Türk Dili 1 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde bütün kelimeler addan ad yapan yapım eki almıştır?


olanak, sevecen, basamak

yırtmaç, kömür, dolmuş

direnç, çökelek, ödev

ilçe, insancıl, güzel

asalak, sinsi, kurum


2.Soru

Mani dinini kabul edip, Mani alfabesini kullanmaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Köktürk

Bögü Kağan

Baga Tarkan

Bumin Kağan

Tapo Kağan


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'ünlümsü' adı verilen ünsüzlerden biridir?


f

y

z

t

s


4.Soru

Aşağıda verilen sözcüklerin hangisi türemiş sözcüktür?


Tahta

Zaman

Balkon

Gelinlik

Merdiven


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün tanımı olamaz?


Toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği ya da kazandığı bilgi, sanat, gele¬nek- görenek vb. yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.
Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler bütünüdür.
Anne ve babalarımızdan bizlere miras kalan maddi ve manevi değerler bütünüdür.
İnsanlar arasında iletişim kurmamıza olanak sağlayan yegane tek araçtır.
Toplumların eğitim, teknoloji, siyaset, hukuk, iktisat, sanat ve dine ilişkin sorunları¬nı çözdükleri kendilerine özgü yola denir.

6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.

Eski Türkçe (ET) yazılı belgelerde c, f, ğ, h, v ünsüzleri bulunabilir.

Söz başında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri bulunmaz.

Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan /c, f, ğ, h, v/ ikincil ünsüzlerdir.

Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz.


7.Soru

Altı çizili sözcükte hangi ses olayı görülmektedir?

Mutluluklar diliyor.


Ünlü daralması

Ünlü türemesi

Ünlü düşmesi

Ünlü genişlemesi

Ünlü yuvarlaklaşması


8.Soru

Türkçe'nin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Orhun Yazıtları

Çoyr Yazıtı

Nihon Şoki

Tihanyi Vakıfnamesi

Bilge Kağan Yazıtı


9.Soru

Türk kültür tarihi açısından çok önemli olan Nesayimü’l-Mahabbe’nin yazarı kimdir?


Sultan Veled

Ali Şir Nevâyî

Yunus Emre

Şeyyad Hamza

Gülşehrî


10.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde eylemden ad yapma eki kullanılmıştır?


küçümsemek

katmer

susak

düşünce

açılmak


11.Soru

"Çocuklar eve gitti" cümlesindeki sözcüklerin bağımsız biçim birimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


çocuk, ev, git

çocuklar, ev, git

çocuk, eve, gitti

çocuklar, eve, git

çocuk, ev, gitti


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vurgunun değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?


Konuşma

Kitap

Halı

Gitme

Jandarma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Balkan ülkelerinde konuşulan Rumeli Türkçesinin de içinde bulunduğu dil türüdür?


Göçmen azınlık dili
Yerli azınlık dili
Uluslararası dil
Çalışma dili
Yapay dil

14.Soru

"Kilo" sözcüğü sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollardan hangisine örnektir? 


Birleştirme 

Türetme 

Kırpma 

Örnekseme 

karma 


15.Soru

Titreşimli/titreşimsiz ünsüzler için kullanılan diğer terim aşağıdakilerden hangisidir?


Ötümlü/ötümsüz

Ağız/geniz

Ön/art

Alt/üst

Sürekli/süreksiz


16.Soru

Diğer sözcük ya da sözcük öbekleriyle doğrudan söz dizimsel ilişkisi bulunmayan ve çekime girmeyen ‘aşırı ve ani’ duygu (ah, vah), seslenme (bre, hey, yahu), sorma (hani, niçin), gösterme (işte), cevap (evet, hayır, yok) vb. ifade eden veya doğa seslerini taklit eden (çat, fıs, pat) sözcüklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Bağlaçlar

Edatlar

Sıfatlar

Ünlemler

Zamirler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniz seslerine örnektir?


b-z
c-f
h-k
b-l
m-n

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşlenen ses olayını örneklemez?


Göçüşme: yalnız > yalnız
Ünsüz benzeşmesi: penbe > pembe
Ünsüz İkizleşmesi: muşamma >muşamba
Süreklileşme: öpke > öfke
Hece Düşmesi: ilerile > ilerle

19.Soru

Hangisi ad çekim eki değildir?


Kişi (şahıs) ekleri

Durum ekleri

İyelik ekleri

Çoğul ekleri

Soru ekleri


20.Soru

Sor sözcüğündeki ünlünün yalnızca darlığı değiştirildiğinde hangi sözcük elde edilir?


Ser

Sır

Sur

Sür

Sar