsurları arasında yer almaz?


Coğrafi alan

İklim

Ulaşım olanakları

Alt ve üst yapı

Peyzaj düzenlemesi