Türk Dili 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gırtlakta oluşan tek ünsüzdür?


h

k

m

p

s


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir? 


Aprınçur Tigin 
Kül Tigin  
Tonyukuk 
Ali Şir Nevai 
Yusuf Has Hacip

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
  • I. Dil ve toplum ilişkisinde yaş unsuru önemsizdir.
  • II. Dil ve toplum ilişkisinde cinsiyete bağlı değişkenlikler yer alır.
  • III. Bireyin eğitim düzeyi ve statüsü, dil ve toplum ilişkisi üzerine etkilidir.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


4.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi dünyada en çok Ana Dil konuşuruna sahiptir?


Arapça
Hintçe
Japonca
Çince
İngilizce

5.Soru

I. Üretim II. İletim III. Algılama IV. Değerlendirme. Ses yukarıdaki hangi aşamaları içeren bir sürecin ürünüdür?


I ve II

II ve III

I ve III

III ve IV

I, II ,III  ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil almış bir sözcük bulunmaktadır?


Tükenmez kalem

Sevdikçe sever

Kitap okuma

Yemek yapabilir

Koşarak gitmek


7.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde aitlik eki vardır?


benimki

onların

evden

sahibi

çantası


8.Soru

Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada meydana getirdiği harfler topluluğuna ne denir?


ünlüler

alfabe

ünsüzler

harfler

sesler


9.Soru

Osmanlı Türkçe'sine karşı başlatılan ilk hareket hangisidir?


Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in yeni Lisan Hareketi

Birinci Türkoloji Kurultayı

Türk Dil Kurumunun kurulması

Türk Dili Tettik Cemiyetinin bildirisi

Atatürk'ün Türkiyat Enstitüsünü kurması


10.Soru

Göktürk yazıtları kaç yılında okunmuştur?


1649

1757

1810

1893

1997


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir? 


Diş ünsüzleri 
Dudak ünsüzleri 
Gırtlak ünsüzü 
Geniz ünsüzleri
Ön damak ünsüzleri 

12.Soru

Muhakemetü’l-Lügateyn’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Edip Ahmet Yükneki

Sekkâkî

Lütfî

Kaşgarlı Mahmut

Ali Şir Nevâyî


13.Soru

Etnik açıdan sınıflandırıldığında Türkiye Türkçesi aşağıdakilerden hangisinin bir kolu kabul edilmektedir?


Oğuz Türkçesi

Türkmen Türkçesi

Batı Türkçesi

Güneybatı Türkçesi 

Gagauz Türkçesi


14.Soru

I. ı/iII. o/öIII. u/üIV. a/eV. o/üYukarıdaki ünlü seslerden hangileri art, yuvarlak ve geniştir?


Yalnız II
Yalnız IV
I ve II
I, II ve III
I, III ve V

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlere yansıtılan kültürel öğelere örnek verilemez?


Ak yaşmak leke götürmez
kara haber
aralarından kara kedi geçmek
kara yazı
kara gün dostu

16.Soru

Türkçe, köken bakımından aşağıdaki dillerin hangisinin içinde yer alır?


Altay Dilleri

Avrupa Dilleri

Asya Dilleri

Ural Dilleri

Kafkas Dilleri


17.Soru

"Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri" olarak tanımlanan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ana Dil

Resmi Dil

Ölçünlü Dil

Yazılı ve Sözlü Dil

Diyalekt


18.Soru

'Kemal' sözcüğündeki 'e' ve 'a' ünlerinin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen ikililerden hangisi doğrudur?


ön ünlü - düz ünlü
ön ünlü - dar ünlü
art ünlü - dar ünlü
art ünlü - geniş ünlü
yuvarlak ünlü - ön ünlü

19.Soru

'Halkın, anlamını bilmediği ya da unuttuğu bir sözcüğü ses ve anlam bakımından kendi dilinin sözcüklerinden birine benzetmesi' tanımı anlam bakımından sözcük türlerinden hangisine aittir?


yerlileştirme

aktarma

argo

çağrıştırma anlamlı

karşıt anlamlı


20.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralması vardır?


İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.

Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

Ben sana mecburum bilemezsin.

Beni bu güzel havalar mahvetti.