Türk Dili 1 Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kasıtlı yaratmaya örnektir?


Arge

Bayan

Okul

Santim

Futbol


2.Soru

Ünsüzlerle ilgili ses özelliklerinden hangisi doğrudur?


Türkçede iki ünsüz yan yana gelemez.

Türkçede üç ünsüz yan yana gelemez.

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunabilir.

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

Sözcük kökünde uzun ünsüz olabilir.


3.Soru

Köktürk ve Uygur dönemleri adıyla ikiye ayrılan Türkçenin MS 5. – 10. yüzyılları arasında geçirdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Hun Türkçesi

Kuzey Türkçesi

Eski Türkçe Dönemi

Çağatay Türkçesi

Orta Türkçe Dönemi


4.Soru

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Türkçe bağımsız bir dil haline gelerek İlk Türkçe adını almıştır?


Avrupa Hun İmparatorluğu Dönemi

Büyük Hun İmparatorluğu Dönemi

Göktürk Dönemi

Ana Altayca Dönemi

Uygur Dönemi


5.Soru

Kesinlik kazanmamakla birlikte Türkçe'nin, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan geldiği görüşünden hareketle, aşağıdakilerden hangisi, Türkçe ile aynı dil ailesindendir?


İtalyanca
İspanyolca
Japonca
Fransızca
Almanca

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi açıdan "izole dil" olarak ifade edilebilir?


Prakrit

Klasik İbranice

Sanskrit

Klasik Arapça

Sümerce


7.Soru

Sümerce ve Türkçede 168 ortak sözcük bulunması aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmamıza yardımcı olmaktadır?


Sümerler pek çok yazılı belge bırakmıştır.
Türkçe, yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dildir.
Türkler çok erken çağlarda geniş ve farklı coğrafyalara dağılmıştır.
Sümercenin bugün yaşayan birtakım dillerle ilişkisi vardır.
Türkçe, bilinmeyen zamanlarda Doğu ve Batı Türkçesi olarak adlandırılmıştır.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir? 


Türk dillerinin Moğolca ve Mançu-Tunguz dilleri ile akraba olması 
Adlarda cinsiyet ayrımının olmaması 
Ünlü uyumunun olması 
Cümledeki ögelerin özne-nesne-fiil dizilişinde olması 
Yapı bakımından yüksek düzeyde önden eklemelilik özelliği göstermesi 

9.Soru

Atatürk Türk dilinin araştırılması amacıyla Dil ve Tarih-Cografya Fakültesini kaç yılında kurdurmuştur?


1935
1923
1938
1927
1921

10.Soru

Atatürk'ün Türkçeleştirerek Türk diline kazandırdığı terim kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


Geometri
Matematik
Tarih
Kimya
Fizik

11.Soru

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram hangisidir?


Güneş-Dil Kuramı

Ünlem Kuramı

Yansıma Kuramı

Etkileşim Kuramı

Ding-Dong Kuramı


12.Soru

Dilin tanımını içeren aşağıdaki ifadelerden hangisi seçenekte yer alan araştırmacıya ait değildir?


Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır. ( W. Von Humboldt )

Dil, zihnin birikimlerinin temsilidir. (D. Aksan)

Dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır duruma getirmektir. (Eflatun)

Dil, insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları sesli işaretler sistemidir. ( T. Banguoğlu )

Dil, yalnızca insana özgü olan, ülkülerin, duyguların ve arzuların isteyerek üretilen simgeler yoluyla aktarılmasını sağlayan içgüdüsel olmayan iletişim yöntemidir. (E. Sapir)


13.Soru

"‘Dil nedir?’ sorusunun tek bir cevabı yoktur ancak iletilmek istenen duygu ve düşünceler, verilmek istenen ......... konuşurun beyni tarafından yönetilen bir dizi zihnî, anatomik, fizyolojik işlemlerle fiziksel niceliklere dönüştürülen ses dalgalarına aktarılır. Söz dizimsel boyutta ileti taşıyan ses dalgaları dinleyicinin kulağı tarafından algılanarak elektrokimyasal yollarla ........ ilgili merkezine aktarılır ve bu merkezde çözümlenerek anlamlandırılır."

Yukarıda boşluk bırakılan yere, sırayla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelebilir?


Mesaj - Korteks

Mesaj - Betimleme

Korteks - Betimleme

Betimleme- Korteks

İnanışlar - korteks


14.Soru

Aşağıdaki yazı sistemlerinden hangisi Türkçe'nin sesleri yazıya geçirebilme özelliği bakımından diğerlerine göre daha yeterlidir? 


Latin Alfabesi

Köktürk Alfabesi

Arap Alfabesi

Kiril Alfabesi

Uygur Alfabesi 


15.Soru

1. Ses bilgisi, sesle ilgili olarak aşağıda sıralanan konulardan hangisine öncelik verir?


Bir dilin ses dizgesini oluşturan sesbirimleri belirleme
Parçalar üstü ses birimlerinin işlevlerini betimleme
Ses incelemelerini bir dil kuramına dayandırma
Sesleri fiziksel özelliklerine göre inceleyerek sınıflandırma
Sesler ile harfler arasındaki ilişkileri düzenleme

16.Soru

Bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Gösterilen

Betimleyici

Diyalekt

Değişke

Gösterge


17.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ikinci çoğul kişi iyelik eki vardır?


eve

eviniz

evden

evin 

evce


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültürel değerlerimizdendir?


İstiklal Marşı
TCDD Ankara garı
Milli Kütüphane Binası
Paşabahçe cam fabrikası
Arçelik A.Ş.

19.Soru

Dil ediniminde bilinçaltındaki bir dil edinim aygıtından söz eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


W. von Humboldt
N. Chomsky
B. F. Skinner
J. Piaget
L. Vygotsky

20.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ünlü düşmesi” vardır?


Dinledim kuşların teranesini. 
Onu gün geçtikçe daha iyi anlıyorum.
Sevgi yürekten yüreğe konar.
Bütün zenginlerden daha zenginim.
Gönlüm bu topraktan ayrı değildir.