Türk Dili 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin yayılma alanlarından biri değildir?


İstanbul Türkçesi
Altay Türkçesi
Türkmen Türkçesi
Horasan Türkçesi
Kaşgay Türkçesi

2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlış olan bir kelime bulunmaktadır?


Makinalar tıkır tıkır çalışıyordu.

Egzoz borusuna bir şeyler kaçmış.

Çocukların yakalarında birer tane kurdele vardı.

Saatlerdir ayakta bekletiliyoruz.

Vitamin ihtiyacı genellikle meyvelerden karşılanır.


3.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan ad yapma eki almıştır?


Oyna

Küçümse

Gözük

Gizle

Komuta


4.Soru

Finlandiya'da konuşulan Türkçe hangisidir?


Kırgız

Şor

Tuva

Tatar

Teleüt


5.Soru

Aynı, yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün; anlamı güçlendirmek, çokluk veya abartı bildirmek, süreklilik belirtmek, ortalama veya yaklaşıklık ifadesi kazandırma amacıyla bir tek sözcük gibi işlev görmek üzere oluşan sözcük öbeğine ne ad verilir?


Bağlama öbeği

Edat öbeği

Birleşik sözcükler

Eylem öbeği

Tekrar öbeği


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi edat öbeği içermez?


İpince, dal gibi bir çocuktu

Yaşamak için çok güzel bir yer diye düşündü.

Bütün gün arabayla şehri gezdi.

Sınava zar zor çalıştı.

Her şeyi bilmesine rağmen hiç sesini çıkarmadı.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küçük ünlü uyumuna örnektir?


Uçak

Ödev

Üzüm

Üçgen

Öğretmen


8.Soru

I. Denizcilik alanındaki İtalyanca sözcükler 

II. Farsça ön ek ve edat biçimleri 

III. Fransızca hitap biçimleri 

IV. İngilizceden alıntılar 

V. Arapça ikili çokluk biçimleri 

Yukarıda sıralanan özellikler Türkçenin diğer dillerle etkileşimi ile ilgilidir. Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri Batı dillerinin Türkçeye etkisine örnektir? 


I, II, III, IV, V

I, II, III, IV 

I, III, IV 

II, III, IV 

III, IV 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin kullanımında yaşanan sorunlarla ilgili değildir? 


Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı

Sosyal medyada Türkçenin kullanımı

Yabancı sözlerin yoğunluğu

Yazım yanlışları ve söyleyiş bozuklukları 

Konuşmada ve yazıda farklı dil kullanımı 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde “-al” eki, addan ad yapmak için kullanılmıştır?


Azal
Yatalak
Ulusal
Çoğal
İllegal

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilinen ilk yazılı belgesidir?


Çoyr yazıtı
Esik kurganı
Yazılıkaya
Anıt mezarlar
Köktürk yazıtları

12.Soru

Türkiye Türkçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Balkanlarda Orta Doğu'da, Kafkaslarda yazı dili olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinin bu coğrafyada kullanılmasının nedeni aşağıdakilerde hangisi olabilir ?


Osmanlı Devleti hoşgörülü bir algısının olması

Türklerin o coğrafyalarda devlet kurmuş olması

Türklerin başka devletleri de etkilemiş olması

Türkçenin Osmanlı Devleti'nin resmi dili olmasından

Türkçenin çok zengin bir dil olması


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "alkış ve kargış"ın Türkçedeki bir diğer karşılığıdır? 


Tezahürat ve Sevgi

Tezahürat ve Yergi

Yergi ve Övgü

Dua ve Beddua 

Söylev ve Hiciv


14.Soru

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne denir?


atasözü

ikileme

alıntı sözler

deyim

ağız öğeleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikileme örneği değildir?


kış kıyamet
kol kanat
toz toprak
çarpık kırık
allak bullak

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ad ya da ad soylu sözcük ve onu izleyen çekim edatının bir araya gelmesi ile oluşan sözcük öbeğidir?


Başına gelenlerden dolayı çok üzgün.

Annem ve babam yarın Eskişehir’e gelecekler.

Hemen hemen yemeklerin çoğunu pişirdik.

Murat Bey aradı ve yardım istedi.

Kan ter içinde odaya girdi.


17.Soru

"Elinde kocaman paketlerle gülümseyerek odaya girdi." cümlesi yapısına göre nasıl bir cümledir?


İç içe birleşik

Bağlı

Sıralı

Kurallı

Basit


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapı ve kuruluş bakımından eksiz ikilemelere örnektir?


deste deste 

fırıl fırıl dönmek

sere serpe

uslu uslu

için için 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?


Söyleyiş bozuklukları

Cümle düşüklükleri

Kaba dil

Argo

Türkçe sözcüklere yer verme


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi biçim bilgisiyle iligili temel bir kavram değildir?


Kök

Gövde

Taban

Eklenme

Yapım eki